HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
Nhớ lời Người dặn: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng, chân chính. Vì vậy, trong Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”
Chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng giới thiệu tài liệu học tập chuyên đề đến các Đảng viên trong Chi bộ, cụ thể như sau:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là khi chúng ta đang thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6 và 7 (khóa XII) hiện nay. 
Giá trị nhân văn của tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Tư tưởng nhân văn là giá trị xuyên suốt cuộc đời, xuyên suốt mọi lời nói, bài viết và việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dịp kỷ niệm 60 năm tác phẩm “Đạo đức cách mạng” ra đời, chúng ta đọc lại tác phẩm này và nhiều tác phẩm khác của Người, càng thấm thía hơn khát vọng và niềm tin lớn lao của Người trong giáo dục, rèn luyện người cách mạng nói riêng và mọi tầng lớp nhân dân nói chung.
Tầm quan trọng của việc tăng cường gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Ðảng và nhân dân ta.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (07/11/2018)
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên (10/10/2018)
Tư tưởng về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch (03/10/2018)
Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/8/2018)
Đọc “Tứ Tôn châm”: Ngẫm về lời dạy của Bác Hồ kính yêu (15/8/2018)
Mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh (03/8/2018)
Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng (30/7/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước (07/6/2018)
Thấm lời dặn dò của Bác về công tác cán bộ (07/6/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ (01/6/2018)
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam (19/4/2018)
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/4/2018)
Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người (13/4/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay (13/4/2018)
Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (02/3/2018)
Sắt son niềm tin với Đảng (22/2/2018)
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống (03/11/2017)
Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đấu ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (30/10/2017)
Nghĩ về công tác giám sát trong Đảng hiện nay (30/10/2017)
Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (18/8/2017)
12
  • Anh6