XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/12/2018
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43B-001.21T 31/12/2018 MERCEDES CTY TNHH XD TM & DV ‡­t Hõçng Th¡nh Tä 20 Ho¡ Thà ‡áng, CL, TP ‡¡ N³ng
2
43A-037.37T 31/12/2018 TOYOTA NguyÍn Nhõéng Tä 18 Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
3
43C-013.09T 31/12/2018 KIA CTY TNHH Nhúa Quang Thanh Lá D1 Sâ 10 KCN Ho¡ KhŸnh, LC, TP ‡¡ N³ng
4
43C-042.25T 31/12/2018 HYUNDAI CTY Cä ph·n LILAMA 7 332 ‡õéng 2/9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
5
43H-6077 31/12/2018 HYUNDAI C.TY CP & VT PETROLIMEX ‡A NƒNG 500 ng Ïch KhiÅm, Th¡nh Phâ ‡¡ N³ng
6
43K-8457 31/12/2018 ASIA Cáng ty CP TM&VT Petrolimex ‡¡ N³ng 500 ng Ïch KhiÅm, TP ‡¡ N³ng
7
43K-9718 31/12/2018 ASIA Cáng Ty TNHH Thõçng M­i ThŸi Quang 224 Trõng Nù Võçng, TP ‡¡ N³ng
8
43X-4483 31/12/2018 KIA Trõçng Ngàc Hïng Tä 33 Tam Thuºn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
9
43C-051.05T 31/12/2018 HYUNDAI CTY TNHH V­n Phî 31 Phan Bæi Chµu, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
10
43H-7347 31/12/2018 HYUNDAI Cáng ty TNHH Minh H¨i 15 Cao Th°ng, TP ‡¡ N³ng
11
43B-015.25T 31/12/2018 HYUNDAI CTY TNHH LH VT &DL ViÎt L¡o 394 ‡iÎn BiÅn Phð, TK, ‡¡ N³ng
12
43K-7850 31/12/2018 ASIA Cáng ty CP TM-VT PETROLIMEX ‡¡ N³ng 430 ng Ich khiÅm-TP ‡¡ N³ng
13
43X-2585 31/12/2018 HINO CTy TNHH V­n Phî 31 Phan Bæi Chµu, HC, ‡N
14
43C-045.73T 31/12/2018 HYUNDAI CTY TNHH TM & DV C¸u T¨i ‡öc Nam An Tä 29 Mµn ThŸi, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
15
43K-7091 31/12/2018 MAN Cáng Ty TNHH ThiÅn Vinh 25/6 Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
16
43C-054.92T 31/12/2018 HYUNDAI Cáng Ty CP Vºn t¨i Trõéng TiÆn 360 Tán ‡öc Th°ng, TP ‡¡ N³ng
17
43S-5664 31/12/2018 HYUNDAI Phïng ThÙ LÎ Thu Tä 13Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
18
43H-5412 31/12/2018 MERCEDES Bïi Thanh Phong Tä 27 An KhÅ, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
19
15B-016.07T 31/12/2018 HYUNDAI Phïng Cáng Tu¶n 158 C¶m Gia ViÅn, Ngá QuyËn, H¨i PhÝng
20
61C-130.59T 31/12/2018 HYUNDAI NguyÍn Hãng H¨i Thuºn An - BD
21
15B-017.94T 31/12/2018 HYUNDAI NguyÍn ThÙ Lan Hõçng 43/183 ‡Önh ‡áng, LÅ Chµn, H¨i PhÝng
22
43C-012.74T 31/12/2018 ASIA Cáng Ty TNHH Minh H¨i 15 Cao Th°ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
23
43S-2817 31/12/2018 MAZ BiÎn V¯n Minh Tä 33 Ho¡ An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
24
61C-107.07T 31/12/2018 INTERNATIONAL Cáng ty TNHH mæt th¡nh viÅn Thuºn An ThÙnh 2I/11 Khu phâ BÖnh ‡Ÿng Phõéng BÖnh Ho¡ ThÙ x¬ Thu
25
43H-0983 31/12/2018 DAEWOO CTY TNHH VT LÅ Phõçng 92 NguyÍn Phõèc NguyÅn, TP ‡¡ n³ng
26
51B-142.74T 31/12/2018 HYUNDAI Huünh ThÙ Minh Th¨o 1391/14 Phan V¯n TrÙ P10 Q.GÝ V¶p
27
43C-075.01T 31/12/2018 HYUNDAI CTY TNHH MTV B¨o Nam An K46/15 Trõçng ‡Ùnh, Sçn Tr¡, TP. ‡¡ N³ng
28
43A-026.72T 31/12/2018 TOYOTA Tr·n Quang Vinh Tä 42 Ho¡ KhŸnh B°c, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
29
43H-0972 31/12/2018 KIA HTX VT & DVTH Quºn C¸m LÎ 715 Trõéng Chinh, TP ‡¡ N³ng
30
47C-106.76T 31/12/2018 HYUNDAI Tr·n Thanh HiËn Sâ 188 NguyÍn Cáng Trö, TP Buán Ma Thuæt, ‡¯kL¯k
31
