XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/04/2018
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-001.01T 30/04/2018 HYUNDAI NguyÍn TiÆn Hïng 71 Ph­m Ngàc Th­ch, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
2
43A-013.82T 30/04/2018 HYUNDAI Cáng Ty TNHH Cuæc Sâng Mèi 11C Phan Bæi Chµu, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
3
43B-007.92T 30/04/2018 TRANSINCO Cáng Ty TNHH TM&DL SAVYCO 38A/1 NguyÍn Hùu Thà, HC, ‡¡ N³ng
4
43A-033.04T 30/04/2018 TOYOTA Tr·n V¯n T¶n Cãn Mong, Ho¡ Phõèc, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
5
43B-002.52T 30/04/2018 THACO Trõçng V¯n Minh 22 H¡ Huy Tºp, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
6
43C-041.92T 30/04/2018 FOTON Phan Quang Vui Tä 21 Ho¡ Cõéng B°c, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³Ng
7
43S-4957 30/04/2018 HOANGTRA DNTN Cç KhÏ Xµy Dúng Sâ 9 186/12 Huünh Ngàc HuÎ, TP ‡¡ N³ng
8
43E-1098 30/04/2018 TOYOTA Còc H¨i Quan Th¡nh Phâ ‡¡ N³ng 250 B­ch ‡±ng Th¡nh Phâ ‡¡ N³ng
9
43K-5176 30/04/2018 TOYOTA Tr·n ‡Önh Cang Tä 55 ChÏnh GiŸn, TP ‡¡ N³ng
10
43K-7850 30/04/2018 ASIA Cáng ty CP TM-VT PETROLIMEX ‡¡ N³ng 430 ng Ich khiÅm-TP ‡¡ N³ng
11
43H-2625 30/04/2018 TOYOTA Tr·n Quâc Hïng K115/24 ng Ïch KhiÅm, TP ‡¡ N³ng
12
43S-0949 30/04/2018 HYUNDAI Cáng ty TNHH TM v¡ DV VT Hãng Tµm 76/2 Tr·n phî, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
13
43A-012.92T 30/04/2018 KIA NguyÍn Anh Huy 84 ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu,TP ‡¡ N³ng
14
43B-001.65T 30/04/2018 MERCEDES Dõçng Thanh Trung Tä 11 An H¨i Tµy, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
15
43B-003.85T 30/04/2018 MERCEDES Cáng Ty TNHH VT& TM Hùu To¡n 444 Tr·n Cao Vµn, Thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
16
43B-003.96T 30/04/2018 THACO Phan ThÙ NguyÎt Trµm Tä 36 Ho¡ KhŸnh Nam. LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
17
43B-013.47T 30/04/2018 HYUNDAI CTY TNHH KiËu LÅ 64 Vß V¯n T·n, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
18
43B-01387T 30/04/2018 BAHAI CTY TNHH VT&DL Hã Læc 68 Vµn Cao, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
19
43S-0453 30/04/2018 TOYOTA CTY TNHH B¨o KhŸnh 65-67 Cao Th°ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
20
43S-2464 30/04/2018 MAZDA Dõçng ThÙ Thanh Vµn 312 ‡õéng 2/9, TP ‡¡ N³ng
21
43X-0767 30/04/2018 THACO Cáng Ty TNHH T.B.I 48 Tán Th¶t ThuyÆt, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
22
43A-046.91T 30/04/2018 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV ThÏ NghiÎm ‡iÎn MiËn Trung Tä 26 HÝa Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
23
43C-012.89T 30/04/2018 FOTON Cáng Ty Cä Ph·n Dõéng KhÏ ‡¡ N³ng ‡õéng sâ 2 , khu CN HÝa KhŸnh, ‡¡ N³ng
24
43S-6215 30/04/2018 TOYOTA CT TNHH H±ng TÏn ViÎt Nam 55E NguyÍn ChÏ Thanh, TP ‡¡ N³ng
25
43S-9614 30/04/2018 CHEVROLET Hã ThÙ TuyÆt Quünh K166/16 Hïng Võçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
26
64A-013.19T 30/04/2018 TOYOTA Tr·n Thanh Anh Vñ 2G Hïng Võçng, P1, TP VØnh Long, VØnh long
27
43A-054.82T 30/04/2018 TOYOTA ‡´ng ThÙ H­ UyÅn Tä 44 VØnh Trung, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
28
43H-2804 30/04/2018 SAMSUNG Huünh ViÆt Sçn Tä 29 An H¨i Tµy, Sçn Tr¡, TP ‡¡ n³ng
