XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/10/2018
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43B-008.11T 31/10/2018 MERCEDES Huünh ViÎt K63/5 Lû Tú Tràng Quºn H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
2
43K-0519 31/10/2018 NISSAN Cáng Ty TNHH GAS PETROLIMEX ‡¡ N³ng 01 LÅ QuÏ ‡án, Tp ‡¡ N³ng
3
43E-1607 31/10/2018 HUANGHAI UBND Phõéng H¨i Chµu II 38 TriÎu Nù Võçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
4
43A-060.69T 31/10/2018 HONDA Bïi M­nh Th°ng Tä 11 An H¨i Tµy, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
5
43C-023.93T 31/10/2018 KIA Huünh BŸ Minh Tä 28 An KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
6
43C-039.77T 31/10/2018 THACO TT D­y NghË LŸi Xe tá - Mátá MASCO 21 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
7
43C-040.70T 31/10/2018 THACO TT D­y NghË LŸi Xe tá - Mátá MASCO 21 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
8
43C-041.76T 31/10/2018 THACO TT D­y NghË LŸi Xe tá - Mátá MASCO 21 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
9
43C-041.97T 31/10/2018 THACO TT D­y NghË LŸi Xe tá - Mátá MASCO 21 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
10
43C-042.49T 31/10/2018 THACO Tr·n ‡Önh Trung 75 Ph­m Sõ M­nh C¸m LÎ, , TP ‡¡ N³ng
11
43C-059.96T 31/10/2018 INTERNATIONAL Cáng ty Cä ph·n Logistics Portserco 59 Ba ‡Önh, Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
12
43H-2055 31/10/2018 COMTRANCO HTX DÙch Vò Vºn T¨i H¨i Vµn 37/3 ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
13
43S-7776 31/10/2018 FORD DN Tõ Nhµn ‡ãng NghÎ Phõèc Sçn, Ho¡ Khõçng, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
14
43E-0771 31/10/2018 TOYOTA BQL B. ‡¨o Sçn Tr¡ & Cµc B. BiÌn DL ‡N KCC A1 Sçn Tr¡, ‡iÎn Ngàc. Sçn Tr¡ , TP ‡¡ N³ng
15
43A-084.73T 31/10/2018 HYUNDAI NguyÍn Ngàc NghØa Tä 7 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
16
43C-053.17T 31/10/2018 THACO Cáng ty Cä ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch Phõéng HÝa Minh Quºn LiÅn ChiÌu Th¡
17
43K-9253 31/10/2018 HYUNDAI Cty TNHH Tµn Minh Ho¡ng 350 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
18
43C-014.68T 31/10/2018 TOYOTA NguyÍn Phõèc To¡n Tä 58 An KhÅ,Thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
19
43C-058.80T 31/10/2018 KIA NguyÍn V¯n ThiÅn Long Tä 16 Phõèc Mþ , Sçn Tr¡ , ‡¡ N³ng
20
43LD-001.32 31/10/2018 ISUZU Cty TNHH CN Thúc Ph¸m LIWAYWAY ‡N Lá U6 KCN Ho¡ KhŸnh MR,LiÅn ChiÌu ,‡¡ N³ng
21
43S-0828 31/10/2018 TOYOTA Cáng ty CP V¡ng B­c ‡Ÿ Quû SJC ‡¡ N³ng 137 Hïng Võçng, TP ‡¡ N³ng
22
43R-007.21T 31/10/2018 KCT Cáng Ty TNHH KDVT Tµn Minh To¡n 84 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, , ‡¡ N³ng
23
92B-009.56T 31/10/2018 MERCEDES KiËu Ngàc Long K6, TT Nîi ThŸnh, Nîi Th¡nh, Qu¨ng Nam
24
60B-021.57T 31/10/2018 HYUNDAI Cáng ty TNHH MTV H¡ Giang 25A/KP1 Tµn Phong BiÅn Ho¡
25
43C-044.05T 31/10/2018 VEAM Ngá ThÙ BÏch Vµn TP ‡¡ N³ng
26
92LD-000.81 31/10/2018 CHEVROLET Cáng ty TNHH Makitech ViÎt Nam Lá 18, KCN ‡iÎn Nam, ‡iÎn Ngàc, ‡iÎn B¡n, Qu¨ng Na
27
43C-022.89T 31/10/2018 ISUZU CN CTY TNHH K.Thuºt MŸy Bay T­i TP ‡¡ N³ng Sµn BAy Quâc TÆ ‡¡ N³ng
28
43A-107.41T 31/10/2018 TOYOTA NguyÍn ViÆt Hïng Tä 98 Ho¡ KhÅ, Thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
29
43C-074.97T 31/10/2018 THACO HTX X¬  Tá LiÅn ChiÌu 718 Tán ‡öc Th°ng, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
30
43C-076.05T 31/10/2018 THACO Vß Cáng Nhºt Sçn Tuû Loan ‡áng, Ho¡ Phong, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
