XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/03/2017
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43B-003.53T 31/03/2017 TOYOTA CTY TNHH DLTM ‡¶t Trung Du 135 LÅ Lìi, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
2
43B-008.22T 31/03/2017 TRANSINCO CTY TNHH VT& DV DL H¨i Vµn 201 BÆ V¯n ‡¡n, ‡¡ N³ng
3
43A-092.99T 31/03/2017 DAEWOO NguyÍn Quang Hïng Tä 265 Ho¡ Minh, Quºn LiÅn Ch×Ìu, ‡¡ N³ng
4
43B-006.12T 31/03/2017 MERCEDES Hã ViÆt Ho¡ Tä 20 VØnh Trung, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
5
43H-5973 31/03/2017 SONGHONG NguyÍn V¯n Ba Tä 29 HÝa Minh, LiÅn ChiÌu, Tp ‡¡ N³ng
6
43H-1464 31/03/2017 SUZUKI Cáng ty TNHH ‡ãng TiÆn 157 H¨i PhÝng, TP ‡¡ N³ng
7
43C-054.05T 31/03/2017 HOAMAI M­c Nhõ Trinh Ho¡ Phî, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
8
43E-0269 31/03/2017 MAZDA Sê ‡Ùa ChÏnh QN - ‡N 57 Quang Trung, TP ‡¡ N³ng
9
43C-009.97T 31/03/2017 CHIENTHANG ‡´ng V¯n Chinh Tä 12 Ho¡ KhŸnh Nam, LC, TP ‡¡ N³ng
10
43C-038.92T 31/03/2017 TRUONGGIANG Cáng Ty TNHH MTV Sçn Thà 02-04 Ngá ThÆ Lµn, C¸m LÎ, Tp ‡¡ N³ng
11
43R-1227 31/03/2017 TONGHUA CT TNHH TM&DV Manh Sinh 331 Ngá QuyÅn, Sçn Tr¡, ‡N
12
43C-029.75T 31/03/2017 SONGHUAJIANG CTY TNHH TM & DV L­c NghiÎp 818 Ngá QuyËn, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
13
43A-082.14T 31/03/2017 TOYOTA HTX DVHT  Tá Vºn T¨i v¡ Xe Du LÙch ‡¡ N³ng Lá 8A Bïi ThÙ Xuµn, Q.Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
14
43H-1659 31/03/2017 JEEP LÅ Ngàc Tî Tä 36 HÝa Thuºn, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
15
43C-045.19T 31/03/2017 HOANGTRA Tr·n Minh Kha Tä 01 An H¨i Tµy, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
16
92C-045.96T 31/03/2017 FORLAND Höa V¯n Th­nh Thán 2, Sáng Tr¡, HiÎp ‡öc, Qu¨ng Nam
17
43A-067.92T 31/03/2017 HYUNDAI NguyÍn ThÙ Thanh Hõçng Tä 24 Ho¡ Cõéng B°c, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
18
43A-030.43T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty B¨o ViÎt Nhµn Thà ‡¡ N³ng-Täng CTY BV N.Th 257 ‡âng ‡a, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
19
43C-014.22T 31/03/2017 CHIENTHANG NguyÍn Hã Quang Tä 53A Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
20
43X-1105 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH XD TM DV TH TrÏ Dñng LÎ Sçn 1, Ho¡ TiÆn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
21
43A-031.08T 31/03/2017 FORD LÅ Ho¡i Vñ K54/1B H¨i PhÝng, HC, TP ‡¡ N³ng
22
43A-031.32T 31/03/2017 KIA Trõçng ThÙ Tinh Nhõ 92 Quang Trung, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
23
43A-012.96T 31/03/2017 KIA NguyÁn ThÙ B¨o ‡âng ‡a, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
24
43A-013.99T 31/03/2017 DAEWOO Cáng ty Cä ph·n Xµy L°p v¡ thõçng M­i DÙch vò CCHL Sâ 34 ‡õéng TiÅn Sçn 20 Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
25
43A-016.09T 31/03/2017 DAEWOO Trung tµm D­y NghË lŸi xe v¡ CN á tá Sao Vang 75 NguyÍn KhuyÆn, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
26
43A-029.68T 31/03/2017 TOYOTA CTY TNHH DP Thuü Dung 02 Dõçng Qu¨ng H¡m, CL, TP ‡¡ N³ng
27
43A-030.04T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV Thy Tî 282/4 Trõng Nù Võçng, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
28
43A-031.78T 31/03/2017 HYUNDAI nguyen thi thu ha to 77 hm; clc, dn
29
43A-079.70T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV CTTC NH SG Thõçng TÏn 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
30
