XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  28/02/2019
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-038.22T 28/02/2019 HYUNDAI Vß V¯n Lìi TP ‡¡ N³ng
2
43B-006.59T 28/02/2019 MERCEDESBENZ Trõçng ThÙ VØnh Ngàc QUû Tä 4 Tµn Xuµn, Xuan H¡, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
3
43R-0570 28/02/2019 KCT Cáng ty TNHH Song To¡n 84 Nîi Th¡nh, TP ‡¡ N³ng
4
43A-042.20T 28/02/2019 KIA CTY TNHH Thõçng M­i Vinh HuÎ 231 Huünh Ngàc HuÎ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
5
43A-042.21T 28/02/2019 HYUNDAI Tr·n V¯n ThŸi Tä 17 Ho¡ Thuºn Tµy, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
6
43A-046.25T 28/02/2019 TOYOTA Phan ThÙ KhŸnh Trang 45/18 Ba ‡Önh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
7
43X-2569 28/02/2019 KIA Huünh V¯n Khuynh ‡áng H¨i, Ho¡ H¨i, NHS, TP ‡¡ N³ng
8
43X-4705 28/02/2019 KIA Mai V¯n Tu¶n 564 LÅ V¯n HiÆn, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
9
43A-076.11T 28/02/2019 TOYOTA T¡o ViÆt Chung 42 Tr·n V¯n GiŸp, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
10
43A-006.95T 28/02/2019 NISSAN Vñ Hãng TiÆn Tä 10 Phõèc Mþ, TP ‡¡ N³ng
11
43A-082.61T 28/02/2019 KIA Huünh ThÙ Hºu Tä 109 Mþ An, NHS, , TP ‡¡ N³ng
12
43C-032.39T 28/02/2019 HYUNDAI Cáng Ty TNHH TM&DV Thð ‡á Lá 11 AP1, ‡S5, KCN ‡¡ N³ng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
13
43S-4842 28/02/2019 CHIENTHANG CTy TNHH MTV VØnh Trõéng Phõèc Thuºn, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang TP ‡¡ N³ng
14
43A-073.81T 28/02/2019 KIA Tr·n Xuµn Vñ 04 H¡ Táng QuyËn, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
15
43X-1979 28/02/2019 TOYOTA Bïi Anh Tu¶n 295 ‡âng ‡a, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
16
43S-5657 28/02/2019 HONDA Phan Thanh BÖnh K21/6 LÅ Hãng Phong, Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
17
43A-010.80T 28/02/2019 TOYOTA NguyÅn V¯n M¬i Tä 12 Ho¡ HiÎp Nam, LC, TP ‡¡ N³ng
18
43A-027.28T 28/02/2019 TOYOTA Huünh Anh 50 H¨i PhÝng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
19
43A-025.52T 28/02/2019 MAZDA Tr·n Ngàc Mai Chinh TÞo 46 An H¨i ‡áng, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
20
79C-045.02T 28/02/2019 KIA ‡å ThÙ Dung Thuºn H¨i Cam Thuºn Cam Ranh KhŸnh Ho¡
21
43X-1318 28/02/2019 THACO NguyÍn Luºt Tä 22 Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
22
43A-03813T 28/02/2019 KIA NguyÍn Trung HiÆu 261 NguyÍn Tri Phõçng, T KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
23
43E-1073 28/02/2019 NISSAN Còc H¨i Quan TP ‡¡ N³ng 250 B­ch ‡±ng, TP ‡¡ N³ng
24
43S-3274 28/02/2019 TOYOTA H¡ Phõèc Mai An Cõ 2, An H¨i B°c, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
25
43S-1021 28/02/2019 TOYOTA Cáng ty TNHH ‡T & PT‡T ‡¡ N³ng 36 Duy Tµn, TP ‡¡ N³ng
26
43A-033.65T 28/02/2019 CHEVROLET Tr·n Minh Tháng 30 Ngá ThÖ Nhºm, TP.‡¡ N³ng
27
43S-9073 28/02/2019 MAZDA ‡¡o Minh Phong 76 Tr·n Phî , H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
28
43A-101.98T 28/02/2019 HUBEISHENHU NH TMCP Cáng Thõçng VN-CN ‡¡ N³ng 172 NguyÍn V¯n Linh, Thanh KhÅ ‡¡ N³ng
29
77A-031.95T 28/02/2019 DAEWOO Vß V¯n Thõ Ho¡i ‡öc,Ho¡i Nhçn
30
43A-041.52T 28/02/2019 TOYOTA Bïi Chµu Nam Trµn K54/2E ng Ïch KhiÅm, HC, TP ‡¡ N³ng
31
