XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/08/2018
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43H-6327 31/08/2018 HYUNDAI CNG TY TNHH THANH HUY‰N 208 NguyÍn Lõçng B±ng, TP ‡¡ N³ng
2
43K-9473 31/08/2018 KIA Cáng Ty Thõçng m­i ‡áng Nam Ÿ 07 TiÌu La -H¨i Chµu-TP ‡¡ N³ng
3
43S-4630 31/08/2018 FAW NguyÍn V¯n Th°ng GiŸng ‡áng, Ho¡ Chµu H Vang TP ‡¡ N³ng
4
43S-8065 31/08/2018 ISUZU Cáng ty TNHH ViÎt Hõçng 37 A ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ , TP ‡¡ N³ng
5
43S-8565 31/08/2018 THACO NguyÍn V¯n Lºp Tä 13 HÝa An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
6
43S-9949 31/08/2018 MAZDA Ngá ThÙ C¸m H¡ 96 Thanh H¨i, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
7
43E-2025 31/08/2018 FORD CN PhÝng Thõçng M­i & CN ViÎt Nam CN ‡¡ N³ng 256 Tr·n Phî, TP ‡¡ N³ng
8
43B-015.30T 31/08/2018 THACO CTY CP Thõçng M­i DÙch Vò Duy Tu¶n Tä 23 Phõèc Mþ, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
9
43C-022.48T 31/08/2018 KIA Tr·n ThÙ HiÌn Tä 20 Thà Quang, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
10
43C-038.59T 31/08/2018 ISUZU Cty TNHH TM & DV Phõçng ‡áng Lá20 KCN NguyÍn ThiÎn Thuºt- PTT ‡N
11
43H-2597 31/08/2018 MITSUBISHI Chi NhŸnh Ngµn H¡ng Ngo­i Thõçng ‡¡ N³ng 140 LÅ Lìi, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
12
43K-9482 31/08/2018 ISUZU Cáng Ty Cä Ph·n G­ch Men COSEVCO ‡õéng sâ 9 KCN HÝa KhŸnh, LC, TP ‡¡ N³ng
13
43R-004.04T 31/08/2018 KCT Cáng ty CP BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
14
43X-4635 31/08/2018 HYUNDAI CTy TNHH TM & DV B­ch ‡±ng 431 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
15
43A-061.51T 31/08/2018 FIAT NguyÍn Duy Linh 93 ThŸi PhiÅn,HC, TP ‡¡ N³ng
16
43C-019.58T 31/08/2018 FREIGHTLINER CTY TNHH DV VT & TM Nhµn T¡i Læc K43/24 Cï ChÏnh Lan, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
17
43C-034.30T 31/08/2018 KIA Ph­m ThÙ TuyÆt Tä 18 BÖnh Thuºn, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
18
43C-037.25T 31/08/2018 KIA Cáng Ty TNHH Tî Trang PhŸt Lá 48-49 B2.11 KT‡C Phõèc Lû, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
19
43C-051.66T 31/08/2018 KIA Cáng ty TNHH SX TM v¡ DV Nhºt Long 55 Phan Thanh, Thanh khÅ, TP ‡¡ N³ng
20
43E-0962 31/08/2018 FORD Trõéng Kþ Thuºt Kinh TÆ ‡¡ N³ng 99 Tá HiÆn Th¡nh, TP ‡¡ N³ng
21
43H-2369 31/08/2018 MITSUBISHI Cáng Ty TNHH XNK TM & DV Kim YÆn 137 Phan Chu Trinh, TP ‡¡ N³ng
22
43H-3463 31/08/2018 KIA LÅ Cõéng Tä 47 An KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
23
43H-4753 31/08/2018 HYUNDAI Cáng Ty CP Vºn T¨i v¡ DVDL Thuºn Th¡nh 38A Tr·n Phî, TP ‡¡ N³ng
24
43S-5181 31/08/2018 THACO NguyÍn V¯n KiËm Tä 8 Ho¡ HiÎp Nam, TP ‡¡ N³ng
25
43S-8702 31/08/2018 THACO C.TY TNHH TM&XD Lµm Tïng Phõçng 158/2 Phan Thanh, Thanh KhÅ, TP.‡¡ N³ng
26
43X-0048 31/08/2018 TOYOTA CTY CP Sçn Tr¡ B¬i Nam, B¬i Con, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
27
43A-013.75T 31/08/2018 KIA TT DDT & DN 579 CTY CP 579-STT 98 Nîi Th¡nh,HC, TP ‡¡ N³ng
28
43A-06333T 31/08/2018 FORD Trõçng V¯n TrÏ Tä 88 Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
29
43A-069.14T 31/08/2018 TOYOTA Hã Phõçng Vµn Tä29 Th­c GiŸn, TK,, TP ‡¡ N³ng
30
43A-109.07T 31/08/2018 DAEWOO Trõçng ThÙ Ÿnh NguyÎt 72 Tán Th¶t ThuyÆt, C¸m LÎ,TP ‡¡ N³ng
31
43C-032.49T 31/08/2018 KIA Cáng Ty TNHH TM&DV Th¡nh Gia 97 NguyÍn KhŸnh To¡n,TP ‡¡ N³ng
