XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/11/2017
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-027.25T 30/11/2017 MAZDA NguyÍn V¯n Ho¡ K527/28 ng Ïch KhiÅm, HC,Tp ‡¡ n³ng
2
43A-094.87T 30/11/2017 MITSUBISHI NguyÍn Tràng T¡i Tä 38 ChÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
3
43B-000.34T 30/11/2017 TRANSINCO CTY CP Xe khŸch & DVTM ‡N Tä 16 Ho¡ An, CL,TP ‡¡ N³ng
4
43B-010.40T 30/11/2017 THACO Tr·n ThÙ Kim Tä 41 Thanh KhÅ ‡áng, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
5
43B-010.81T 30/11/2017 THACO Cáng Ty TNHH VT&DVDL ‡å Quâc ‡­t 48 B°c Sçn, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
6
43C-015.19T 30/11/2017 KIA Cáng Ty TNHH TM & DV V¯n L¡ Tä 10 Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
7
43C-019.30T 30/11/2017 HYUNDAI C.TY CP Mái Trõéng ‡á ThÙ TP ‡¡ N³ng 471 Nîi Th¡nh, HC,TP.‡¡ N³ng
8
43C-041.19T 30/11/2017 LIFAN CTY TNHH MTV Than Th¡nh PhŸt Sçn Thuý, Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N¬ng
9
43H-0601 30/11/2017 KIA NguyÍn ThÙ NiÍn Tä 15 Ho¡ Quû, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
10
43S-2997 30/11/2017 FORD HTX DV Vºn T¨i H¨i Vµn 37/3 ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
11
43S-7627 30/11/2017 CHIENTHANG CTY TNHH Cao Thuû Thán Phî Sçn Nam, Ho¡ Khõçng, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
12
43S-1615 30/11/2017 TRANSINCO HTX DVVT H¨i Vµn Lá C2 37/3 ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
13
43A-059.85T 30/11/2017 MITSUBISHI NguyÍn ThÙ Nhi Tä 33 Ho¡ Xuµn, Quºn C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
14
43S-4531 30/11/2017 THACO NguyÍn ‡öc Bong Tä 2 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
15
43B-003.51T 30/11/2017 HYUNDAI Cáng Ty TNHH Vºn t¨i DV DL ViÎt l¡o K164/26 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu,TP ‡¡ N³ng
16
43C-037.59T 30/11/2017 THACO Bïi V¯n Thi Phõèc Hõng, Ho¡ Nhçn, HV, TP ‡¡ N³ng
17
43H-0925 30/11/2017 HYUNDAI Cáng ty TNHH GAS Lµm Sçn 118 Lû ThŸi Tä, TP ‡¡ n³ng
18
43C-025.07T 30/11/2017 HYUNDAI Cáng ty TNHH MTV DVVT H¡ TRµm K66/16 áng Ïch KhiÅm, HC, ‡¡ n³ng
19
43X-4930 30/11/2017 TOYOTA Tr·n Vµn V¯n Tä 39 VØnh Trung, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
20
43A-001.95T 30/11/2017 KIA NguyÍn Hãng Dñng Tä 33 Th­c GiŸn, Thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
21
43A-030.95T 30/11/2017 HYUNDAI DNTN Phi H¨i 403 Trõng Nù Võçng, H¨i Chµu,TP ‡¡ N³ng
22
43A-054.54T 30/11/2017 TOYOTA DNTN TMDV NguyÅn ‡­i Minh K02/163 H¡ KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
23
43A-074.31T 30/11/2017 KIA NguyÍn Ngàc SInh ChÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
24
43C-023.81T 30/11/2017 THACO CTY CP Nh¶t Phong Vºn 142 NguyÍn Tri Phõçng, TK, TP ‡¡ N³ng
25
43E-0760 30/11/2017 ISUZU ‡­i DiÎn Ban Qu¨n Lû Dú Ÿn 85 07 LÅ ‡Önh Dõçng -TP ‡¡ N³ng
26
43E-1639 30/11/2017 FORD VP H‡ND v¡ UBND TP ‡¡ N³ng 42 B­ch ‡±ng, TP ‡¡ N³ng
27
43H-0991 30/11/2017 TOYOTA LÅ ‡öc Minh Tä 17 Xuµn H¡, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
28
43H-5032 30/11/2017 JAC Vß V¯n DiÎn 271/16 Mµn ThŸi, Sçn Tr¡ TP ‡N
29
43H-5176 30/11/2017 FORD HTX TV- ‡S T¡u thuyËn B°c Mþ An Tä 28 An H¨i Tµy, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
30
43H-6330 30/11/2017 KIA C.TY TNHH TM & DV V.T¨i Nhút LiÅn K259/56 NguyÍn V¯n Linh, TK, TP.‡¡ N³ng
