HỌC TẬP VÀ LÀM THEO GƯƠNG BÁC HỒ
Sắt son niềm tin với Đảng
Thời gian gần đây, thông tin về việc xét xử các đại án tham nhũng, kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương chỉ ra các sai phạm, khuyết điểm, kỷ luật và đề xuất kỷ luật cán bộ các cấp ngày càng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vào cuộc chiến chống tham nhũng, vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống
Vấn đề “tự diễn biến” xét từ góc độ là sự suy thoái về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyến hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức đảng, tổ chức bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Điều này đã từng diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đông Âu trước đây.
Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu, góp phần đấu ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Sự tha hóa, suy thoái từ trong nội bộ, từ những cán bộ, công chức là yếu tố nguy hiểm, khó lường, nó thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, nhiệm vụ bức thiết hiện nay là ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng một hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó, cần chú trọng áp dụng pháp luật để điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.
Nghĩ về công tác giám sát trong Đảng hiện nay
Ngày 11-6-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 86QĐ/TW về giám sát trong Đảng, thay thế Quy định giám sát trong Đảng kèm theo Quyết định số 68QĐ/TW ngày 21-3-2012 trước đây của Bộ Chính trị. Quy định đã đề ra phạm vi giám sát của tổ chức đảng, chủ thể giám sát và đối tượng giám sát, hình thức giám sát… rõ ràng, đầy đủ, giúp các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt công tác giám sát trong Đảng.

Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
Thực hiện Kế hoạch số 90- KH/TU, ngày 27/12/2016 của Đảng ủy Sở GTVT Đà Nẵng về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 88-Ctr/ĐU ngày 27/12/2016 của Đảng ủy Sở GTVT Đà Nẵng. Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đăng tải nội dung Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến các các cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu, học tập.
    (Cập nhật  18/8/2017)
Tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sỹ vẫn luôn là bài học quý giá (26/7/2017)
Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/6/2017)
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2017) (19/5/2017)
Sửa đổi lối làm việc với việc tu dưỡng đạo đức (10/5/2017)
Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (10/5/2017)
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (22/2/2017)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2016: NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (15/7/2016)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015: TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT (02/4/2015)
Nêu cao tình thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (11/9/2014)
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu (18/6/2014)
  • Anh6