NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
Bàn thêm về mối quan hệ giữa Văn hóa và Văn minh
Sự phát triển của một quốc gia ở bất kỳ thời đại nào đều có dấu ấn khai sáng của văn hóa. Không phải văn minh, mà chính văn hóa mới thật sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; là sức mạnh nội sinh, nguồn lực xã hội to lớn. Văn hóa thấm sâu vào quá trình phát triển, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
Suy nghĩ về thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa
Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa. Mục đích là "làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội".
Đầu năm bàn chuyện văn hóa giao thông của người Việt
Mỗi dịp Tết đến người người vui xuân, gánh nặng công việc cũng được gác lại vài phần con người cũng vì thế mà thoải mái, phóng khoáng hơn trong mọi việc, bao gồm cả tham gia giao thông chăng?
Xây dựng "Thành phố đáng sống" - Vừa là mục tiêu vừa là động lực của Đà Nẵng
Mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức cuộc họp với các ngành, đơn vị liên quan để thảo luận nội dung dự thảo Bộ tiêu chí xây dựng “Thành phố đáng sống” nhằm góp phần phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại, nhân văn và có bản sắc riêng.
Muốn có văn hóa giao thông thì phải có con người văn hóa
Mỗi năm, ở nước ta TNGT đã cướp đi tám đến chín nghìn người, làm bị thương cũng chừng đó, có người đã từng so sánh TNGT như chiến tranh… Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này như công tác quản lý nhà nước về TTATGT còn nhiều bất cập; hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp tốc độ phát triển; chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh, thiếu sức răn đe; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm của một bộ phận cán bộ cơ quan chức năng chưa quyết liệt, nhiều nơi còn xảy ra tiêu cực, thiếu nghiêm minh…
  • Anh6