31
43H-6358 30/11/2017 KIA CNG TY TNHH TM & DV SONG PH˜ Tä 26 HÝa Cõéng B°c, TP ‡¡ N³ng
32
43H-8586 30/11/2017 LEXUS Cáng ty TNHH Xuµn Hõng 454 LÅ V¯n HiÆn, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
33
43K-8769 30/11/2017 HYUNDAI C.TY TNHH XNK TM & DV Kim YÅn 137 Phan Chµu Trinh, TP. ‡¡ N³ng
34
43S-7194 30/11/2017 TOYOTA LÅ V¯n Minh 17/9 LÅ Hãng Phong, TP ‡¡ N³ng
35
43X-0879 30/11/2017 TOYOTA CN C.TY CP T‡ GERUCO Sáng Cán - ‡N Lá 253 KDC V­n Tõéng, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
36
43X-5914 30/11/2017 KIA Ngá Kim Thuý Tä 25 Xuµn H¡, Thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
37
43A-008.21T 30/11/2017 HYUNDAI Tr·n ThÙ YÆn 113/3 NguyÍn ChÏ Thanh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
38
43B-012.34T 30/11/2017 HYUNDAI Cáng ty TNHH DV DL Tu¶n Dñng 174 ‡õéng 3/2, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³Ng
39
43B-017.48T 30/11/2017 TRANSINCO Cáng ty TNHH Vºn T¨i v¡ Dich Vò Du LÙch H¨i Vµn 201 BÆ V¯n ‡¡n, Quºn Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
40
43C-038.52T 30/11/2017 HYUNDAI NguyÍn ThÙ Kim Thu Tä 36 Tµn ChÏnh, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
41
43C-042.17T 30/11/2017 THACO LÅ Cõéng Tä 140 An KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
42
43C-067.68T 30/11/2017 LIFAN NguyÍn Thòy Hãng Vµn Tä 92 Ho¡ KhÅ, Quºn Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
43
43X-0983 30/11/2017 KIA NguyÍn Hãng Kü Tä 39 Ho¡ KhÅ, TP ‡¡ N³ng
44
43B-002.66T 30/11/2017 TRANSINCO CTY CP Xe khŸch & DVTM ‡¡ N³ng Tä 16 HO¡ An, C¸m LÎ,TP ‡¡ N³ng
45
43M-00001X 30/11/2017 MERCEDESBENZ Trõéng ‡­i Hàc TDTT ‡¡ N³ng 44 Dñng Sþ Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
46
43KT00038T 30/11/2017 THACO Trõéng Cao ‡²ng NghË sâ 5-BQP 85 Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
47
43KT00051T 30/11/2017 THACO Trõéng Cao ‡²ng NghË sâ 5-BQP 85 Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
48
43KT00054T 30/11/2017 THACO Trõéng Cao ‡²ng NghË sâ 5-BQP 85 Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
49
43C-031.29T 30/11/2017 KIA NguyÍn ‡Önh Quang K19/79 Tr·n xuµn LÅ, TK, TP ‡¡ N³ng
50
43C-018.65T 30/11/2017 HYUNDAI Cáng Ty CP Mái Trõéng ‡á ThÙ ‡¡ N³ng 471 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
51
51C-478.73T 30/11/2017 HYUNDAI HTX VT Sâ 10 100H Hïng Võçng P9Q5
52
43A-047.14T 30/11/2017 KIA Huünh V¯n Sþ 39 Ph­m Nhõ Xõçng, LC,, TP.‡¡ N³ng
53
43S-4024 30/11/2017 CHEVROLET LÅ V¯n Læc 171 Hïng Võçng, TP ‡¡ N³ng
54
43X-4187 30/11/2017 THACO Cáng ty TNHH NguyÅn Minh Ho¡ng K4/6 ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
55
43R-001.49T 30/11/2017 HUANYA CTY CP ‡T Xµy Dúng To¡n Trung Tä14 Ho¡ Thà ‡áng,CL, ‡¡ N³ng
56
43B-012.03T 30/11/2017 THACO NguyÍn ThÙ HuÆ 66 NguyÍn ChŸnh, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
57
43X-2402 30/11/2017 FREIGHTLINER Cáng ty TNHH TM V¡ DVVT Minh ThÙnh 07 Ph­m Phî TiÆt,Q.C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
58
43A-028.30T 30/11/2017 ASIA NguyÍn Thanh Phõèc 77/302 Ho¡ng V¯n Thò, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
59
43A-049.23T 30/11/2017 SUZUKI Phïng V¯n Th¡nh Tä 3 Th­c GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
60
43A-096.62T 30/11/2017 MITSUBISHI NguyÍn ‡öc Tïng K46/H9/10 Cao Th°ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6