XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/08/2019
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43S-5370 31/08/2019 SUZUKI Tr·n V¯n Minh Tä 5 Thanh KhÅ ‡áng, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
2
43X-4100 31/08/2019 DAMCO Huünh Cáng Th¡nh An Sçn, Ho¡ Ninh, TP ‡¡ N³ng
3
43S-5039 31/08/2019 THACO LÅ Quang Sçn ‡­i La, Ho¡ Sçn, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
4
43A-066.58T 31/08/2019 FORD Cáng Ty TNHH MTV Ho¡ng Thuý Sinh 73 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, Tp ‡¡ N³ng
5
51C-761.77T 31/08/2019 HYUNDAI Cáng ty Cä ph·n Thõçng m­i Xµy dúng Vºn t¨i Nam BÖ 4/9/3 ‡õéng sâ 10, Khu phâ 2, P.HiÎp BÖnh ChŸnh, Q
6
43B-022.78T 31/08/2019 FORD Hã V¯n Nhút Tä 1 Xuµn H¡, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
7
92C-118.84T 31/08/2019 HYUNDAI Phan ‡Önh Rin ViÅm Trung, ‡iÎn Ngàc, ‡iÎn B¡n, Q. Nam
8
43S-4633 31/08/2019 HYUNDAI Cáng Ty TNHH VØnh Phîc 89 Nîi Th¡nh, ‡¡ N³ng
9
43A-045.73T 31/08/2019 TOYOTA Mai Ho¡ng H¨i 36-38 Lû Tú Tràng, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
10
43A-076.15T 31/08/2019 TOYOTA NguyÍn Thanh Trung Tä 71 BÖnh Thuºn, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
11
43H-0938 31/08/2019 SUZUKI Trõçng ThÙ Kim YÆn Tä 95 HÝa HiÎp, TP ‡¡ n³ng
12
43A-050.31T 31/08/2019 FORD Vß V¯n HiÎp Tä 5 Ho¡ Thà ‡áng, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
13
43A-100.39T 31/08/2019 TOYOTA TriËu Quang Long 101 NguyÍn ‡Önh ChiÌu, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
14
43C-047.28T 31/08/2019 CHIENTHANG NguyÍn ThÙ Dõëng Quang Chµu, Ho¡ Chµu, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
15
35C-045.14T 31/08/2019 FREIGHTLINER C.Ty TNHH Vºn T¨i Ho¡ng B¨o Huy Phâ 2-P. ‡áng Th¡nh-TP. Ninh BÖnh-Ninh BÖnh
16
43A-120.00T 31/08/2019 TOYOTA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
17
43A-120.89T 31/08/2019 FORD Cty CP Y Khoa BŸc Sþ Gia ‡Önh 73 NguyÍn Hùu Thà , H¨i Chµu Tp ‡¡ N³ng
18
43A-053.54T 31/08/2019 FORD LÅ Ho¡ng 44 NguyÍn Du, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
19
29B-614.11T 31/08/2019 HYUNDAI NguyÍn V¯n ‡îng Yen Phî, V¯n Phî, Thõéng TÏn, HN
20
43C-159.01T 31/08/2019 CHIENTHANG Phïng ‡Önh Tµm 215 „u Cç, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
21
43C-028.13T 31/08/2019 CUULONG Tr·n Ngàc Cõéng Tä 22 Ho¡ Xuµn,C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
22
43H-5134 31/08/2019 KIA CNG TY TNHH ViÎt Hõçng 37A ‡iÎn BiÅn Phð, TP ‡¡ N³ng
23
43B-012.30T 31/08/2019 FORD Lõu ThÙ Thuû Anh Tä 65 Mþ An, Ngñ H¡nh Sçn, TP ‡¡ N³ng
24
43S-1160 31/08/2019 MITSUBISHI CN NH ‡·u Tõ V¡ PhŸt TriÌn ‡¡ N³ng 90 NguyÍn ChÏ Thanh, Tp ‡¡ N³ng
25
43K-9596 31/08/2019 TOYOTA Cáng ty truyËn t¨i ½iÎn 2 174 NguyÍn V¯n Linh -TP ‡¡ N³ng
26
43S-9464 31/08/2019 FREIGHTLINER Cáng Ty TNHH TM & DV VT Ho¡ng KhŸnh Huy Tä 46 B°c ‡¸u, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
27
43C-037.41T 31/08/2019 CUULONG CTY CP Cç khÏ & L°p MŸy ‡­i H¬n ‡õéng sâ 5 KCN Ho¡ C·m, CL, , TP ‡¡ N³ng
28
43A-252.02T 31/08/2019 HYUNDAI Cáng ty TNHH ‡öc Dinh 52 LÅ Thanh NghÙ, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
29
43A-254.31T 31/08/2019 MAZDA NguyÍn Nh¬ Tä 11 An KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
30
