XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/12/2019
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43R-0434 31/12/2019 ROMOOC Cáng ty TNHH TM v¡ VT Dµn sanh 24 NguyÍn Tri Phõçng, TP ‡¡ N³ng
2
43B-012.63T 31/12/2019 HYUNDAI Cáng ty TNHH VT DL Kim Quâc KiÎt 138 Huünh T¶n PhŸt, CL, TP ‡¡ N³ng
3
43C-018.08T 31/12/2019 HAPULICO Cáng ty TNHH MTV Mái Trõéng ‡á ThÙ ‡¡ N³ng 471 Nîi Th¡nh , H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
4
75C-061.16T 31/12/2019 SYMT880 NguyÍn ‡¡o H­nh Chi P Lõçng A, Qu¨ng Th¡nh, Qu¨ng ‡iËn, TT HuÆ
5
43C-109.05T 31/12/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty CP CONTAINER MiËn Trung 75 Quang Trung, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
6
43B-025.98T 31/12/2019 BAHAI Cty TNHH VT & DVDL H¨i Vµn 201 BÆ V¯n ‡¡n ,Thanh KhÅ,‡¡ N³ng
7
29C-814.81T 31/12/2019 SAMCO CTY VC v¡ Kho Vºn B‡ - TCT Bõu ‡iÎn ViÎt Nam 5 Ph­m Hïng, Mþ ‡Önh 2, T÷ LiÅm, HN
8
43B-023.40T 31/12/2019 FORD HTX DVHT  Tá VT v¡ Xe DL ‡¡ N³ng Lá 8A Bïi ThÙ Xuµn, ST, ‡¡ N³ng
9
43C-127.43T 31/12/2019 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH MTV TM v¡ DV Nam Quâc ½­t K85/44 NguyÍn ChŸnh, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
10
43B-024.94T 31/12/2019 THACO Cáng Ty TNHH VT & DV Du LÙch H¨i Vµn 201 BÆ V¯n ‡¡n, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
11
43A-296.77T 31/12/2019 FORD CN CT CP BV ‡KQT VINMEC ‡¡ N³ng 07 Trõéng Sa, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
12
43A-316.20T 31/12/2019 HYUNDAI Bïi Kh°c Nam Tä 90 Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
13
43A-318.34T 31/12/2019 TOYOTA NguyÍn Quâc TÏn 104/10 LÅ ‡Önh Dõçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
14
43A-318.76T 31/12/2019 TOYOTA Tr·n V¯n Thanh 98 V¯n TiÆn Dñng, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
15
43A-318.88T 31/12/2019 HYUNDAI NguyÍn Thuÿ Quû Trµn Tä 103 An H¨i ‡áng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
16
43A-320.49T 31/12/2019 TOYOTA ‡å Doan Bi H01/2 Ph­m Cú Lõìng, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
17
43B-039.39T 31/12/2019 THACO Cáng ty TNHH VT&DL VILIKE 67 NguyÍn Quû ‡öc, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
18
43B-039.51T 31/12/2019 THACO CTy TNHH MTV Ch¡o ‡áng Dõçng 03 Ngá ThÖ TrÏ, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
19
43B-039.95T 31/12/2019 THACO Vß V¯n Minh Tä 28 Thanh BÖnh, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
20
43C-167.00T 31/12/2019 KIA Phïng V¯n Thuºn Tä 5 B¡u C·u, Ho¡ Chµu, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
21
43A-318.70T 31/12/2019 KIA NguyÍn Cáng Th¡nh Tä 15 An H¨i Tµy, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
22
43H-7262 31/12/2019 THACO LÅ T¶t Trung Tr¡ KiÆm, Ho¡ Phõèc, Ho¡ Vang TP ‡¡ N³ng
23
43C-056.55T 31/12/2019 INTERNATIONAL CTY TNHH MTV Song Gia Hõng Tä 50, KhuÅ trung, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
24
43C-023.91T 31/12/2019 THACO Ph­m Ngàc YÅn 241 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
25
51B-155.62T 31/12/2019 HYUNDAI Lµm ThÆ Dñng 108 Minh Phòng, P.6, Quºn 6, Hã ChÏ Minh
26
43C-162.44T 31/12/2019 HYUNDAI ‡´ng ThÙ Ngàc HuyÅn Tä 4 Ho¡ An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
27
34B-021.33T 31/12/2019 HYUNDAI Ph­m Tu¶n HiÎp Phîc Tµn, Gia Tµn, Gia Læc, H¨i Dõçng
28
43X-2585 31/12/2019 HINO CTy TNHH V­n Phî 31 Phan Bæi Chµu, HC, ‡N
29
