XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/07/2017
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-036.25T 31/07/2017 TOYOTA C.TY TNHH Tõ V¶n KiÆn Trîc TriÎu Long 569/7 Tr·n Cao Vµn, TP ‡¡ N³ng
2
43A-036.63T 31/07/2017 HYUNDAI CTY TNHH MTV XD & TM Tràng Anh Sçn Phõèc Hõng, Ho¡ Nhçn, HV, TP ‡¡ N³ng
3
43C-015.36T 31/07/2017 MITSUBISHI CTy CP Tõ V¶n GiŸo Dòc TACOMA 01 Phan Thanh, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
4
43C-016.03T 31/07/2017 KIA Hã V¯n Trang Tä 19 VØnh Trung, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
5
43C-050.97T 31/07/2017 FORD Phan Cõéng Tä 42 ChÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
6
43H-4236 31/07/2017 TOYOTA CN HÜa D·u ‡¡ n³ng 06 B­ch ‡±ng - Q.H¨i Chµu TP ‡¡ n³ng
7
43C-016.99T 31/07/2017 MAZDA CTY TNHH Tõ V¶n Kh¨o SŸt XD To¡n ChÏnh 285 NguyÍn ChÏ Thanh, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
8
43S-8579 31/07/2017 FORD Huünh SŸnh Tuû Loan ‡áng 1, Ho¡ Phong, HV, TP ‡¡ N³ng
9
43X-4512 31/07/2017 HONDA NguyÍn ThÙ Phõçng Lan 59 LÅ Lìi, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
10
43C-019.76T 31/07/2017 KIA NguyÍn V¯n Luºn Tä 50 Xuµn H¡, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
11
43C-035.21T 31/07/2017 HINO Cáng Ty TNHH MTV CTTC Ngµn H¡ng Ÿ Chµu 21 Ho¡ng V¯n ThŸi, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
12
43X-4857 31/07/2017 TOYOTA NguyÍn ThÙ To¡n 10H¡n ThuyÅn, HC, ‡¡ N³ng
13
43C-027.01T 31/07/2017 KIA LÅ Hºu Hõêng Phõèc, Ho¡ LiÅn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
14
43S-4780 31/07/2017 TOYOTA CTY TNHH TM & DV ‡Ùa âc ThŸi Ho¡ng Phong 52 Mai L¬o B­ng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
15
43A-097.12T 31/07/2017 TOYOTA NguyÍn ThÙ LÎ Tä 44 Ho¡ KhŸnh B°c, Quºn LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
16
43S-7063 31/07/2017 HONDA NguyÍn ‡¯ng Quang Dõçng Sçn, Ho¡ Chµu, Ho¡ Vang TP ‡¡ N³ng
17
43C-051.79T 31/07/2017 KIA Hìp TŸc X¬  Tá LiÅn ChiÌu 718 Tán ‡öc Th°ng, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
18
43X-2789 31/07/2017 THACO DNTN TiÆn Thanh Phong Nam, Ho¡ Chµu, TP ‡¡ N³ng
19
43X-3800 31/07/2017 THACO DNTN TiÆn Thanh Phong Nam, Ho¡ Chµu, TP ‡¡ N³ng
20
43C-036.57T 31/07/2017 KIA Cáng Ty TNHH TMDV Vºn T¨i Nhút LiÅn K259/56 NguyÍn V¯n Linh, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
21
43C-051.35T 31/07/2017 THACO Cáng ty Cä ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch Phõéng HÝa Minh Quºn LiÅn ChiÌu Th¡
22
43C-052.12T 31/07/2017 THACO Cáng ty Cä ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch Phõéng HÝa Minh Quºn LiÅn ChiÌu Th¡
23
43A-065.13T 31/07/2017 HONDA Dõçng Kim Ÿi 122 ‡inh Cáng TrŸng, Quºn H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
24
43X-3620 31/07/2017 CHERY NguyÍn ThÙ Nga Tä16 Thanh khÅ tµy,TP ‡¡ N³ng
25
43A-031.83T 31/07/2017 HYUNDAI T­ Háng Nhi K34/11 LÅ Lai, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
26
43A-024.69T 31/07/2017 DAEWOO NguyÍn V¯n Sçn Tä 52 Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, Tp ‡¡ n³ng
27
43R-002.42T 31/07/2017 DOOSUNG CTY TNHH H¨i ‡áng 333 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
28
43A-040.39T 31/07/2017 HYUNDAI Vß ThÙ B±ng Tä 40 An H¨i B°c, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
29
43A-086.37T 31/07/2017 CHEVROLET NguyÍn Th¡nh Nam Tä 51 Ho¡ An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
30
43A-086.40T 31/07/2017 HONDA Phan Phî Sinh Tä 4 KV1 Phõèc Mþ, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
31
43A-086.85T 31/07/2017 CHEVROLET Kim V¯n Hïng Tä 31 Ho¡ Thuºn Tµy, H¨i Chµu, TP ‡N
32
43A-087.58T 31/07/2017 HYUNDAI Ph­m V¯n Tî Tä 32 Thà Quang, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
33
43A-088.21T 31/07/2017 NISSAN Cáng Ty CP KT Phîc Khang Hõng .
