TIN TỨC TRONG NGÀNH
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp về kết quả xây dựng Chính phủ điện tử
Chiều 16/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để đánh giá kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin báo cáo về tính hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT 

Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) cho biết, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020 tập trung vào ứng dụng CNTT trong các hoạt động: Chỉ đạo điều hành (gửi, nhận văn bản điện tử; xử lý hồ sơ điện tử; họp không giấy); Cung cấp dịch vụ đến người dân và doanh nghiệp (dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, dịch vụ dữ liệu); Quản lý nghiệp vụ (các dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước).

Triển khai các nhiệm vụ trên, Bộ GTVT đã ban hành các quyết định, kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên về xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT và đã hoàn thành một số chỉ tiêu Chính phủ giao.

Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ đạt 20% trở lên; 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT cung cấp giao diện cho các thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT đã thực hiện công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Cùng với đó, 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ GTVT đã được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi giữa Bộ với các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. Hoàn thành xây dựng và cung cấp 4/6 dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, triển khai liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản để gửi, nhận văn bản điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản của 16/16 đơn vị; triển khai gửi, nhận văn bản điện tử với hơn 25 nghìn văn bản điện tử.

Về triển khai Hệ thống họp trực tuyến, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, từ đầu năm 2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã triển khai ở các đơn vị và đạt được những kết của tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chủ trì nhiều cuộc họp theo hình thức trực tuyến, kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc; Tổng cục đã nâng cấp dịch vụ công cấp, đổi giấy phép lái xe từ mức độ 3 lên mức độ 4.

Đánh giá cao kết quả triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT trong 6 tháng đầu năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử trong 6 tháng qua đã được các đơn vị trong ngành GTVT chủ động thực hiện, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, đặc biệt là hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cổng Dịch vụ công Bộ GTVT đã duy trì hoạt động ổn định hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với 262 thủ tục tối thiểu mức độ 3 (trong đó có 125 dịch vụ mức độ 3, 137 dịch vụ độ 4). Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có hơn 251.000 hồ sơ nộp theo phương thức trực tuyến (đường bộ có 158.000 hồ sơ; hàng hải có 66.000 hồ sơ; đăng kiểm có 23.000 và đường thuỷ có 4.000 hồ sơ). Bộ GTVT là một trong 13 bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (theo công bố của Bộ Thông tin Truyền thông).

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nêu lên những khó khăn, hạn chế triển khai xây dựng Chính phủ điện tử 6 tháng đầu năm 2020, đó là trong 6 tháng qua chỉ có Tổng cục Đường bộ Việt Nam nâng cấp dịch vụ công cấp, đổi giấy phép lái xe từ mức độ 3 lên mức độ 4; các đơn vị khác không có bổ sung, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mới; việc triển khai giữa các đơn vị chưa đồng đều, một số đơn vị chưa quan tâm, chú trọng, còn lúng túng trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến tiến độ triển khai còn chậm; nguồn lực bố trí cho triển khai còn hạn chế; hạ tầng CNTT chưa được đầu tư đồng bộ; công tác phối hợp ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực xây dựng Chính phủ điện tử tại đơn vị mình; tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kết nối các cơ sở dữ liệu, dịch vụ công với Cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng các cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện.

“Bộ giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ làm đầu mối tiếp thu, tổng hợp, đánh giá định kỳ việc triển khai xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT; đôn đốc các đơn vị triển khai xây dựng Chính phủ điện tử bám sát kế hoạch của Bộ đã đề ra; đồng thời các đơn vị cần tận dụng các nguồn lực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên về xây dựng Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT” - Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử theo kế hoạch đã ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ: ban hành kế hoạch/chương trình chuyển đổi số ngành GTVT giai đoạn 2020 - 2025; Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT (phiên bản 2.0). Đẩy mạnh xử lý và giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. Sử dụng chữ ký số cá nhân. Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT. Hoàn thành kết nối chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) Bộ GTVT. Nâng cấp Cổng dịch vụ công Bộ GTVT. Hoàn thành triển khai 147/319 thủ tục hành chính. Xây dựng, tích hợp các thủ tục. Xây dựng các CSDL nền tảng dùng chung. Xây dựng và triển khai thử nghiệm Hệ thống quản lý thông tin đầu tư xây dựng ngành GTVT-TPMIS. Hoàn thành xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các Tổng cục, Cục./.Tác giả: Ng. Xuân
  • Anh6