XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/05/2017
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-051.14T 31/05/2017 FIAT NguyÍn V¯n Læc Tä 29 Ho¡ Thuºn Tµy, H¨i Chµu,Tp ‡¡ N³ng
2
43A-068.35T 31/05/2017 PROTON Tr·n Ngàc H¨i K340/26 Tr·n Cao Vµn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ n³ng
3
43A-074.86T 31/05/2017 TOYOTA LÅ Læc Tä27 Ho¡ KhŸnh Nam, LC, TP ‡¡ N³ng
4
43C-004.05T 31/05/2017 FORD Bõu ‡iÎn Th¡nh Phâ ‡¡ N³ng 01 LÅ Du¸n, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
5
43A-020.99T 31/05/2017 TOYOTA Cáng Ty CP Mai Linh MiËn Trung 92 ‡õéng 2/9, H×a Chµu, TP ‡¡ N³ng
6
43C-015.19T 31/05/2017 KIA Cáng Ty TNHH TM & DV V¯n L¡ Tä 10 Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
7
43C-015.76T 31/05/2017 THACO Cáng Ty TNHH Sçn NhØ K58/22 ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
8
43C-017.65T 31/05/2017 HAPULICO Cáng Ty CP Mái Trõéng ‡á ThÙ ‡¡ N³ng 471 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
9
43C-019.30T 31/05/2017 HYUNDAI C.TY CP Mái Trõéng ‡á ThÙ TP ‡¡ N³ng 471 Nîi Th¡nh, HC,TP.‡¡ N³ng
10
43C-047.87T 31/05/2017 KIA ‡å Tr·n Minh Thîy Tä 12 Thuºn Phõèc, H¨i Chµu, Tp.‡¡ N³ng
11
43H-1401 31/05/2017 SSANGYONG Chi nhŸnh Cáng ty TNHH Cáng NghiÎp 96 YÆt KiÅu Quºn Sçn Tr¡ Th¡nh phâ ‡¡ N³ng
12
43H-4475 31/05/2017 FORD Cáng Ty TruyËn T¨i ‡iÎn II 174 NguyÍn V¯n Linh, TP ‡¡ N³ng
13
43H-4478 31/05/2017 FORD Cáng Ty TruyËn T¨i ‡iÎn II 174 NguyÍn V¯n Linh
14
43H-4622 31/05/2017 MITSUBISHI CTY TNHH LÅ ‡öc Th¡nh 37 C ‡iÎn BiÅn Phð TP ‡¡ N³ng
15
43R-002.06T 31/05/2017 CHIENYOU CTY TNHH MTV TrÏ Cõéng TP ‡¡ N³ng
16
43S-4622 31/05/2017 INTERNATIONAL CTY CP VT PST ‡¡ N³ng 34 ‡õéng 3/2 TP ‡¡ N³ng
17
43S-4689 31/05/2017 TOYOTA Cáng ty TNHH Vñ Ngàc 823 Ngá QuyËn, TP ‡¡ N³ng
18
43S-6090 31/05/2017 KIA TT DT LŸi Xe  Tá-Má Tá ‡N STC 27 Phan ‡¯ng Lõu, TP ‡¡ N³ng
19
43S-6517 31/05/2017 HAFEI LÅ Thi HuÎ 93 NguyÍn ChÏ Thanh, TP ‡¡ N³ng
20
43A-022.26T 31/05/2017 TOYOTA Cáng Ty Cä Ph·n Tºp ‡o¡n Mai Linh B°c Trung Bæ 92 ‡õéng 2/9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
21
43B-000.83T 31/05/2017 TRANSINCO CTy CP Vºn T¨i L¡o TiÍn Tä 18 Phõèc Mþ, Sçn Tr¡,, TP ‡¡ N³ng
22
43C-056.41T 31/05/2017 HYUNDAI CángtyTNHHSXThõçngM­iv¡DÙchvòTh¡nhLæc 407Ho¡ngDiÎu,P.BÖnhThuºn,Q.H¨iChµu,TP‡¡N³ng
23
43A-034.72T 31/05/2017 MITSUBISHI CTY TNHH PhŸt TriÌn CN & TM DV G.E L·u 2 SN 222 ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
24
43H-0053 31/05/2017 HYUNDAI Cáng Ty CP VT&DV DL Thuºn Th¡nh 38A Tr·n Phî, TP ‡¡ N³ng
25
43S-7962 31/05/2017 FORD Ph­m ThÙ BÏch LiÅn Tä 10 Ho¡ HiÎp Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
26
43A-010.14T 31/05/2017 KIA Tr·n M­nh Hïng 184/16 NguyÍn Duy HiÎu, ST, TP.‡¡ N³ng
27
43A-074.51T 31/05/2017 TOYOTA Cáng Ty CP Mai Linh MiËn Trung 92 ‡õéng 2/9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
28
43C-040.90T 31/05/2017 KIA NguyÍn V¯n Chuµn 437 H¡ Huy Tºp, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
29
43E-0760 31/05/2017 ISUZU ‡­i DiÎn Ban Qu¨n Lû Dú Ÿn 85 07 LÅ ‡Önh Dõçng -TP ‡¡ N³ng
30
43E-1206 31/05/2017 HYUNDAI Sê ThÌ Dòc ThÌ Thao TP ‡¡ N³ng 38 Ngá Gia Tú- TP ‡¡ N³ng
