MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019:

1. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch dự toán thu chi ngân sách, các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên giao.

2. Quán triệt 100% VC-NLĐ chấp hành và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các nội quy-quy chế của cơ quan; thực hiện nghiêm những điều viên chức không được làm, các quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành. Thực hành công vụ nghiêm minh, đúng thời gian, tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao.  

3. Tiếp tục đào tạo đội ngũ viên chức có trình độ ngày càng nâng cao và có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự. Tiếp tục cử viên chức tham dự các lớp đào tạo: đăng kiểm viên bậc cao: 02 người, đăng kiểm viên xe cơ giới: từ 02 người, kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 02 người, nhân viên nghiệp vụ: từ 02 người; các lớp đào tạo về công tác kế toán, văn thư lưu trữ và các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ khác… 

4. Tăng cường kiểm tra giám sát của Lãnh đạo trong công tác kiểm định để bảo đảm tính chính xác và chất lượng dịch vụ được cung ứng đầy đủ 100%.

5. Tiếp tục huy động Viên chức và người lao động đóng góp 1% lương cơ bản để thực hiện công tác xã hội, từ thiện.

6. Giải quyết 100% và kịp thời các kiến nghị hoặc khiếu nại hợp lý của tổ chức, công dân liên quan đến công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới; các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo đúng quy định hiện hành.

7. Tích cực tham gia 100% phong trào thi đua do cấp trên phát động, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa. Phấn đấu 100% gia đình VC & NLĐ đạt gia đình văn hóa.


  • Anh6