XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/09/2017
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-003.14T 30/09/2017 KIA NguyÍn Hùu Dñng Tä 15 An KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
2
43A-042.76T 30/09/2017 FORD Huünh ThÙ Cîc 45 Phan Chµu Trinh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
3
43S-9731 30/09/2017 TOYOTA Ngá V¯n Læc 150/8 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
4
43X-4383 30/09/2017 FORD ‡´ng Quâc Nam Tä 17 Thanh KhÅ Tµy, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
5
43B-008.62T 30/09/2017 TOYOTA Vß Th¡nh Nhµn K15/30 LÅ Hãng Phong,H¨i Chµu TP ‡¡ n³ng
6
43C-022.32T 30/09/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH TM Mai Anh 54 Hïng Võçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
7
43C-022.93T 30/09/2017 TOYOTA Cáng ty truyËn t¨i ‡iÎn 4 Sâ 07 Quâc Læ 52 Phõéng Trõéng Thà Quºn Thð ‡öc T
8
43K-7329 30/09/2017 ISUZU XN Vºt Tõ Vºt LiÎu Giao Tháng HÝa PhŸt, HÝa Vang, Tp ‡¡ N³ng
9
43S-4220 30/09/2017 CHEVROLET NguyÍn ‡öc To¡n Tä 43 Ho¡ KhŸnh B°c, TP.‡¡ N³ng
10
43K-7631 30/09/2017 KIA CTY TNHH TM & DV VT Thanh H¨i 50 NguyÍn Tri Phõçng, TP ‡¡ N³ng
11
43A-008.20T 30/09/2017 DAEWOO LÅ Thanh Mþ 17 NguyÍn Tri Phõçng, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
12
43A-100.25T 30/09/2017 TOYOTA NguyÍn Hïng M¬ng Phî Thõìng , Ho¡ Sçn, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
13
37B-011.12T 30/09/2017 TOYOTA NguyÍn BŸ Quµn 1972 ThŸi Thà, Nghi ThŸi, Nhgi Læc
14
43C-038.21T 30/09/2017 THACO Tr·n ThÙ H¡ Thu Tä 7 Ho¡ An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
15
43A-102.01T 30/09/2017 MITSUBISHI NguyÍn ThÙ Quû Tä 86 VØnh Trung, Quºn Thanh KhÅ TP ‡¡ N³ng
16
43C-038.04T 30/09/2017 THACO ng ThÙ Vy Ho¡ Tä 12 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, Tp ‡¡ N³ng
17
43A-051.39T 30/09/2017 TOYOTA NguyÍn ThÙ Tî UyÅn Tä 46 H¨i Chµu 2, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³Ng
18
43A-034.34T 30/09/2017 FORD Tr·n Ngàc ThŸi 371 NguyÍn Lõçng B±ng, LiÅn ChiÌu, Tp ‡¡ N³ng
19
43A-085.84T 30/09/2017 TOYOTA Phan V¯n Ho¡ 17 LÅ Du¸n, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
20
43R-000.65T 30/09/2017 CIMC Cáng ty TNHH TM &VT An Phõèc Huy Lá 162 LÅ ThiÎn TrÙ, Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³n
21
43A-120.10T 30/09/2017 CHEVROLET Ngá ThÙ G¶m 76 NguyÍn ChŸnh, LiÅn ChiÌu,TP ‡¡ N³ng
22
43A-084.11T 30/09/2017 HYUNDAI NguyÍn Kh°c C¨m Tä 26 KhuÅ Mþ, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
23
43C-064.82T 30/09/2017 THACO NguyÍn ‡öc Tä 15 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
24
43C-073.11T 30/09/2017 THACO TrÙnh V¯n H¨i Tä 1B Ho¡ PhŸt, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
25
43C-070.73T 30/09/2017 CC CTY TNHH TM & DVVT H.K.Vµn 426 Trõéng Chinh, C¸m LÅ, TP ‡¡ N¯ng
26
43C-073.00T 30/09/2017 SUZUKI CTY TNHH SX KD Phõçng NguyÅn Tä 5 Th.KhÅ Tµy , Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
27
43R-009.66T 30/09/2017 CIMC CTY TNHH TM & DV VT H.K.V„N 426 Trõéng Chinh, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
28
51C-621.68T 30/09/2017 HINO NguyÍn ThÙ Læc 67 KP5 TA22 P.Thèi An Q12
29
30E-634.63T 30/09/2017 KIA CTY CP Quác TÆ ViÎt ThiÅn û 92 Lû Thõéng KiÎt, Cøa Nam, H¡ Næi
30
