XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/06/2019
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
51C-776.31T 30/06/2019 INTERNATIONAL Cáng ty TNHH Thõçng m­i DÙch vò Vºn t¨i BiÌn ‡­i D Lá F4, ‡õéng K1, KCN CŸt LŸi, Phõéng Th­nh Mþ Lìi,
2
43C-160.43T 30/06/2019 CNHTC Cáng Ty Cä Ph·n ‡­t Phî ThÙnh Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
3
43C-160.62T 30/06/2019 CNHTC Cáng Ty Cä Ph·n ‡­t Phî ThÙnh Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
4
43C-160.78T 30/06/2019 CNHTC Cty TNHH XD&DV Trõéng Kh¨i ThÙnh Ho¡ Thà ‡áng, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
5
43C-160.94T 30/06/2019 CNHTC Cáng Ty Cä Ph·n ‡­t Phî ThÙnh Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
6
43R-020.25T 30/06/2019 CIMC CTY TNHH TM & DVVT Xuµn TÏn PhŸt 240 Trõéng Chinh, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
7
47C-080.70T 30/06/2019 DAEWOO NguyÍn Xuµn V¯n T.NguyÅn, Xuµn Phî, Ea Kar, ‡¯k L¯k
8
43E-0812 30/06/2019 FORD Trõéng ChÏnh TrÙ TP ‡¡ N³ng 496 Ngá QuyËn, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
9
61C-177.67T 30/06/2019 DAEWOO Cáng ty TNHH MTV SX TM DV VT Minh Khang 175/2 KV KB Tµn UyÅn BÖnh Dõçng
10
43C-036.53T 30/06/2019 HYUNDAI NguyÍn ThÙ Phîc Tam Thuºn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
11
43H-0111 30/06/2019 HYUNDAI Vß Nhõ Lõçng 32/8 Nîi Th¡nh -H¨i Chµu TP ‡¡ N³ng
12
43K-9563 30/06/2019 HYUNDAI NguyÍn Huünh Ho¡ng Tä 20 Thà Quang -Sçn Tr¡ -TP ‡¡ N³ng
13
43E-0856 30/06/2019 TOYOTA VP Quºn ™y H¨i Chµu 76 Quang Trung-H¨i Chµu-TP ‡N³ng
14
43C-176.31T 30/06/2019 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH TM v¡ Giao nhºn Quâc TÆ ‡¡ N³ng 39 Tr·n Quû CŸp Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
15
43H-3427 30/06/2019 FORD HTX DVHT  Tá VT & Xe DL ‡¡ N³ng Lá 8A Bïi ThÙ Xuµn, TP ‡¡ N³ng
16
43K-9738 30/06/2019 HYUNDAI ‡Ýan ThÙ Thu Cîc Tä 28 N­i HiÅn ‡áng, TP ‡¡ N³ng
17
43A-000.63T 29/06/2019 KIA Cao Xuµn Anh Tä 31 Th­c GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
18
43A-032.06T 29/06/2019 TOYOTA Trõçng Minh Phîc Tä 41 Ho¡ KhŸnh B°c, L ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
19
92C-061.81T 29/06/2019 HYUNDAI LÅ V¯n T¡i Thán 1, ‡iÎn Hãng, ‡iÎn B¡n, Qu¨ng Nam
20
81A-066.84T 29/06/2019 TOYOTA LÅ ThÙ Thu Hõéng` Tä 6, YÅn ThÆ, Pleiku, Gia Lai
21
43A-045.17T 29/06/2019 HYUNDAI NguyÍn V¯n An Tä 26 Mþ An, NHS, TP ‡¡ N³ng
22
43A-077.30T 29/06/2019 FORD NguyÍn Minh ChŸnh 50 LÅ Lai,H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
23
43K-8647 29/06/2019 HYUNDAI Huünh ViÆt Trung Tä 29 An H¨i, TP ‡¡ N³ng
24
43A-089.08T 29/06/2019 KIA Ph­m Quâc Cõéng Tä 22 Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
25
43A-153.41T 29/06/2019 KIA CTY TNHH MTV VºT Tœ HTLOGO VIÎT NAM K58/03A Dñng SØ Thanh KhuÅ, TK, ‡N
26
43A-145.22T 29/06/2019 HYUNDAI Huünh ThÙ Phõìng Tä 30 Ho¡ Thuºn Tµy, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
27
43A-153.45T 29/06/2019 KIA Ph­m ‡Önh Tháng Tä 110 ChÏnh GiŸn, TK,‡N
28
43C-055.71T 29/06/2019 FORD Cty TNHH ‡iÎn TiÅn PhŸt 06 NguyÍn Xuµn NhØ, Q.H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
29
43A-091.53T 29/06/2019 HONDA ‡o¡n Ngàc Anh Tä 94 Ho¡ Thuºn ‡áng, H¨i Chµu, ‡N
30
43C-160.84T 29/06/2019 FOTON DNTN ThiÎn To¡n Lúc 1078A Trõéng Chinh, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
31
43C-160.76T 29/06/2019 THACO Cáng Ty TNHH Kþ Thuºt ViÎt Nam Xuµn H¡, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
