HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước
Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý cầu tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh.
Thấm lời dặn dò của Bác về công tác cán bộ
Những quyết sách quan trọng về công tác cán bộ tại Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đang mở ra nhiều kỳ vọng về sự đột phá cho công tác đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là sự kế thừa sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ về công tác cán bộ mà Người rất tâm huyết, chăm lo từ những ngày đầu lập quốc cũng như trong suốt sự nghiệp cách mạng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Trong bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo về công tác cán bộ: “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm...”.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - nền tảng tinh thần cho xây dựng nền đạo đức mới trong hiện tại và tương lai ở Việt Nam
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh và chứa đựng cả những giá trị của truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, là những chỉ dẫn hết sức quý báu cho việc xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều di sản tư tưởng quý báu. Trong đó, những luận điểm về xây dựng Đảng của Người là giáo khoa quan trọng về lý luận cách mạng. Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân sẽ làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người (13/4/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay (13/4/2018)
Chuyên đề năm 2018 - "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (02/3/2018)
Sắt son niềm tin với Đảng (22/2/2018)
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống (03/11/2017)
Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đấu ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (30/10/2017)
Nghĩ về công tác giám sát trong Đảng hiện nay (30/10/2017)
Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (18/8/2017)
Tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sỹ vẫn luôn là bài học quý giá (26/7/2017)
Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/6/2017)
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2017) (19/5/2017)
Sửa đổi lối làm việc với việc tu dưỡng đạo đức (10/5/2017)
Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (10/5/2017)
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (22/2/2017)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2016: NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (15/7/2016)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015: TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT (02/4/2015)
Nêu cao tình thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (11/9/2014)
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu (18/6/2014)
  • Anh6