43A-144.64T 30/09/2017 TOYOTA ‡å Hæi 461 Tr·n Hõng ‡­o, Sçn Tr¡, ‡N
31
43B-026.09T 30/09/2017 FORD CN Cáng Ty TNHH Xµy Dúng Ho¡ng Sçn 08 H¡ Bäng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
32
43C-100.76T 30/09/2017 THACO NguyÍn ‡öc Tä 15A, Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
33
43C-101.51T 30/09/2017 HYUNDAI Cáng Ty TNHH TM&DV Lan L­c 525 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
34
43C-101.94T 30/09/2017 SHACMAN Cáng ty TNHH YÅn Th¡nh PhŸt Tä 57 Ho¡ KhŸnh B°c, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
35
43C-102.08T 30/09/2017 FORD CTY CP DL DV & ‡T XD Hæi An 161 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
36
26A-054.93T 30/09/2017 YAZ NguyÍn V¯n Tuµn TK 19 TT HŸt LÜt, Mai Sçn, Sçn La
37
43A-141.74T 30/09/2017 FORD CTY TNHH TM & DV ThiÅn Phî An 64/4 Duy Tµn, h¨i chµu, ‡¡ N³ng
38
43A-143.92T 30/09/2017 MAZDA Phan ‡Önh Lµn, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng Tä 22C Ho¡ PhŸt, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
39
43A-145.04T 30/09/2017 HYUNDAI LÅ Thi Thanh H¡ K27A/6 ThŸi PhiÅn, H¨i Chµu ‡¡ N³ng
40
43A-131.78T 30/09/2017 TOYOTA Ph­m Phî Quâc 46 Dõçng Tú Minh, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
41
43A-145.40T 30/09/2017 HYUNDAI ThŸi ThÙ Thuý TiÅn Tä 138 Cï ChÏnh Lan, Thanh KhÅ,‡¡ N³ng
42
43A-145.60T 30/09/2017 MAZDA Ph­m ThÙ Phî Tä 16 B An H¨i B°c , Sçn Tr¡ , ‡¡ N³ng
43
43A-146.08T 30/09/2017 MAZDA NguyÍn ThÙ Minh Thõçng Tä 56 Ho¡ Cõéng Nam, H¨i Chµu,‡¡ N³ng
44
43C-100.09T 30/09/2017 MAZDA ‡å Quang Tµm Tä 36 HÝ Thuºn ‡áng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
45
43C-100.86T 30/09/2017 FOTON Cáng Ty TNHH DVVT & TM Phîc Th¡nh 515/16 Ho¡ng DiÎu,H¨i Chµu, ‡¡ n³ng
46
43C-100.89T 30/09/2017 MAZDA CTy TNHH MTV ThÙnh HiÆu Khang 620 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
47
43C-102.46T 30/09/2017 MAZDA Cáng TY TNHH MTV KiÅn Hõng An Tä 27 An H¨i B°c, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
48
43C-123.20T 30/09/2017 JRD Lõu Quâc Tu¶n Tä 99 An KhÅ, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
49
43C-101.72T 30/09/2017 THACO Cáng Ty CP Xµy Dúng DV&TM HYNO Tä 36 KhuÅ Mþ, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
50
60A-164.72T 30/09/2017 KIA NguyÍn V¯n CÝn K1 - tam HiÎp - Xuµn HiÎp - Xuµn Læc - ‡N
51
73C-064.51T 30/09/2017 KIA NguyÍn V¯n Võìng Thà ‡çn, P.Qu¨ng Thà, TX.Ba ‡ãn, Qu¨ng BÖnh
52
92A-041.99T 30/09/2017 CHEVROLET NguyÍn ThÙ Ngàc Na T.Nam, C¸m Chµu, Hæi An, Qu¨ng Nam
53
92C-074.42T 30/09/2017 THACO Ph­m ThÙ Chinh T 9 Thanh Nam, C¸m Chµu, Hæi An, Qu¨ng Nam
54
92C-039.45T 29/09/2017 THACO Vß V¯n ViÅn H¡ Nha, ‡­i ‡ãng, ‡­i Læc, Qu¨ng Nam
55
72A-200.76T 29/09/2017 HAIMA Ngá Tràng Quâc Bøu ¶p GÝ C¡, P.Thuºn, X.Mæc, B¡ RÙa Vñng T¡u
56
43X-4297 29/09/2017 HYUNDAI Bïi Xuµn Tµn Hìi 50/17 H¨i Hã. H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
57
77C-091.96T 29/09/2017 CAMC Cáng Ty TNHH Tµn Lºp 245 NguyÍn T¶t Th¡nh, TT. T¯ng B­t Hä, Ho¡i „n
58
79C-109.73T 29/09/2017 SSANGYONG Ph­m Thanh Huy Quang Th­nh, X. DiÅn HÝa, H. DiÅn KhŸnh, KhŸnh Ho¡
59
92A-033.33T 29/09/2017 CHEVROLET NguyÍn Phõèc An KP 8, An Xuµn, Tam Kü, Qu¨ng Nam
60
92A-038.93T 29/09/2017 FIAT Vß ‡Önh Mþ M.T.‡áng, Tµn Th­nh, Tam Kü, Qu¨ng Nam
12345678910...
  • Anh6