MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu chất lượng năm 2018 :

1. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp trên giao.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn đáp ứng sự hài lòng của khách hàng khi đến tham gia kiểm định.

3. Luôn nâng cấp, sử dụng trang thiết bị hiện đại để bảo đảm tính chinh xác trong kiểm định.

4. Đào tạo đội ngũ nhân viên trình độ ngày càng nâng cao và có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong kiểm định để bảo đảm tính chính xác và chất lượng dịch vụ.

6. Thực hiện kiểm chuẩn thiết bị đúng quy định và tuân thủ việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị theo định kỳ.

7. Tiếp tục cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chình. Duy trì tốt hòm thư góp ý, đường dây nóng, tổ chức tiếp công dân nhằm giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo cũng như các kiến nghị của tổ chức và cá nhân về các thông tin tiêu cực, tham nhũng.

9. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa. Phấn đấu 100% gia đình CBCCVC & NLĐ đạt gia đình văn hóa.


  • Anh6