32
43C-061.61T 31/08/2018 THACO Cáng ty TNHH MTV AT-AS Ho¡ng Long 108 NguyÍn ThÙ Minh Khai, Q.H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
33
43C-064.74T 31/08/2018 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH MTV Hºu Anh Thy K242/7 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
34
43H-3847 31/08/2018 SUZUKI Vß ThÙ Ngàc Thðy Tä 68-HÝa KhŸnh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
35
43LD-002.12 31/08/2018 ISUZU CN CTY TNHH MAKITA T­i ‡N 102 TriÅu nù Võçng, HC, ‡¡ N³ng
36
43LD-000.81 31/08/2018 ISUZU CN CT TNHH MAKITA VN T­i ‡N 102 TriÎu Nù Võçng, HC, ‡¡ N³ng
37
43R-0243 31/08/2018 KRNG Cáng Ty CP Vºn T¨i Trõéng TiÆn 300 Tán ‡öc Th°ng, Quºn LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
38
43A-050.15T 31/08/2018 HONDA Cáng Ty TNHH TM & DV ‡­i Læc Th¡nh Lá D3 Mæc B¡i 4,LC, TP ‡¡ N³ng
39
43X-0070 31/08/2018 THACO Tán Th¶t Du An Ng¬i ‡áng, HÝa Sçn, HÝa Vang, TP ‡¡ N³ng
40
43X-0647 31/08/2018 CHEVROLET NguyÍn KhoŸi 101LÅ Lìi, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
41
43C-000.18T 31/08/2018 KIA C.TY TNHH Gia Nhµn 704 ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
42
43R-0685 31/08/2018 BUDD CTY TM & Giao nhºn Quâc tÆ ‡¡ N³ng 39 Tr·n Quû CŸp TP ‡¡ N³ng
43
43S-4247 31/08/2018 VINAXUKI LÅ ThÀo Tä 9 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
44
43A-017.30T 31/08/2018 TOYOTA NguyÍn Kh°c Ngàc Tä 2A Ho¡ PhŸt, Quºn C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
45
43E-1195 31/08/2018 MERCEDESBENZ HOC VI‰N CHINH TRI KHU VœC 3 215 NguyÍn Cáng Trö, Tp ‡¡ n³ng
46
43S-7948 31/08/2018 DONGFENG Cáng ty Cä Ph·n VT Trõéng TiÆn 360 Tán ‡öc Th°ng, LC, TP ‡¡ N³ng
47
43A-057.89T 31/08/2018 TOYOTA Cáng Ty TNHH Vinh Th¡nh 574/15 ng Ich KhiÅm, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
48
43C-009.03T 31/08/2018 SYMT880 NguyÍn ThÙ Mõéi Tä 38 Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
49
43S-3054 31/08/2018 THACO Cáng ty TNHH XD v¡ TM Sâ 126 135 Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
50
43A-033.14T 31/08/2018 FORD CTy CP Tõ V¶n Xµy Dúng PQR K3/12 Phan Th¡nh T¡i, TP ‡¡ N³ng
51
43C-016.91T 31/08/2018 KESDA Phan V¯n Thanh Tä 3 Ho¡ KhŸnh Nam, LC, TP ‡¡ N³ng
52
43A-025.17T 31/08/2018 HYUNDAI Huünh ThÙ Mõéi Tä 45 Ho¡ Cõéng B°c, HC, TP ‡¡ N³ng
53
43K-9572 31/08/2018 HYUNDAI Cáng Ty Cä Ph·n XD & TM 591 27 TiÌu La, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
54
43S-5223 31/08/2018 MITSUBISHI CN Ngµn H¡ng NN & PTNT T­i ‡¡ N³ng 23 Phan ‡Önh Phïng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
55
43A-027.21T 31/08/2018 CHEVROLET ThŸi Minh Khái 11A YÅn BŸy, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
56
43A-027.79T 31/08/2018 VOLKSWAGEN CTY TNHH TMDV Trîc Lµm ViÅn 41 NguyÍn V¯n Linh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
57
43A-101.28T 31/08/2018 LEXUS NguyÍn Xuµn BÖnh 38 Phan ‡Önh Phïng, Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
58
43A-025.99T 31/08/2018 KIA NguyÍn ‡Önh Sang 64 Vñ Hùu, Ho¡ Cõéng B°c, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
59
43A-029.19T 31/08/2018 TOYOTA LÅ Nho Hä Tä 23 Ho¡ KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
60
43H-3114 31/08/2018 HYUNDAI CN Ngµn H¡ng Náng NghiÎp v¡ PTNT- ‡N 23 Phan ‡Önh Phïng, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6