XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/04/2019
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-051.14T 30/04/2019 FIAT NguyÍn V¯n Læc Tä 29 Ho¡ Thuºn Tµy, H¨i Chµu,Tp ‡¡ N³ng
2
43B-006.55T 30/04/2019 TOYOTA CTY TNHH MTV ‡­t NguyÅn Quang 381/10 LÅ V¯n HiÆn, Quºn Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
3
43X-1551 30/04/2019 FREIGHTLINER CTY CP Ho¡ng ‡­i Long 180 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
4
43X-2543 30/04/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH TM & DVVT MÙnh ThÙnh 72 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
5
43S-4114 30/04/2019 THACO Phan Ho¡ng Tu¶n Thán 1, Ho¡ Ninh, TP.‡¡ N³ng
6
43B-00867T 30/04/2019 TOYOTA CTY TNHH Phî Mþ Linh Lá 35-36 KDC Phao Lá Mþ An, Ngñ H¡nh Sçn, Tp ‡¡ N³
7
43H-7113 30/04/2019 TRAENCO Ngá ThÙ Thanh Lan Tä 6 Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
8
43K-8014 30/04/2019 HYUNDAI Trõçng ThÙ Nga HÝa Phong-Ho¡ Vang-TP ‡¡ N³ng
9
43B-014.16T 30/04/2019 TRANSINCO Cáng ty TNHH Du LÙch Vºn T¨i Phong Vµn K66/15 ng Ïch ‡õéng, Quºn C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
10
43A-000.90T 30/04/2019 TOYOTA NguyÍn Hùu Huünh Thi 60Nîi Th¡nh, HC,TP ‡¡ N³ng
11
43X-0690 30/04/2019 FREIGHTLINER Cáng ty TNHH KDVT Tµn Minh To¡n 84‡iÎn BiÅn Phð,P.ChÏnh GiŸn,Q.Thanh KhÅ,TP.‡¡ N³n
12
43X-3835 30/04/2019 SONGHUAJIANG DN Tõ Nhµn Huy Phîc Tä 04 Ho¡ KhŸnh B°c, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
13
43X-4946 30/04/2019 KIA CTY TNHH TMDV VT Mai Thi H30/11-K132 Huünh Ngàc HuÎ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
14
43K-5068 30/04/2019 TOYOTA Cáng Ty B.‡¨m H.‡æng Bay MiËn Trung Sµn Bay Quâc TÆ TP ‡¡ N³ng
15
43C-021.53T 30/04/2019 CHIENTHANG NguyÍn ‡öc Tu¶n Tä 23 Ho¡ Xuµn, C¸m LÎ,TP ‡¡ N³ng
16
43H-5513 30/04/2019 FORD CTY TruyËn T¨i ‡iÅn 2 174 Nguyen Van Linh, TP ‡¡ N³ng
17
43E-2627 30/04/2019 TOYOTA V¯n Phßng UBND TP ‡¡ N³ng 42 B­ch ‡±ng, TP ‡¡ N³ng
18
43X-4079 30/04/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty CP Ho¡ng ‡­i Long 180 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
19
43C-060.28T 30/04/2019 THACO Ph­m Ngàc Tõ Tä 8A Tam Thuºn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
20
81C-053.68T 30/04/2019 SUZUKI Ph­m ‡Önh Thái 172 T¯ng B­t Hä, Pleiku, Gia Lai
21
43X-4526 30/04/2019 HYUNDAI CTY TNHH Duy ThÙnh 712 Ngá QuyËn, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
22
43C-023.10T 30/04/2019 THACO CTY TNHH TM Hõçng BÖnh Lá B3 KDC Sâ 3 NguyÍn Tri Phõçng, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³
23
43E-0974 30/04/2019 KIA UBND Phõéng Xuµn H¡ 495 Tr·n Cao Vµn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
24
43A-091.06T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
25
43A-091.10T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh ViÎt Nam 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
26
43A-091.31T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh ViÎt Nam 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
27
43A-091.38T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh ViÎt Nam 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
28
43A-091.46T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh ViÎt Nam 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
29
