DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN QUÁ HẠN ĐĂNG KIỂM
Danh sách phương tiện thủy nội địa quá hạn đăng kiểm hàng năm tính đến 30/06/2017
Để xem và cập nhật thường xuyên danh sách phương tiện Thủy nội địa quá hạn đăng kiểm hàng năm (tính đến ngày 30/06/2017), mời xem tại File: 
  • Anh6