XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/10/2019
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-05152T 31/10/2019 KIA Ho¡ng Trµn Chµu Tä 11 Ho¡ H¨i, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
2
43C-102.29T 31/10/2019 THACO NguyÍn Thanh Tu¶n C¸m To­i Trung, Ho¡ Phong, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
3
43R-016.74T 31/10/2019 CIMC Cáng Ty TNHH TM&DVVT Minh ThÙnh 72 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
4
43R-005.32T 31/10/2019 CIMC Cáng Ty TNHH TM Ho¡ng ‡­i 351 ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
5
37A-180.79T 31/10/2019 KIA LÅ V¯n ‡öc 1972 K.11- TT. Thanh Chõçng- Thanh Chõçng- NghÎ An
6
43R-003.88T 31/10/2019 KCT CTY CP BÖnh Vinh ‡õéng Ho¡ng V¯n ThŸi, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
7
43C-106.40T 31/10/2019 CAMC CTY CP Vºt LiÎu XD-XL v¡ KD nh¡ ‡N 21 Tr·n Phî, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
8
43C-106.89T 31/10/2019 CAMC CTY CP Vºt LiÎu XD-XL v¡ KD nh¡ ‡N 21 Tr·n Phî, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
9
43C-108.53T 31/10/2019 CAMC CTY CP Vºt LiÎu XD-XL v¡ KD nh¡ ‡N 21 Tr·n Phî, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
10
43C-068.01T 31/10/2019 INTERNATIONAL CTY TNHH Hìp Phõèc ThÙnh Lá 100C NguyÍn Hùu Thà, C¸m LÎ, Tp ‡¡ n³ng
11
43S-3970 31/10/2019 TOYOTA Phïng T¶n H¨i TriËu 14 Chu V¯n An, TP.‡¡ N³ng
12
43C-129.17T 31/10/2019 FORLAND CTY TNHH MTV Phîc Huy ThÙnh Lá 246 H¡m Trung 7, HH Nam, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
13
92C-094.86T 31/10/2019 TMT Huünh ThÙ Kim Ngµn Ngàc Vinh, ‡iÎn Ngàc, ‡iÎn B¡n, QN
14
43C-136.13T 31/10/2019 THACO NguyÍn Cáng Vinh Sâ 10 An Ho¡ 10, KhuÅ Trung, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
15
43C-136.09T 31/10/2019 THACO LÅ ThÙ Hõçng Tä 50 ChÏnh GiŸn, Thanh KhÅ, D¡ N³ng
16
75C-073.86T 31/10/2019 THACO NguyÍn Phi Hïng Sçn Tä3, Hõçng Hã, TX Hõçng Tr¡, TT HuÆ
17
43S-7776 31/10/2019 FORD DN Tõ Nhµn ‡ãng NghÎ Phõèc Sçn, Ho¡ Khõçng, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
18
43A-051.90T 31/10/2019 FORD XÏ NghiÎp Xµy L°p 54 88 NguyÍn ChŸnh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
19
43R-009.34T 31/10/2019 CIMC CTCP XD & TM Thuü Dõçng 60 Ph­m Nhõ Xõçng LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
20
43A-107.41T 31/10/2019 TOYOTA NguyÍn ViÆt Hïng Tä 98 Ho¡ KhÅ, Thanh KhÅ,TP ‡¡ N³ng
21
43C-103.33T 31/10/2019 HINO Cáng Ty CP ‡·u Tõ Thõçng M­i Phõèc YÅn 164 NguyÍn Cáng Trö, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
22
43R-015.76T 31/10/2019 CIMC CTY TNHH TM & DVVT Minh ThÙnh 72 ‡iÎn BiÅn Phð, TK,TP ‡¡ N³ng
23
43A-147.67T 31/10/2019 TOYOTA Tr·n Minh Ho¡ng TÞo 51 BÖnh HiÅn, TP ‡¡ N³ng
24
43C-055.56T 31/10/2019 SUZUKI Cáng Ty TNHH MTV Phi Long Tu¶n 60 NguyÍn ThÙ ‡Ùnh, Sçn Tr¡ ‡¡ N³ng
25
43S-3284 31/10/2019 CHEVROLET NguyÍn Quünh Nhõ Tä 23 Ho¡ Thuºn ‡áng, TP ‡¡ N³ng
26
43C-100.48T 31/10/2019 THACO CTY CP Phong C¨nh Gia Hõng PhŸt Phî Thõìng ,Ho¡ Sçn ,Ho¡ Vang ,‡¡ N³ng
27
43C-016.88T 31/10/2019 KIA Lõu Tu¶n Hïng 01 ‡o¡n ThÙ ‡iÌm, HC, TP ‡¡ N³ng
28
43B-031.44T 31/10/2019 TOYOTA CNTCT DV ViÍn Tháng - TT HT B.H¡ng MT 04 NguyÍn V¯n Linh, H¨i Chµu, TP ‡N³ng
29
43X-3892 31/10/2019 TOYOTA Täng Cáng Ty C¨ng H¡ng Kháng MiËn Trung C¨ng H¡ng Kháng Quâc TÆ ‡¡ N³ng
30
38A-218.91T 31/10/2019 TOYOTA NguyÍn ViÆt Huµn Ba Giang, Th­ch H¡, H¡ TØnh
31
43C-170.06T 31/10/2019 THACO NguyÍn ViÆt ThiÎn Tä 91, HÝa KhÅ, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