34
43A-086.88T 31/07/2017 HONDA Vñ Tu¶n Anh 09 Phan ‡¯ng Lõu, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
35
43A-087.90T 31/07/2017 NISSAN ‡´ng BÏch Thuý Tä 14 KhuÅ Mþ, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ n³ng
36
43A-087.98T 31/07/2017 KIA NguyÍn ThÙ Mþ Læc 144 Tá HiÎu,LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
37
43A-088.56T 31/07/2017 TOYOTA NguyÍn ThÙ TuyÆt Nga K112/79 Tr·n Cao Vµn, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
38
43A-088.62T 31/07/2017 TOYOTA Cáng Ty TNHH TM DV v¡ VT HiËn An 04 ‡´ng Thai Mai, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
39
43A-117.97T 31/07/2017 KIA ‡o Thi Phõçng Th¨o 388/61 Ho¡ng DIÎu TP ‡¡ N³ng
40
43X-3834 31/07/2017 CHEVROLET NguyÍn V¯n Xç Tä 15 Thuºn Phõèc, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
41
43A-078.80T 31/07/2017 MAZDA ‡å Phõçng Th¨o 41 LÅ Du¸n, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
42
74A-040.12T 31/07/2017 HONDA Ho¡ng ‡öc HoŸ Tam Hùu - TriÎu Trung - TriÎu Phong - Qu¨ng TrÙ
43
43C-030.27T 31/07/2017 VINAXUKI Phan V¯n Ho¡ 21 NguyÍn Tri Phõçng, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
44
43H-5057 31/07/2017 KIA Phan Xuµn Vñ Tä 68 VØnh Trung, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
45
78A-022.81T 31/07/2017 TOYOTA Tr·n Th¶t Ni KP 5, TT. HÝa Vinh, ‡áng HÝa, PY
46
43C-069.43T 31/07/2017 FORD CTY TNHH ‡Ùa Ch¶t & TM Phî Hïng Huy k66/37 LÅ Hùu TrŸc, Sçn tr¡, ‡¡ N³ng
47
43S-3353 31/07/2017 DAEWOO Vß ‡Önh Thanh 32 Hã Xuµn Hõçng, TP ‡¡ N³ng
48
43S-3474 31/07/2017 HONDA NguyÍn Ngàc C¸m Tî 28/4 Trõçng ChÏ Cõçng, TP.‡¡ N³ng
49
43C-067.54T 31/07/2017 THACO Cáng ty Cä ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch Phõéng HÝa Minh Quºn LiÅn ChiÌu Th¡
50
15A-135.25T 31/07/2017 CHEVROLET TrÙnh ‡öc Cõéng An Bã,Dñng TiÆn,VØnh B¨o,H¨i PhÝng
51
43A-002.05T 31/07/2017 TOYOTA Cáng ty TNHH MTV NguyÍn NguyÅn Dñng 790 Tán ‡öc Th°ng, Quºn LiÅn ChiÌu,TP ‡¡ N³ng
52
43A-002.25T 31/07/2017 TOYOTA Huünh ThÙ Thu Tr¡ 19/27 Quang Trung, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
53
43A-012.02T 31/07/2017 TOYOTA C.TY TNHH TM&DV Hãng YÆn Lá 26, 27, 28 ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
54
43A-028.28T 31/07/2017 KIA CTY TNHH Ph­m TÏn K99/9 LÅ ‡Önh Dõçng, HC,TP ‡¡ N³ng
55
43A-043.66T 31/07/2017 LEXUS TrÙnh Hãng Kim 216 Trõng Nù Võçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
56
43A-117.52T 31/07/2017 FORD CN ‡¡ N³ng CTY Cä Ph·n ViÍn Tháng FPT 182-184 ‡õéng 2/9, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
57
43A-130.25T 31/07/2017 TOYOTA Vñ ThÙ H¨i YÆn 74 Ph­m Phî TiÆt, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
58
43A-190.97T 31/07/2017 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
59
43A-191.01T 31/07/2017 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
60
43A-191.02T 31/07/2017 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6