29
43S-0057 30/04/2018 THACO Cáng Ty TNHH TMDV Trung Thîy 554A Trõng Nù Võçng, Tp ‡¡ N³ng
30
43S-6382 30/04/2018 JAC DN Tõ Nhµn TuyÆt Thi Lá 9-A1 N­i HiÅn ‡áng, TP ‡¡ N³ng
31
81A-062.16T 30/04/2018 MAZDA Tr·n V¯n Hºu 13 Tr·n Quang Kh¨i, Pleiku, Gia Lai
32
43A-127.17T 30/04/2018 TOYOTA HUyËn Tán Nù Ngàc TuyËn Tä 40 VØnh Trung, Thanh KHÅ, ‡¡ N³ng
33
43A-065.27T 30/04/2018 KIA Tr·n T¶n Hõng Tä 56 KhuÅ Trung, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
34
43A-054.57T 30/04/2018 KIA NguyÍn V¯n Dñng 55 Trõçng ChÏ Cõçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
35
43S-4209 30/04/2018 ISUZU C.TY TNHH ‡öc ThÙnh 614/16 Tr·n Cao Vµn, TP.‡¡ N³ng
36
43A-018.85T 30/04/2018 KIA Cáng Ty TNHH MTV TV&XD A.S.P.T K58/2 Ngá SØ LiÅn, LiÅn ChiÌu, Tp ‡¡ N³ng
37
43C-063.45T 30/04/2018 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH TM Ho¡ng ‡­i 351 ng Ïch KhiÅm,P.H¨i Chµu2,Q.H¨i Chµu,‡¡ N³ng
38
67B-006.97T 30/04/2018 FORD NguyÍn V¯n Trung Tä 8 Mþ Phî, Mþ An, Chì Mèi A G
39
43S-9695 30/04/2018 MERCEDES Phan ThÙ Ÿnh Tä 40 Ho¡ Thuºn ‡áng,TP ‡¡ N³ng
40
43A-003.53T 30/04/2018 TOYOTA NguyÍn V¯n ‡­o Tä 47 Ho¡ KhŸnh B°cB, ‡¡ N³ng
41
43H-5243 30/04/2018 FORD Cáng ty TruyËn t¨i ½iÎn II 174 NguyÍn V¯n Linh, TP ‡¡ N³ng
42
43S-4188 30/04/2018 SUZUKI Cáng Ty TNHH Dõìc Ph¸m TrÏ TÏn K338/12 H¨i PhÝng, Thanh KhÅ, TP.‡¡ N³ng
43
43S-5544 30/04/2018 KIA Huünh Tµn Sçn phõèc, Ho¡ Ninh, Ho¡ Vang, Tp ‡¡ N³ng
44
92B-009.44T 30/04/2018 FORD LÅ Anh Báng Tµn An, ‡­i L¬nh, ‡­i Læc, Qu¨ng Nam
45
43C-072.40T 30/04/2018 DONGFENG CTY Cä Ph·n V­n An ThÙnh PhŸt 214-216 Tr·n Phî, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
46
43LD-0346 30/04/2018 HYUNDAI Cáng Ty Cä Ph·n PACIFIC DINCO Lá C20-C21 CCN TV Mê Ræng, HV, TP ‡¡ N³ng
47
43C-048.48T 30/04/2018 CUULONG NguyÍn Hùu TriÅn Ho¡ Khõçng, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
48
43S-3724 30/04/2018 HYUNDAI CTY TNHH Huy Hïng HiÎp 161 LÅ Du¸n TP ‡¡ N³ng
49
43X-0179 30/04/2018 HYUNDAI CTY CP Xµy Dúng Phî Ho¡ QL 14B Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
50
43C-022.72T 30/04/2018 THACO Ph­m Minh Lanh Tä 07 KhuÅ Mþ, NHS, TP ‡¡ N³ng
51
43A-03485T 30/04/2018 TOYOTA Cáng Ty TNHH TM&DV DL Dõçng VØnh PhŸt 11/5 ‡âng ‡a, HC,, TP ‡¡ N³ng
52
43C-047.51T 30/04/2018 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH TM Ho¡ng ‡­i 351 ng Ïch KhiÅm,P.H¨i Chµu2,Q.H¨i Chµu,‡¡ N³ng
53
43A-082.30T 30/04/2018 SSANGYONG CT TNHHTh¡nh Hùu ThiÅn 166 NguyÍn Duy HiÎu, TP ‡¡ N³ng
54
74B-003.90T 30/04/2018 COUNTYHD NguyÍn ‡öc TuÎ H¨o Sçn - Gio An - Gio Linh - Qu¨ng TrÙ
55
30A-470.43T 30/04/2018 JEEP LÅ V¯n NguyÅn XÜm 2 Chõçng Dõçng Thõéng TÏn H¡ Næi
56
43A-017.04T 30/04/2018 MAZDA NguyÍn Anh HiËn Tä 60 VØnh Trung, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
57
43S-6551 30/04/2018 HYUNDAI Tr·n Minh Dñng 148/8 Ho¡ng DiÎu, TP ‡¡ N³ng
58
73C-038.18T 30/04/2018 KIA Bïi V¯n Thao TDP DiÅm B°c 1, ‡öc Ninh ‡áng, ‡ãng Hèi, QBÖnh
59
43A-081.54T 30/04/2018 TOYOTA NguyÍn Th¡nh Tu¶n K178/04 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
60
43C-056.65T 30/04/2018 FREIGHTLINER Cáng ty TNHH KDVT Tµn Minh To¡n 84‡iÎn BiÅn Phð,P.ChÏnh GiŸn,Q.Thanh KhÅ,TP.‡¡N³ng
12345678910...
  • Anh6