31
43H-0756 31/05/2017 HYUNDAI ‡inh ThÙ Tµn HÝa TiÆn, HÝa Vang, TP ‡¡ N³ng
32
43H-3053 31/05/2017 KIA NguyÍn V¯n Kh¨i Tä 33 MµnThŸi, TP.‡¡ N³ng
33
43H-6330 31/05/2017 KIA C.TY TNHH TM & DV V.T¨i Nhút LiÅn K259/56 NguyÍn V¯n Linh, TK, TP.‡¡ N³ng
34
43H-6358 31/05/2017 KIA CNG TY TNHH TM & DV SONG PH˜ Tä 26 HÝa Cõéng B°c, TP ‡¡ N³ng
35
43K-6490 31/05/2017 KIA TT ‡T LŸi xe tá Má tá ‡N -STC 276/3 Nîi Th¡nh, TP ‡¡ N³ng
36
43K-8769 31/05/2017 HYUNDAI C.TY TNHH XNK TM & DV Kim YÅn 137 Phan Chµu Trinh, TP. ‡¡ N³ng
37
43A-001.41T 31/05/2017 TOYOTA CTY CP Anh Dõçng Xanh 277 NguyÍn Hùu Thà, H Chµu, TP ‡¡ N³ng
38
43A-070.19T 31/05/2017 TOYOTA Mai Phõèc ‡öc Tä 34 Ho¡ Cõéng Nam, H¨i chµu, TP ‡¡ n³ng
39
43B-017.48T 31/05/2017 TRANSINCO Cáng ty TNHH Vºn T¨i v¡ Dich Vò Du LÙch H¨i Vµn 201 BÆ V¯n ‡¡n, Quºn Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
40
43A-122.32T 31/05/2017 KIA Tr·n Phõèc Tràng Phî Ho¡ 2, Ho¡ Nhçn, HVTP ‡¡ N³ng
41
43X-3680 31/05/2017 TOYOTA LÅ ‡Önh Quang Vinh Tä 10 VØnh Trung, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
42
43A-012.55T 31/05/2017 DAEWOO Phan Duy B¨o Tä 32 Ho¡ Thà ‡áng, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
43
43H-2436 31/05/2017 IFA ‡´ng ThÙ Kim Quy 105/1 TriÎu Nù Võçng, TP ‡¡ N³ng
44
43A-092.20T 31/05/2017 TOYOTA Vß V¯n Hïng 49 NguyÍn ThÙ ‡Ùnh, Quºn Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
45
43X-3466 31/05/2017 DONGFENG CNG TY CP TM & VT PETROLIMEX ‡N 500 ng Ïch KhiÅm, TP ‡¡ N³ng
46
43C-048.43T 31/05/2017 SONGHUAJIANG Cáng Ty TNHH MTV C¶p Nõèc ‡¡ N³ng 28 LÅ ‡Önh Lû, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
47
43H-7407 31/05/2017 TOYOTA NguyÍn ThÙ ‡Ì Tä 42 KhuÅ Trung, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
48
43S-3621 31/05/2017 JINBEI DNTN Ho¡ H­nh LÎ Sçn 2, Ho¡ TiÆn, TP.‡¡ N³ng
49
80B-3811 31/05/2017 TOYOTA TT TruyËn hÖnhVN t­i ‡¡ N³ng 258- B­ch ‡±ng TP ‡¡ N³ng
50
43C-012.57T 31/05/2017 SSANGYONG Hã Phi Vñ Tä 1 Ho¡ HiÎp nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
51
81A-058.09T 31/05/2017 TOYOTA Ph­m Ngàc PhŸt 213 Lû ThŸi Tä, Pleiku, Gia Lai
52
43C-013.08T 31/05/2017 DONGFENG CTY CP ‡T Xµy Dúng To¡n Trung Tä 14 Ho¡ Thà ‡áng, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
53
43C-016.67T 31/05/2017 THACO CTY TNHH MTV H„N GIA KHANG Th­ch Nham Tµy, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
54
43C-016.68T 31/05/2017 THACO CTY TNHH MTV H„N GIA KHANG Th­ch Nham Tµy, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
55
43C-048.04T 31/05/2017 JAC Cáng ty TNHH DVVT Sçn Lµm 468 LÅ Thanh NghÙ, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
56
43K-7801 31/05/2017 KIA TT ‡TLX  tá- Má tá ‡¡ N³ng STC 27 Phan ‡¯ng Lõu, TP ‡¡ N³ng
57
43S-4436 31/05/2017 HYUNDAI Cáng ty CP XD & TM NguyÍn Vñ Lá 25C NguyÍn ‡öc Trung, TP ‡¡ N³ng
58
73R-000.85T 31/05/2017 JUPITER NguyÍn V¯n TuÎ Thà Sçn, Qu¨ng ‡áng, Qu¨ng Tr­ch, QB
59
43S-1934 31/05/2017 CHIENTHANG NguyÍn V¯n Cõéng An Ng¬i ‡áng, HÝa Sçn, Tp ‡¡ N³ng
60
43C-045.14T 31/05/2017 HYUNDAI Cáng ty Cä Ph·n Sáng ‡¡ MiËn Trung 155 Ngñ H¡nh Sçn, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6