31
43C-076.89T 31/10/2018 THACO NguyÍn ‡öc Trõçng Th¡nh Tä 39 N­i HiÅn ‡áng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
32
43C-076.34T 31/10/2018 CAMC Cáng Ty TNHH TM&DV Ho¡ng KhŸnh Huy K52/51 ‡inh TiÅn Ho¡ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
33
43R-009.68T 31/10/2018 Z751 Cáng Ty Vºn T¨i ThiÎn Khoa Lá 48B3 YÅn ThÆ, C¸m LÎ,TP ‡¡ N³ng
34
43A-223.74T 31/10/2018 TOYOTA NguyÍn V¯n Th¡nh Tä 137 Ho¡ KhŸnh Nam, LC, TP ‡¡ N³ng
35
43C-103.43T 31/10/2018 FORD Cáng ty TNHH TM & DV Thâng Tr·n 196 Ngá QuyËn Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
36
92C-073.62T 31/10/2018 THACO NguyÍn Quâc Ho¡ng Nam Thán 4, C¸m H¡, Hæi An, Qu¨ng Nam
37
43A-173.66T 31/10/2018 HYUNDAI NH TMCP Bõu ‡iÎnLiÅn ViÎt CN ‡N 140 NguyÍn ThÙ Minh Khai, H¨i Chµu,‡¡ N³ng
38
43C-104.99T 31/10/2018 FOTON Cáng Ty CP Tõ Vinh 40 NguyÍn Thuºt, C¸m LÎ, ‡N
39
43R-017.81T 31/10/2018 KCT Cáng Ty TNHH TM&DV Lan L­c 525 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
40
75C-048.08T 31/10/2018 KIA ‡å Minh Vñ 341 Bïi ThÙ xuµn, TP HuÆ
41
43C-135.65T 31/10/2018 DONGFENG CTY CP ‡·u TõV¡ Xµy Dúng 501 Lá 1265 Xá ViÆt NghÎ TØnh, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
42
43C-136.09T 31/10/2018 THACO LÅ ThÙ Hõçng Tä 50 ChÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, D¡ N³ng
43
43C-136.25T 31/10/2018 FOTON CTY TNHH MTV KIM LOAN LOAN 246 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
44
43C-136.30T 31/10/2018 FORD Cáng ty CP Sáng ‡¡ MiËn Trung T2 TNKS S.‡¡-180-182 TB‡±ng, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
45
43C-136.63T 31/10/2018 THACO CNG TY Cä Ph·n DPT 74 Trõçng ChÏ Cõçng, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
46
43C-136.78T 31/10/2018 THACO LÅ Ngàc Nam Tä 2 Ho¡ KhÅ, Thanh KhÅ,,TP ‡¡ N³ng
47
43C-136.83T 31/10/2018 FORLAND Cáng Ty TNHH MTV Tµm LÅ Ho¡ng Tr¡ KiÌm, Ho¡ Phõèc, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
48
43C-136.96T 31/10/2018 MITSUBISHI Cáng Ty TNHH Phî Minh CŸt K15/18 Duy Tµn, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
49
75C-073.86T 31/10/2018 THACO NguyÍn Phi Hïng Sçn Tä3, Hõçng Hã, TX Hõçng Tr¡, TT HuÆ
50
43C-136.66T 31/10/2018 ISUZU Cáng Ty TNHH Hãng M¬ Lá 46 ‡s 2 KCN ‡¡ N³ng, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
51
43R-018.38T 31/10/2018 AMT CTCP ASIATRANS ViÎt Nam 421 Tr·n Hõng ‡­o, Sçn Tr¡, ‡· N³ng
52
43R-018.82T 31/10/2018 AMT CTCP ASIATRANS VIETNAM 421 Tr·n Hõng ‡­o, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
53
43C-170.30T 31/10/2018 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH LOGIS TECH ViÎt Nam 38 LÅ Chµn, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
54
92C-098.55T 31/10/2018 TRUONGGIANG LÅ Vµn ‡áng YÅn, Duy Trinh, Duy XuyÅn, Q. Nam
55
43C-136.04T 30/10/2018 CNHTC CTY TNHH VT&XD Trµm Anh Tu¶n Phong Nam, Ho¡ Chµu, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
56
30A-136.50T 30/10/2018 TOYOTA LÅ ThÙ TuyÆt H­nh P1 Nh¡ 23 TTN /m CC1 T,‡Önh ,TXuµn HN
57
43C-169.32T 30/10/2018 HINO CTY Cä ph·n Xµy Dúng thõçng M­i Long BÖnh 730 Ngá QuyËn ,Sçn Tr¡ ,‡¡ N³ng
58
43D-003.28T 30/10/2018 CHEVR0LET NguyÍn Phîc ThÙ Quünh Hµn 12 BÖnh An 3, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
59
43C-136.27T 30/10/2018 FOTON XN SX KD S°t Th¾p Ho¡ HIÎp (HTX) 636 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, ‡¡N³ng
60
43C-136.03T 30/10/2018 FORLAND Cáng Ty TNHH NguyÅn An Ho¡ 10 TrÙnh Låi, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6