32
43C-160.46T 29/06/2019 THACO Ph­m ThÙ Hõçng HÝa phong, HÝa Vang, ‡¡ N³ng
33
43A-318.17T 29/06/2019 NISSAN ThŸi Ngàc Thu Thanh Tä 21 , BÖnh HiÅn ,H¨i Chµu ,‡¡ N³ng
34
43C-158.26T 29/06/2019 SUZUKI Cáng ty TNHH Mai Trang HÝa cõéng B°c, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
35
43C-159.07T 29/06/2019 FOTON CN Cáng ty TNHH H¡n ViÎt T­i ‡¡ N³ng Nam Dõçng, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
36
43C-159.65T 29/06/2019 THACO ‡´ng V¯n SŸu An Tr­ch, HÝa TiÆn, HÝa Vang, ‡¡ N³ng
37
43C-160.36T 29/06/2019 THACO Cáng Ty TNHH NN Tµm NguyÅn MiËn Trung HÝa Thuºn ‡áng, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
38
34R-022.31T 29/06/2019 CIMC NguyÍn V¯n Dñng Hïng Sçn, Thanh MiÎn, H¨i Dõçng
39
43A-243.92T 29/06/2019 TOYOTA Ngá Dñng Tä 39 KhuÅ Trung, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
40
43C-093.90T 29/06/2019 HINO Cáng ty Cä ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch, Phõéng Ho¡ Minh, Quºn LiÅn ChiÌu,
41
43C-095.59T 29/06/2019 HINO Cáng ty Cä ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch, Phõéng Ho¡ Minh, Quºn LiÅn ChiÌu,
42
43C-160.21T 29/06/2019 DONGBEN CTY TNHH MTV Trang TrÏ Næi Th¶t BTT 138 CMT8, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
43
74R-002.86T 29/06/2019 CIMC NguyÍn V¯n Quâc ‡ao ‡·u, TriÎu Trung, TriÎu Phong, Qu¨ng TrÙ
44
92A-075.13T 28/06/2019 MITSUBISHI Bïi thÙ Th¨o Ly 212 Tr·n Cao Vµn , An Xuµn ,Tam Kü ,Qu¨ng Nam
45
92R-003.45T 28/06/2019 THT Cty TNHH TM DV Xuµn Nhung Thõìng vØnh, QuÆ Xuµn 2, QuÆ Sçn, Q. Nam
46
43C-141.60T 28/06/2019 THACO Cáng Ty TNHH TM DV Tö Hõng 137 Trõéng Chinh, Q. Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
47
43C-092.53T 28/06/2019 JAC Cáng Ty Cä Ph·n Thõçng M­i & Vºn T¨i PETROLIMEX ‡¡ 179 NguyÍn V¯n Tho­i,Q.Sçn Tr¡,TP ‡¡ N³ng
48
43C-093.70T 28/06/2019 DONGFENG Cáng Ty TNHH TM&DVTH Ho¡ KhŸnh 14 NguyÍn Tri Phõçng, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
49
43R-012.32T 28/06/2019 LISHEN Cáng Ty Cä Ph·n Thõçng M­i & Vºn T¨i PETROLIMEX ‡¡ 179 NguyÍn V¯n Tho­i,Q.Sçn Tr¡,TP ‡¡ N³ng
50
43C-094.90T 28/06/2019 HOHAN CTy TNHH MTV Hõng HiÎp Huy 05 Trõçng ‡Ùnh , Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
51
43A-090.08T 28/06/2019 KIA Vß ThÙ Thanh Hoa Tä 79 AN KhÅ, TK, Tp ‡¡ N³ng
52
43A-059.61T 28/06/2019 HYUNDAI CTY CP VT ‡a Phõçng Thöc 82-83 B­ch ‡±ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ n³ng
53
43A-312.51T 28/06/2019 MITSUBISHI NguyÍn V¯n TrÏ Tä 144 Thanh KhÅ Tµy, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
54
43A-243.85T 28/06/2019 HONDA NguyÍn ‡Önh ThÙnh Tä 37 Ho¡ Thuºn ‡áng, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
55
43A-317.09T 28/06/2019 CHEVROLET Tr·n LÅ Cõéng Tä 34A Thà Quang, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
56
43A-242.35T 28/06/2019 CHEVROLET ‡inh LÅ Minh Ho¡ng Phî HÝa 1, HÝa Nhçn, HÝa Vang, ‡¡ N³ng
57
43A-243.39T 28/06/2019 MITSUBISHI TT M­ng Lõèi MOBIFON MiËn Trung ‡õéng 2 KCN ‡N, An H¨i B°c , Sçn Tr¡, ‡N
58
43A-243.60T 28/06/2019 MITSUBISHI TT M­ng Lõèi MOBIFON MiËn Trung ‡õéng 2 KCN ‡N, An H¨i B°c , Sçn Tr¡, ‡N
59
43A-189.28T 28/06/2019 MAZDA NguyÍn Tr·n Hïng Tä 28 Ho¡ HiÎp B°c, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
60
43A-199.13T 28/06/2019 MAZDA NguyÍn Duy Khoa Tä 52 Thanh KhÅ ‡áng, Thanh KhÅ, TP ‡N
12345678910...
  • Anh6