MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

1. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch dự toán thu chi ngân sách, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên giao.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chuyên ngành đi đôi với xây dựng đội ngũ VC-NLĐ chuyên nghiệp, năng động; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động của đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị.

3. Tiếp tục tuyên truyền việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về phê duyệt đề án nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT.

4. Quán triệt 100% VC-NLĐ chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các nội quy-quy chế của cơ quan; thực hiện nghiêm những điều viên chức không được làm, các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành. Thực hành công vụ nghiêm minh, đúng thời gian, tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.  

5. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng  đội ngũ viên chức có trình độ ngày càng nâng cao và có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự, năng động. Tiếp tục cử viên chức tham dự các lớp đào tạo: đăng kiểm viên bậc cao: 03 người, đăng kiểm viên xe cơ giới: từ 02 người, nhân viên nghiệp vụ: từ 06 người; các lớp đào tạo về công tác kế toán, văn thư lưu trữ và các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ khác… 

6. Tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát của Lãnh đạo trong công tác kiểm định để bảo đảm tính chính xác và chất lượng dịch vụ được cung ứng đầy đủ 100%.

7. Giải quyết 100% và kịp thời các kiến nghị hoặc khiếu nại hợp lý của tổ chức, công dân liên quan đến công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới; các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định hiện hành.

8. Tích cực tham gia 100% phong trào thi đua do cấp trên phát động, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa. Phấn đấu 100% gia đình VC & NLĐ đạt gia đình văn hóa.



  • Anh6