32
43C-170.13T 31/10/2019 THACO CTy TNHH MTV H­nh Phõèc An 179B NguyÍn Cáng Trö, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
33
43C-170.15T 31/10/2019 THACO LÅ Anh Quang Hõêng Phõèc, HÝa LiÅn, HÝa Vang, ‡¡ N³ng
34
43C-170.36T 31/10/2019 THACO CTCP XD ViÎt îc MiËn Trung 653 Ngá QuyËn, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
35
43C-170.40T 31/10/2019 ISUZU Cáng ty TNHH TM&DV Tu¶n To¡n 332 Hïng Võçng, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
36
43A-005.36X 31/10/2019 NISSAN Trung Tµm PhŸp Y TP ‡¡ N³ng 02 Yersin Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
37
43C-170.73T 31/10/2019 THACO CTY TNHH MTV Thõçng Mai 41 NguyÍn ‡Önh Tö , C¸m LÎ ,‡¡ N³ng
38
43R-020.84T 31/10/2019 CIMC Cáng Ty TNHH LOGIS TECH ViÎt Nam 38 LÅ Chµn, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
39
43S-9571 31/10/2019 HYUNDAI NguyÍn Lìi 106 ‡inh TiÅn Ho¡ng, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
40
43C-035.84T 31/10/2019 THACO V¯n Cáng ThiÆt Tä 2 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
41
43R-005.61T 31/10/2019 CIMC CTY TNHH TM Ho¡ng ‡­i 351 ng Ïch KhiÅm, H¨i Chµu , ‡N
42
43K-8734 31/10/2019 HYUNDAI Hã ThÙ Chung Hõçng Tä 35A HÝa Thuºn, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
43
43H-4399 31/10/2019 INTERNATIONAL Cáng ty TNHH TMDV-VTXD V¯ng Lang 168 NguyÍn ChÏ Thanh, TP ‡¡ N³ng
44
43C-136.94T 31/10/2019 NISSAN ‡´ng ThÙ NguyÅn Th¨o 112/152 Tr·n Cao Vµn, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
45
43C-170.30T 31/10/2019 INTERNATIONAL Cáng Ty TNHH LOGIS TECH ViÎt Nam 38 LÅ Chµn, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
46
43A-232.44T 31/10/2019 FORD Tr·n Cao Vinh Dõçng Sçn, Ho¡ Chµu, Ho¡ vang,TP ‡¡ N³ng
47
43C-137.93T 31/10/2019 THACO Cáng Ty TNHH Minh PhŸt 409 Trõéng Chinh, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
48
92C-096.37T 31/10/2019 FORD CTY Cä Ph·n Mai ‡o¡n BÖnh Phî, Tam TiÆn, Nîi Th¡nh, Qu¨ng Nam
49
43C-136.57T 31/10/2019 CHEVROLET Tr·n Quang Anh 127 LÅ Thanh NghÙ, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
50
43C-137.85T 31/10/2019 TOYOTA Cáng Ty TNHH Phî ‡öc C?éng 188 Quang Trung, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
51
30A-168.30T 30/10/2019 TOYOTA Ho¡ng ThÙ Quünh Nga P308 CC671 Ho¡ng Hoa ThŸm, VP, BD, HN
52
43C-168.94T 30/10/2019 HINO Cáng Ty CP Xµy Dúng TM Long BÖnh 730 Ngá QuyËn , Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
53
43A-084.73T 30/10/2019 HYUNDAI NguyÍn Ngàc NghØa Tä 7 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
54
43K-8471 30/10/2019 HYUNDAI Trõçng ThÙ TuyÆt Nhung Tä 52 Ho¡ Cõéng Nam, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
55
60C-322.28T 30/10/2019 DONGFENG CTY TNHH MTV Hùu Ninh B14 PCT, KP 1, Quang Vinh, BH
56
43C-170.85T 30/10/2019 KENBO NguyÍn ‡¡m Sõçng Tä 18A Thuºn Phõèc, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
57
43C-170.87T 30/10/2019 JAC CTY TNHH XD TM &DV ThÙnh Phî Lµm Phî Ho¡ 1, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
58
43C-170.43T 30/10/2019 CHIENTHANG CTY TNHH TM & DV Thõ Trõéng H¨i T‡ 29 TB‡ 147 Tä 15 Ho¡ Quû ,Ngñ H¡nh Sçn ,‡¡ N³ng
59
43C-170.81T 30/10/2019 THACO Cáng ty CP DV Minh Hïng ThÙnh Lá 35 BŸ GiŸng 12, HÝa Quû, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
60
43A-292.74T 30/10/2019 DAEWOO Trõéng Trung C¶p NghË GTCC ‡¡ N³ng 72 ‡å Thîc TÙnh, C¸m LÎ, , Tp.‡¡ n³ng
12345678910...
  • Anh6