43A-254.39T 31/08/2019 HYUNDAI Tr·n ThÙ Minh Tháng 12/104 Pastuer, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
31
43A-255.08T 31/08/2019 MAZDA T­ Ngàc Quang 67 Lû ThõÝng KiÎt, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
32
43A-255.42T 31/08/2019 MAZDA Mai Phõèc Hìp Phâ Tä 19 HÝa HiÎp Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
33
43A-255.92T 31/08/2019 FORD CT TNHH Gia Qu¨ng PhŸt K195/8 NguyÍn V¯n Tho­i, ‡¡ N³ng
34
43A-255.93T 31/08/2019 MITSUBISHI Ngá ‡Önh TiÆn 182 Trõng Nù Võçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
35
43A-334.70T 31/08/2019 MITSUBISHI CTy TNHH MTV Ch¶t ‡ât ThŸi Ho¡ng 08 Phan V¯n ‡Ùnh, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
36
43C-165.14T 31/08/2019 SUZUKI Cáng Ty CP Dõìc DANAPHA 253 Dñng SØ Thanh KhÅ, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
37
43C-165.51T 31/08/2019 THACO ‡å Phî Chung Tä 8 KhuÅ Trung, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
38
43C-165.95T 31/08/2019 SUZUKI Cáng Ty CP Dõìc DANAPHA 253 Dñng SØ Thanh KhÅ, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
39
43C-165.75T 31/08/2019 THACO Cáng Ty TNHH MTV DN&HC Trung Trung ViÎt 509 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
40
61C-362.49T 31/08/2019 ISUZU Vñ V¯n Thà „AAp 3 , Tµn Hõng , B¡u B¡ng - BÖnh Dõçng
41
72A-233.36T 31/08/2019 TOYOTA NguyÍn ThÙ Hãng Hoa PV ‡ãng, Tä 2, KDC Sâ 8, H. Cán ‡¨o
42
78B-007.62T 31/08/2019 HOANGTRA Dõçng V¯n Minh ‡Ÿ M¡i, Sçn Th¡nh Tµy, Tµy HÝa
43
43A-254.82T 31/08/2019 TOYOTA Lµm Ngàc Hä Tä 37 An H¨i B°c, ST, ‡N
44
43A-255.00T 31/08/2019 HONDA LÅ ThÙ Thu Sõçng Tä 11 Ho¡ Thà ‡áng, CL, ‡N
45
43A-255.17T 31/08/2019 TOYOTA Täng CTY CP DÎt May Ho¡ Thà 36 ng Ïch ‡õéng, CL, ‡N
46
43A-335.02T 31/08/2019 HONDA Dõçng Tu¶n NghØa 21 ThŸi BÖnh1, Ho¡ Thà ‡áng, C¸m, LÎ, ‡¡ n³ng
47
43A-335.73T 31/08/2019 HYUNDAI NguyÍn ViÆt Hïng 111 Tr·n Phî, H¨i Chµu, ‡N
48
43A-335.42T 31/08/2019 TOYOTA NguyÍn Duy Tu¶n 849 Ngá QuyËn, Sçn Tr¡, ‡N
49
43C-165.00T 31/08/2019 MITSUBISHI Cty TNHH MTV TTTV v¡ PTGD TrÏ Vñ 120 NguyÍn Hùu Dºt, HC, ‡¡ N³ng
50
43C-165.73T 31/08/2019 TMT DNTN Nga ThÙnh Hõng Tä 6, ‡áng Ho¡, Ho¡ Chµu, HV, ‡¡ N³ng
51
92A-078.16T 31/08/2019 HYUNDAI CTY TNHH TM & DV DL Tïng Thu H.M. Trung, ‡iÎn Dõçng, ‡iÎn B¡n, QN
52
92A-093.53T 31/08/2019 TOYOTA Tr·n ThÙ Trang T4, Phõèc Ho¡, Cøa ‡­i, Hæi An, ‡¡ N³ng
53
92C-117.44T 31/08/2019 HINO Cty TNHH TMDV X. D·u Trõéng Xuµn Khâi 1, Trõéng Xuµn, Tam Kü, Qu¨ng Nam
54
43C-061.61T 31/08/2019 THACO Cáng ty TNHH MTV AT-AS Ho¡ng Long 108 NguyÍn ThÙ Minh Khai, Q.H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
55
43E-1600 31/08/2019 HUANGHAI UBND Phõéng Nam Dõçng 199 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
56
43H-4142 31/08/2019 FORD Vñ ThÙ Ngàc Minh 168 NguyÍn Tri Phõçng, TP ‡¡ N³ng
57
43A-099.19T 31/08/2019 HYUNDAI Vñ Tr·n Phõçng Th¨o Tä 144 Ho¡ Cõéng B°c, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
58
43A-098.98T 31/08/2019 MAZDA Bïi Ngàc Nam Anh 229 NguyÍn Ho¡ng, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
59
43A-065.28T 31/08/2019 DAEWOO NguyÍn Hùu ViÎt 302/8 Trõng Nù Võçng, H¨i Chµu, TP ‡¡ n³ng
60
43K-9138 31/08/2019 HYUNDAI Ho¡ng Kim Hïng 128 LÅ ‡Önh Lû, Thanh khÅ, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6