81C-058.65T 31/12/2018 KIA NguyÍn T¶n Dñng Thán 4, Phî HÝa, Chõ P¨h, Gia Lai
32
43B-023.26T 31/12/2018 HYUNDAI Cáng ty TNHH VT & DV Hã Læc 68 Tr·n Cao Vµn, TP ‡¡ N³ng
33
43C-075.04T 31/12/2018 HYUNDAI LÅ ThÙ BÏch Ngàc ‡áng Ho¡, Ho¡ Chµu, HV,TP ‡¡ n³ng
34
43C-118.18T 31/12/2018 HYUNDAI CTy CP TM & VT PETROLIMEX ‡¡ n³ng 179 NguyÍn V¯n Tho­i, Quºn Sçn Tr¡, TP. ‡¡ N³ng
35
51B-190.34T 31/12/2018 HYUNDAI Tr·n V¯n Dñng 896A/28 Hµn Giang, Phõéng 12, Quºn 6, Tp Hã ChÏ Mi
36
43C-117.32T 31/12/2018 DAEWOO Cáng ty TNHH Lòc Th¡nh T¡i 79 Ph­m Cõ Lõìng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
37
14A-179.97T 31/12/2018 HYUNDAI NguyÍn LÅ Tïng Tä 73 Khu 8 , Cao Th°ng, h­ Long, QN
38
43A-128.36T 31/12/2018 TOYOTA Hã V¯n H¨i Tä 27 An H¨i B°c , Sçn Tr¡ , ‡¡ N³ng.
39
43A-131.46T 31/12/2018 MAZDA Vß Tâng Ho¡ng H¨i 74 LÅ Thanh NghÙ, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
40
43A-040.52T 31/12/2018 KIA An ‡­i ‡ãng Tä 3 An H¨i ‡áng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
41
43A-125.16T 31/12/2018 FORD CTY TNHH MTV TM & DV Ÿ Võçng 21 Ho¡ Nam II, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
42
43A-139.09T 31/12/2018 KIA Ngá ThÙ Thuü Linh Tä 113 Thanh KhÅ Tµy, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
43
43A-086.63T 31/12/2018 HONDA Tr·n ThÙ Hãng Loan 17A Ph­m Ngñ L¬o, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
44
51A-502.62T 31/12/2018 CHEVROLET Vß Minh H¨i 79/5.05 Xá ViÆt NghÎ TØnh Phõéng 26 Q.BÖnh Th­nh
45
43C-165.35T 31/12/2018 HYUNDAI Cáng ty CP VT & DV DL Thuºn Th¡nh 36 Ngá gia tú. HC, ½¡ N³ng
46
98B-021.36T 31/12/2018 HYUNDAI LÅ V¯n SØ 1987 Phâ ‡ãi Ngá, TT. ‡ãi NGá, Lòc Nam, B°c Giang
47
43A-056.79T 31/12/2018 LEXUS Mai V¯n HuÅ 06 NguyÍn Du, Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
48
43A-276.41T 31/12/2018 HYUNDAI LÅ ThÙ Phõçng Vµn Dõçng 1, Ho¡ LiÅn, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
49
43A-277.98T 31/12/2018 CHEVROLET Ho¡ng Vñ Trõéng Sinh Tä 16 N­i HiÅn ‡áng, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
50
43A-278.41T 31/12/2018 TOYOTA Hã ThÙ Phõìng Tä 109 HÝa KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
51
43A-278.71T 31/12/2018 TOYOTA Huünh Kim Lanh Tä 1A Phõèc Mþ, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
52
43A-278.80T 31/12/2018 TOYOTA Tr·n Quâc B¨o An Ng¬i ‡áng, HÝa Sçn, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
53
43A-279.10T 31/12/2018 KIA ‡¡o ThÙ Thanh Th¨o HÝa Minh ,LiÅn ChiÌu ,‡¡ N³ng
54
43A-279.27T 31/12/2018 HYUNDAI Cáng TY TNHH TH Long Th°ng Tä 75 Ho¡ KhŸnh B°c, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
55
43A-279.63T 31/12/2018 KIA Phan V¯n NghØa HÝa KhŸnh Nam ,LiÅn ChiÌu ,‡¡ N³ng
56
43A-279.88T 31/12/2018 TOYOTA ‡´ng V¯n Cu N­i HiÅn ‡ángt ,Sçn Tr¡ ,‡¡ N³ng
57
43B-035.55T 31/12/2018 THACO Cáng Ty TNHH MTV VTDL Hoa Tu¶n Anh An H¨i B°c, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
58
92A-086.97T 31/12/2018 HYUNDAI LÅ ‡­i Dõçng Cá An 5, ‡.Nam ‡áng, ‡iÎn B¡n, Q.Nam
59
43A-211.18T 31/12/2018 NISSAN Cao Thanh Tu¶n Tä 88 ChÏnh GiŸn, TK, ‡N
60
43A-212.23T 31/12/2018 TOYOTA Phan ThÙ Phõçng Th¨o Tä 40 N­i HiÅn ‡áng, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6