MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu chất lượng năm 2017 :

1. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp trên giao.

2. Cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng.

3. Hoàn thiện cơ sở vật chất và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công việc nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp.

4. Xây dựng  đội ngũ nhân viên luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giao tiếp ứng xử vui vẻ, văn minh, lịch sự.

5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát CB CCVC& NLĐ chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế cơ quan. 

6. Tuân thủ việc kiểm chuẩn thiết bị đúng quy định và đảm bảo sự hoạt động ổn định của thiết bị kiểm định. Đáp ứng được các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành.

7. Tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh các bước chưa hợp lý trong thủ tục cải cách hành chính. Tăng cường phục vụ khách hàng, củng cố hòm thư góp ý, đường dây nóng, tổ chức tiếp công dân nhằm giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo cũng như các kiến nghị của tổ chức và cá nhân về các thông tin tiêu cực, tham nhũng.

8. Phát huy tính tự giác, tính sáng tạo, đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến và nghiên cứu khoa học.

9. Thường xuyên tổ chức và tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động, xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa. Phấn đấu 100% gia đình CBCCVC & NLĐ đạt gia đình văn hóa.


  • Anh6