43A-091.62T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh ViÎt Nam 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
30
43A-091.78T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
31
43A-091.95T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
32
43A-092.19T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
33
43A-090.64T 30/04/2019 TOYOTA CTY CP Ÿnh Dõçng Xanh ViÎt Nam 277 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
34
43B-017.07T 30/04/2019 FORD CTY TNHH H°c H¨i 388/4 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
35
43A-127.55T 30/04/2019 TOYOTA Cáng Ty CP DVHK TASECO ‡¡ N³ng 266 NguyÍn Tri Phõçng, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
36
43C-049.24T 30/04/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH TM Ho¡ng ‡­i 351 ng Ïch KhiÅm, HC, ‡N
37
43C-047.51T 30/04/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH TM Ho¡ng ‡­i 351ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu, ‡N
38
43A-070.04T 30/04/2019 VOLKSWAGEN Phan Minh HiÆu 33 NguyÍn T¶t Th¡nh, HC, ‡N
39
43A-120.05T 30/04/2019 TOYOTA LÅ Th¡nh Long K382/21 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu,, TP ‡¡ N³ng
40
43H-4040 30/04/2019 SUZUKI H¡ Phan Thao Tä 3 HÝa Thuºn, Hai Chµu TP ‡¡ N³ng
41
43A-044.25T 30/04/2019 TOYOTA ‡o¡n ThÆ T¡i 70 Ph­m V¯n NghÙ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
42
43X-2360 30/04/2019 TOYOTA CTY CP BV ‡a Khoa Ho¡n Mþ ‡¡ N³ng 161 NguyÍn V¯n Linh, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
43
43X-4895 30/04/2019 HYUNDAI LÅ Minh Thà Tä 23 Ch¯n Tµm 2, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
44
43X-5545 30/04/2019 TOYOTA C.TY CP XD Cáng TrÖnh 545 161 Nîi Th¡nh, TP ‡¡ N³ng
45
43A-083.65T 30/04/2019 KIA Lõçng V¯n ThiÎt Tä 52 Mþ An, NHS,, TP ‡¡ N³ng
46
43C-085.27T 30/04/2019 KIA Cáng ty TNHH MTV XL TM DV ‡­i Lºp Th¡nh Tä 24A Mµn ThŸi, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
47
43X-5038 30/04/2019 TOYOTA CN MTrung- CT CP Sáng ‡¡ 10.1 Khu Suâi Lõçng, HHB, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
48
51R-099.01T 30/04/2019 UNI Cáng ty TNHH Mæt th¡nh viÅn Vºn t¨i LÅ Khang 9 ‡õéng sâ 5, Khu phâ 5, Phõéng BÖnh Trõng ‡áng, Q
49
92C-075.17T 30/04/2019 FORD LÅ T¶n ViÎt Vµn Th­ch,Tam HiÎp,Nîi Th¡nh,Q.Nam
50
43S-5105 30/04/2019 MAZDA NguyÍn Xuµn ThÙnh Tä 26 Th­c GiŸn, Thanh khÅ TP ‡¡ N³ng
51
43C-113.09T 30/04/2019 DONGFENG DNTN SXTMVT Huünh Sçn 621 ‡iÎn BiÅn Phð,TK, TP ‡¡ N³ng
52
43-346-NG-08 30/04/2019 TOYOTA Täng L¬nh Sú QuŸn L¡o T­i ‡¡ N³ng 16 Tr·n Quû CŸp, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
53
19A-113.25T 30/04/2019 KIA LÅ Hùu Vÿ C¸m ‡æi, Thuÿ Vµn, ViÎt TrÖ, Phî Thà
54
76A-027.62T 30/04/2019 FORD Tr·n Trung Cõéng Tä 21, P. Tr·n Phî, TP. Qu¨ng Ng¬i
55
36B-020.79T 30/04/2019 THACO H¡ V¯n Minh Khu 6 TT Kim Tµn Th­ch Th¡nh TH
56
43B-021.42T 30/04/2019 THACO Cáng Ty TNHH H°c H¨i 388/4 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
57
75A-091.13T 30/04/2019 MAZDA ThŸi ‡°c Phî Tä 1, KV 1, Thuºn Læc, TP HuÆ
58
60B-036.58T 30/04/2019 HYUNDAI CTY TNHH MTV Phõçng Thu Trang BiÅn HÝa
59
43A-028.15T 30/04/2019 TOYOTA LÅ V¯n T¶n Hïng Tä 17 ChÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
60
81C-118.46T 30/04/2019 HYUNDAI NguyÍn Hùu Hõng Tä 6, Ngá Mµy, An KhÅ, Gia Lai
12345678910...
  • Anh6