43R-010.19T 28/02/2019 HUANYA Cáng ty TNHH ViÎt Hõçng 37A ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
32
43C-041.82T 28/02/2019 HYUNDAI CN CTY CP KhoŸ ViÎt TiÎp t­Ù ‡¡ N³ng 865 NguyÍn Hùu Thà, CL, ‡¡ N³ng
33
43A-057.67T 28/02/2019 KIA LÅ V¯n Vinh Tä 1A Thuºn Phõèc,H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
34
43R-003.15T 28/02/2019 KCT Cáng Ty TNHH Minh Hai 15 Cao Th°ng, HC,TP ‡¡ N³ng
35
43X-3521 28/02/2019 KIA Cáng ty TNHH Kþ Thuºt Tr·n Minh 07 NguyÍn ThÙ Minh Khai, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
36
43C-068.62T 28/02/2019 CNHTC Cáng Ty CP XD V¡ TM Thuü Dõçng 60 Ph­m Nhõ Xõçng, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
37
43A-095.81T 28/02/2019 CHEVROLET Lõçng Phî NghØa 71 Tr·n T¶n Mèi, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
38
43C-01542T 28/02/2019 HYUNDAI Cáng ty CP Dõëng KhÏ ‡¡ N³ng ‡ S 2 KCN HÝa KhŸnh -LChiÌu -TP ‡N
39
43R-010.42T 28/02/2019 CIMC Cáng ty TNHH Minh H¨i 15 Cao Th°ng,H¨i Chµu,` ‡¡ N³ng
40
43A-000.90X 28/02/2019 THACO V¯n PhÝng UBND Quºn LiÅn ChiÌu 91 Ngá ThÖ Nhºm, LiÅn ChiÌu,‡¡ N³ng
41
43C-088.10T 28/02/2019 VIETTRUNG Cáng Ty TNHH DV Nam Minh Vµn 67 Vñ Nhµn Táng , Sçn Tr¡ , ‡¡ N³ng
42
19A-084.08T 28/02/2019 TOYOTA Lù M­nh Th°ng Khu 11, TT H­ Ho¡, H­ Ho¡, Phî Thà
43
43A-199.68T 28/02/2019 TOYOTA Ngá Quang Quû Tä 60 CHÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
44
43H-8588 28/02/2019 TOYOTA NguyÍn ThÙ BÏch Loan K30/5 Tr·n Phî, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
45
43X-3399 28/02/2019 MAZDA NguyÍn ThÙ Soan 03 Tr·n Quâc To¨n, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
46
43C-081.42T 28/02/2019 CHENGLONG Cáng Ty TNHH ViÎt Hõçng 37A ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
47
43A-142.58T 28/02/2019 HYUNDAI CTY TNHH MTV Minh ViÍn 693 Tán ‡öc Th°ng, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
48
43A-143.50T 28/02/2019 HYUNDAI CTTNHH GiŸo Dòc&‡T Q.TÆ Th·n ‡ãng 74 NguyÍn ThÙ Minh Khai, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
49
43A-102.95T 28/02/2019 NISSAN NguyÍn V¯n ‡öc B‡BP TP‡N - 6 Lû Tú Thõéng KiÎt, H¨i Chµu, ‡N
50
43DA-0001 28/02/2019 FORD Th·u GT C31-DA ‡T CSHT õu tiÅn ‡N T·ng 9 Sâ 2 Quang Trung, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
51
43C-110.91T 28/02/2019 FOTON NguyÍn Hõu Ca Tä 25 Ho¡ HiÎp Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡N
52
43A-138.93T 28/02/2019 KIA Tr·n ‡¯ng Phõçng 142/28 ‡iÎn BiÅn Phð, thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
53
92A-040.66T 28/02/2019 KIA LÅ Anh Vñ B±ng An ‡áng, ‡iÎn An, ‡iÎn B¡n, Qu¨ng Nam
54
43A-126.49T 28/02/2019 DAEWOO NguyÍn BŸ Quûnh 221 NguyÍn Hùu Thà, HC,‡¡ N³ng
55
43C-113.16T 28/02/2019 FORD Vß Kh°c Qu¨ng Tä 231 Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
56
43A-253.00T 28/02/2019 KIA NguyÍn V¯n ViÍn Tä 112 Ho¡ H¨i, NHS, , TP ‡¡ N³ng
57
92A-037.79T 28/02/2019 TOYOTA NguyÍn V¯n Quang 66B L.V.Hõu, Tµn An, Hæi An, Qu¨ng Nam
58
43C-080.77T 28/02/2019 THACO Cty TNHH Trõéng Minh 27/27 NguyÍn V¯n H¬n ,H¨i Chµu,‡¡ N³ng
59
43C-080.32T 28/02/2019 CAMC Cáng ty TNHH KDVT Tµn Minh To¡n 84‡iÎn BiÅn Phð,P.ChÏnh GiŸn,Q.Thanh KhÅ,TP.‡¡N³ng
60
43C-114.36T 28/02/2019 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH VT & TM NguyÍn T¶n 30 Ph­m Nhù T¯ng, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6