HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(TG)-Chia sẻ với Tạp chí Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, toàn Đảng bộ Khối kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

PV: Đồng chí hãy cho biết những kết quả nổi bật và những bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua của Đảng bộ Khối Trung ương kể từ khi thành lập đến nay?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương: Có thể khẳng định,10 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là:

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu về các mặt của công tác xây dựng Đảng. Ngay sau khi được thành lập tháng 4/2007, Đảng ủy Khối đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, hoạt động dần đi vào nền nếp. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn. Các cấp ủy đảng đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương thành những chương trình, kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm, trọng điểm, ban hành nghị quyết chuyên đề đối với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. 

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện tốt việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chệch hướng, lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đi dần vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; công tác quản lý, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đoàn kết trong Đảng bộ, trong các cấp ủy được chú trọng và tăng cường hơn. Đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng từng bước được củng cố, kiện toàn, nâng cao về chất lượng. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình để tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả được tập trung triển khai từ khi mới thành lập và những năm đầu các nhiệm kỳ đại hội.

Từ những việc làm đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, và vai trò, vị thế của Đảng bộ Khối trong các cơ quan Trung ương từng bước được nâng cao.

Thứ hai, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, mật thiết với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương để lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và đạo đức, lối sống; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực công tác trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ ba, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương. Hiện nay, đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ thực tiễn rút ra bài học xuyên suốt chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của tổ chức đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình và nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chệch hướng, lợi ích nhóm; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung chỉ đạo, giải quyết phù hợp với thực tiễn; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ và hiệu quả 

PV: Như đồng chí đã chia sẻ, hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường  xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về điều này?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương: 

Về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ và chính trị, tư tưởng; xác định việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. 

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu sắc, toàn diện các nội dung của Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Trung ương, xây dựng các văn bản gợi ý kiểm điểm với tập thể, cá nhân. Tổ chức góp ý kiểm điểm, tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, chân tình, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm, qua đó củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ. Ngay sau kiểm điểm, ban thường vụ các cấp ủy đều tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là đối với công tác cán bộ; đưa nội dung, kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm vào chương trình làm việc hằng năm của cấp ủy, chi bộ, đảng viên, xác định rõ biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành. 

Đảng ủy Khối đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng các đảng bộ đoàn kết, vững mạnh, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là từ chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tập trung cho các nội dung trọng tâm: nâng cao chất lượng chi bộ; công tác chính trị, tư tưởng; thực hành đạo đức công vụ, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở… lựa chọn chủ đề cho từng năm để tập trung thực hiện.

Hiện nay, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra, tập trung triển khai thực hiện những việc cần làm ngay, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm phù hợp với Đảng bộ để tổ chức thực hiện đạt kết quả cho từng năm, cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, làm cho cấp ủy và đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra giải pháp, biện pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Đảng ủy Khối đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng bản kế hoạch cá nhân, ban hành 5 nghị quyết, 5 chỉ thị mang tính chất nền tảng để triển khai, như nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới phương thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối về thực hiện chủ trương hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội… Đang chỉ đạo hoàn thiện việc xây dựng nghị quyết về luân chuyển cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính ở Đảng bộ Khối; tiến hành rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình công tác của Đảng ủy Khối và cấp ủy trong các cơ quan Trung ương.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, đạt kết quả tích cực; nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân được chỉ ra trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã cơ bản được sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương bước đầu được cảnh báo, ngăn ngừa. Các cấp ủy đã rà soát, bổ sung và kịp thời ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ đạo của Trung ương phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu. Thông qua đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ được nâng lên rõ rệt; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác có chuyển biến tích cực; đoàn kết trong cấp ủy, trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị được củng cố và tăng cường; tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả, chặt chẽ hơn; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước.trong công tác của cán bộ, đảng viên.

  Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ có vai trò, vị trí quan trọng, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hiện nay, có 63 đảng bộ trực thuộc với hơn 6,5 vạn đảng viên công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở Trung ương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phần đông được đào tạo cơ bản, có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cao; có tư tưởng, lập trường vững vàng, hầu hết đã trải qua hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực; được tiếp cận thông tin nhanh và chính xác, nỗ lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về việc học tập và làm theo Bác, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của từng đảng bộ và các lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên. Chọn khâu đột phá, trọng tâm là đạo đức công vụ; chọn địa bàn trọng điểm là chi bộ và thực hiện thông qua tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. 

Để nâng cao nhận thức và hành động, toàn Đảng bộ đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm từ chi bộ đến cấp trên cơ sở và cấp Khối với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ; Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhằm nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình trong học tập và làm theo Bác. 

Các đảng bộ, chi bộ xây dựng tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh với phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, sát thực với nhiệm vụ, đặc điểm và lời dạy của Bác với ngành, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác và tổ chức để mỗi cán bộ, đảng viên tự đăng ký và tự giác thực hiện. 

Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành ý thức tự giác của từng tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; duy trì nền nếp, kỷ cương, thực hiện nghiêm kỷ luật của Đảng và phối hợp xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tuyên truyền, tôn vinh những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu để nhân rộng những điển hình, gương người tốt, việc tốt trong Đảng bộ, từ đó, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả quan trọng. Các đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên, quần chúng đã tích cực học tập và làm theo Bác từ những việc làm bình dị, đề cao sự mẫn cán, tận tâm, tận lực với công việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả rõ rệt.

PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao?

Đồng chí Nguyễn Quang Dương: Trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển; đồng thời có nhiều khó khăn, phức tạp tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Khối. 

Trước yêu cầu mới, kế thừa và phát huy kết quả đạt được, toàn Đảng bộ Khối, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Từng bước củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và cấp ủy viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thứ hai, tập trung phối hợp chặt chẽ với ban cán sự, đảng đoàn các bộ, ngành đoàn thể và lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách hợp lòng dân, xây dựng Chính phủ liêm chính, vì nhân dân phục vụ.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Thứ tư, kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong các đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị./.
BVT (nguồn tuyengiao.vn)
 
  • Anh6