43A-081.06T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV CTTC NH SG Thõçng TÏn 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
31
43A-083.86T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV CTTC NH SG Thõçng TÏn 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
32
43A-083.94T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV CTTC NH SG Thõçng TÏn 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
33
43A-084.21T 31/03/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH MTV CTTC NH SG Thõçng TÏn 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
34
43X-0412 31/03/2017 HYUNDAI NguyÍn ThÙ L¡nh K101/7A Ho¡ng V¯n Thò, HC, TP ‡¡ N³ng
35
43A-061.15T 31/03/2017 MAZDA NguyÍn ThÙ Thuý TiÅn 03 Thanh Thuý, H¨i Chµu, TP ‡¡ n³ng
36
43A-050.29T 31/03/2017 TOYOTA Ph­m Hùu Th¡nh NguyÅn 154 ng Ich KhiÅm, Quºn Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
37
43C-057.37T 31/03/2017 MITSUBISHI Phan ThÙ Thu Tä 16 A Thà Quang, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
38
81C-072.31T 31/03/2017 THACO Cáng Ty TNHH KTKS ‡öc Sang Gia Lai 43 Lû Nam ‡Æ, Tr¡ BŸ, Pleiku, Gia Lai
39
43S-2023 31/03/2017 HONDA NguyÍn V¯n Ch·n 52 NguyÍn Du, TP.‡¡ N³ng
40
43S-7212 31/03/2017 HYUNDAI Ph­m ‡°c Mþ Tä 29 Ho¡ Cõéng Nam, TP ‡¡ N³ng
41
43X-3296 31/03/2017 HYUNDAI CTY TNHH SX & TM Ho¡ng Minh Chµu 10 ‡o¡n Hùu Trõng, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
42
43C-036.28T 31/03/2017 MITSUBISHI Phan V¯n Hïng Tä 16A Thà Quang, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
43
43C-030.42T 31/03/2017 THACO ‡´ng ThÙ Hãng H­nh Tä 28 Ho¡ HiÎp Nam , L ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
44
43X-1509 31/03/2017 KIA Cáng Ty TNHH TMDV Quang Trõéng Lá C52-54 KDC Nam c·u C¸m LÎ, HV, ‡N
45
43R-0770 31/03/2017 CIMC CTY CP TMVT Trõéng ‡­i Th¡nh 172 Tán ‡öc Th°ng TP ‡¡ N³ng
46
43C-005.82T 31/03/2017 HOAMAI Ph­m ‡Önh Sum Dõçng Lµm 2, Ho¡ Phong, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
47
43C-007.60T 31/03/2017 HOAMAI LÅ V¯n Rµm ThŸi Lai, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
48
43C-029.85T 31/03/2017 KIA NguyÍn T¶n ‡¡ Tä 31 Ho¡ An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
49
43C-060.41T 31/03/2017 THACO CTY TNHH TM & TV NghÎ Giang 89 LÅ V¯n Hõu, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
50
43S-7071 31/03/2017 SUZUKI Cáng Ty TNHH Kim M¬ 315 Tr·n Cao Vµn, TP ‡¡ N³ng
51
43X-3027 31/03/2017 CHIENTHANG NguyÍn ThÙ C¸m Thõçng MiÆu Báng, Ho¡ Phõèc, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
52
43X-3079 31/03/2017 THACO Cáng Ty TNHH TM & DV TiÆn An 384/1 ‡iÎn BiÅn Phð, TK, TP ‡¡ N³ng
53
43A-083.30T 31/03/2017 HONDA Cáng TY CP HoŸ Ch¶t Nhúa ‡¡ N³ng 74 B­ch ‡±ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
54
43C-040.55T 31/03/2017 THACO Tr·n ThÙ Thu Chµu Phõèc ThŸi, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
55
43S-7923 31/03/2017 MITSUBISHI CN CTY TNHH CNTP Chµu Ÿ 222 NguyÍn V¯n Linh, TP ‡¡ N³ng
56
43R-0829 31/03/2017 CIMC CTY TNHH TM & DV Dµn Sanh 24 NguyÍn Tri Phõçng TP ‡¡ N³ng
57
43B-016.44T 31/03/2017 THACO Cáng Ty TNHH H°c H¨i 388/4 Nîi Th¡nh , H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
58
51B-173.51T 31/03/2017 MERCEDESBENZ Tr·n Thanh Sçn 07 M¬ LÝ, KP9, P. BÖnh TrÙ ‡áng A, Q. BÖnh Tµn
59
36B-021.51T 31/03/2017 THACO Dõçng Kh°c Th°ng 390 NguyÍn Tr¬i,Phî Sçn,TPTH
60
43A-100.13T 31/03/2017 JRD ‡´ng V¯n Tõ Tä 44 H¨i Chµu II, Q.H¨i Chµu ,Tp ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6