43C-019.79T 31/12/2019 ISUZU Cáng ty TNHH DVVT H¡ng HoŸ YÆn Nga 123/65 Cï ChÏnh Lan, Thanh KhÅ, , TP ‡¡ N³ng
30
43C-037.07T 31/12/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH DVVT B¨o BÖnh PhŸt 66 Vß V¯n T·n, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
31
43H-3186 31/12/2019 HYUNDAI Cáng ty TNHH Hu¶n Thõçng 438 Tán ‡öc Th°ng, TP ‡¡ N³ng
32
43H-7042 31/12/2019 DAEWOO Cáng Ty TNHH BÖnh H¨i Tä9 An H¨i B°c, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
33
43S-2147 31/12/2019 DAEWOO Cáng Ty TNHH BÖnh H¨i Tä 9 An H¨i B°c, TP ‡¡ N³ng
34
43R-016.09T 31/12/2019 ROMOOC Cáng Ty TNHH TM&VT An Phõèc Huy Lá 162 LÅ ThiÎn TrÙ, Ngñ H¡nh Sçn, Tp ‡¡ N³ng
35
43A-045.07T 31/12/2019 HYUNDAI NguyÍn ThÙ Thuü Dung Tä 72 Ho¡ Cõéng Nam, H¨i Chµu, TP. ‡¡ N³ng
36
43A-317.61T 31/12/2019 MAZDA NguyÍn Hùu Vy Kha K528/15 ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
37
43S-0335 31/12/2019 MAZDA NguyÍn ThÙ Nga An NghØa ‡áng, Ho¡ Sçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
38
43S-2380 31/12/2019 THACO Tµn VØnh Hõng Tä 24 Ho¡ Thà ‡áng,C¸m LÎ, TP.‡¡ N³ng
39
43B-009.15T 31/12/2019 FORD Cáng Ty TNHH MTV TN ‡iÎn MiËn Trung Tä 26 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ , TP ‡¡ N³ng
40
43C-002.51T 31/12/2019 ISUZU C.TY CP XD Hãng TrÏ ViÎt Tä 26 Ho¡ Minh, TP ‡¡ N³ng
41
43C-039.70T 31/12/2019 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH Thõçng M­i & DV Vºn T¨i ‡CD TRANS 102 Ngá QuyËn, ,Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
42
43S-0224 31/12/2019 GIAIPHONG Cáng Ty TNHH PT N¯ng Lõìng ‡¡ N³ng 50 Thanh Sçn, TP ‡¡ N³ng
43
14B-021.84T 31/12/2019 HYUNDAI CTCP DL & VC KhŸch Th¡nh ‡­t T18 K4B B¬i ChŸy Tp H­ Long Q.Ninh
44
77C-108.20T 31/12/2019 CHIENTHANG NguyÍn ThÙ Xuµn Hõçng V­n ThiÎn, Mþ Læc, Phï Mþ
45
43A-291.24T 31/12/2019 KIA TT ‡T LŸi Xe  Tá- Má Tá ‡N- STC 53 Phan ‡¯ng Lõu , H¨i Chµu ,TP ‡¡ N³ng
46
43C-165.35T 31/12/2019 HYUNDAI Cáng ty CP VT & DV DL Thuºn Th¡nh 36 Ngá gia tú. HC, ½¡ N³ng
47
43S-8874 31/12/2019 DONGFENG CTY CP TM & VT PETROLIMEX ‡N 500 ng Ïch KhiÅm, HC, TP ‡¡ N³ng
48
43A-126.71T 31/12/2019 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
49
43A-126.74T 31/12/2019 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
50
76C-070.54T 31/12/2019 MPKAMAZ53229 Cáng Ty CP X¯ng D·u D·u KhÏ PV OIL MiËn Trung Tä 1,P.NguyÍn NghiÅm,TP.Qu¨ng Ng¬i,Qu¨ng Ng¬i
51
75B-011.73T 31/12/2019 TOYOTA Huünh Xuµn Hïng Tä 7, Phî B¡i, TX Hõçng Thðy, TT HuÆ
52
51A-948.62T 31/12/2019 BMW NguyÍn Thanh Nga 17 Quang Trung, Tä 3, KP2, P.HiÎp Phî, Q.9, TP.HCM
53
14C-168.63T 31/12/2019 CUULONG Cáng Ty TNHH Ho¡ng Dõçng VØnh Hãng, M­o KhÅ, ‡áng TriËu, QN
54
43A-201.02T 31/12/2019 KIA Cáng ty CP ‡·u tõ v¡ Xµy dúng Philico ‡¡ N³ng K4/2 Phan Tö, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
55
92A-040.89T 31/12/2019 CHEVROLET NguyÍn Quâc Hïng An Ho¡, Sçn Phong, Hæi An , Qu¨ng Nam
56
43A-287.37T 31/12/2019 TOYOTA BQL Dú An CŸc Cáng TtÖnh ‡iÎn MiËn Trung 478 ‡õéng 2/9 ,H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
57
43A-213.44T 31/12/2019 TOYOTA Trõçng Tràng H¨i Tä 27 Phõèc Mþ, Sçn Tr¡, TP ‡N
58
43C-021.22T 31/12/2019 DONGFENG Cáng Ty TNHH TM&DV V­n Th¡nh TÏn Tä 1 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
59
43C-076.15T 31/12/2019 KIA Phan V¯n Thái Tä 35 Th­c GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
60
43A-173.88T 31/12/2019 MERCEDES NguyÍn Quâc Hïng Tä 4 Ho¡ Cõéng Nam,H¨i Chµu TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6