XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  31/01/2018
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43A-022.54T 31/01/2018 NIVA Trõçng Lan Phõçng TP ‡¡ N³ng
2
43C-006.15T 31/01/2018 HYUNDAI Cáng Ty CP PACIFIC DINCO Lá C20-C21 Còm CN Thanh Vinh,HV, TP ‡¡ N³ng
3
43C-033.79T 31/01/2018 KIA Huünh T¶n Th¡nh Tä 35 Ho¡ HiÎp Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
4
43C-034.91T 31/01/2018 JINBEI ‡´ng Nhµn Tä 16 Ho¡ Thà ‡áng, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
5
43H-0080 31/01/2018 PHUONGTRINH HTX Vºn t¨i & DV Täng hìp Q C¸m LÎ 715 Trõéng Chinh -TP ‡N³ng
6
43X-4993 31/01/2018 TOYOTA Cáng Ty CP XD & DV TM M­nh H¡ Tä 27 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
7
43A-033.67T 31/01/2018 HYUNDAI Tr·n Thanh Th¨o Tä 14 Ho¡ An, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
8
43E-1728 31/01/2018 HYUNDAI H­t KiÌm Lµm Ho¡ Vang Quâc Læ 14B Ho¡ Thà Tµy,CL, TP ‡¡ N³ng
9
43A-034.07T 31/01/2018 MAZDA NguyÍn Hùu ‡áng Tä 10 An KhÅ,Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
10
43A-046.20T 31/01/2018 KIA Bïi Phîc Vinh ‡a Phõèc, Ho¡ KhŸnh, LC, TP ‡¡ N³ng
11
43A-068.81T 31/01/2018 TOYOTA NguyÍn ThÙ Hõéng 103 NguyÍn Hùu Thà, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
12
43B-004.15T 31/01/2018 TOYOTA CN TCT CP DVKT DKVN-CTY DV D·u KhÏ ‡¡ N³ng 11 ‡õéng 3/2 , H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
13
43A-004.76T 31/01/2018 CHEVROLET NguyÍn Ngá Tä 55A An H¨i ‡áng, Sçn Tr¡, Tp ‡¡ N³ng
14
43A-097.38T 31/01/2018 DAEWOO NguyÍn T¶n Cõéng Tä 86 KhuÅ Trung, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
15
43D-000.22T 31/01/2018 SSANGYONG Cáng Ty TNHH Cç khÏ Duy Ho¡ 72 NguyÍn Thuºt , CL, TP. ‡¡ N³ng
16
43C-053.68T 31/01/2018 MAZ Cáng TY CP XD TM Long BÖnh 730 Ngá QuyËn, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
17
43A-032.69T 31/01/2018 FORD ‡inh ThÙ H¡ 03 T¯ng Bat Hä, HC, TP.‡¡ N³ng
18
43B-00089T 31/01/2018 FORD NguyÍn V¯n Thà Tä 16 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
19
43C-081.61T 31/01/2018 HYUNDAI Cáng Ty TNHH Thõçng m­i v¡ DÙch vò Ho¡ng Vþ Tä 4A An h¨i Tµy, ST, TP ‡¡ N³ng
20
43A-021.72T 31/01/2018 FORD NguyÍn Thanh Dñng Tä 28 Thà Quang, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
21
43C-017.82T 31/01/2018 HINO Cáng ty TNHH MTV Mái Trõéng ‡á ThÙ TP ‡¡ N³ng 471 Nîi Th¡nh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
22
43C-081.57T 31/01/2018 HYUNDAI NguyÍn ThÙ Thanh Thuý Tä 26 Phõéng Ho¡ KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
23
43C-006.75T 31/01/2018 HYUNDAI Vß TruyÎn YÆn NÅ 2, Ho¡ TiÆn, HV, TP ‡N
24
43A-047.12T 31/01/2018 KIA Bïi ThÙ Thu Sõçng Tä 11 Thanh KhÅ ‡áng, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
25
43A-098.13T 31/01/2018 KIA Ph­m ThÙ Phi Vµn Tä 50 An KhÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
26
43A-006.55T 31/01/2018 TOYOTA Ho¡ng Thu BÖnh Tä 45 Ho¡ Cõéng Nam, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
27
43A-038.24T 31/01/2018 TOYOTA Cáng Ty TNHH TM & DVDL Dõçng VØnh PhŸt 11/5 ‡âng ‡a , H¨i Chµu , ‡¡ N³ng
28
43A-048.68T 31/01/2018 FORD Huünh Hùu Hõng 112 Tr·n Xuµn LÅ, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
29
43A-098.05T 31/01/2018 TOYOTA ‡å Xuµn H¡ Tä 52 H¨i Chµu II, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
30
43A-075.05T 31/01/2018 KIA Phan ThÙ ‡o¡n ViÅn Tä 8 Tµn ChÏnh, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
31
43A-093.09T 31/01/2018 HONDA CTy CP ‡·u Tõ TV KT Xµy Dúng Kþ ViÎt 42 Lû Tú Tràng, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
32
43A-007.43T 31/01/2018 KIA DN Tõ Nhµn M­nh Trang Th­ch Nham Tµy, Ho¡ Nhçn, HV, TP ‡¡ N³ng
33
43A-009.18T 31/01/2018 VOLKSWAGEN Cáng Ty TNHH TM&DV B­ch ‡±ng 431 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
34
43C-112.59T 31/01/2018 HYUNDAI ‡´ng ‡Önh Trung Tä 92 KhuÅ Trung, CL, TP ‡¡ N³ng
35
43B-018.75T 31/01/2018 SAMCO ‡å Duy Linh 98 NguyÍn Lõçng B±ng, LiÅn CHiÌu, TP ‡¡ N³ng
36
43A-009.98T 31/01/2018 TOYOTA NguyÍn Ngàc B¡i Tä 46 Ho¡ KhŸnh B°c, TP ‡¡ N³ng
37
43A-136.16T 31/01/2018 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
38
30E-353.97T 31/01/2018 KIA HKD NguyÍn M­nh Hïng 14/66 ‡õéng GiŸp BŸt, GiŸp BŸt, HM, H¡ Næi
39
43C-082.54T 31/01/2018 FREIGHTLINER CT TNHH VT Ho¡ng Anh Ho¡ 249 Tâ Hùu, C¸m LÎ, ‡N
40
43A-007.78T 31/01/2018 JEEP NguyÍn ‡öc Dú Tä 33 Ho¡ Thuºn Tµy, HC, ‡¡ N³ng
41
43A-024.06T 31/01/2018 FORD Huünh Ngàc Ho­n Tä 21 Ho¡ Cõéng B°c, ‡¡ n³ng
42
43C-129.45T 31/01/2018 FAW Cáng ty Cä Ph·n Logistics PORTSERCO 59 Ba ‡Önh, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
43
43B-025.39T 31/01/2018 FORD Cty TNHH TM & DV H.L.Q Phõèc Ninh H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
44
36A-006.27X 31/01/2018 MITSUBISHI PhÝng KhŸm ‡a Khoa GTVT Thanh HoŸ Lá B C K‡T B°c C·u H­c ‡áng Thà TP.TH
45
43A-191.41T 31/01/2018 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
46
43A-191.69T 31/01/2018 KIA Cáng Ty CP Vºn T¨i V¡ DV Phî Ho¡ng 150 ‡õéng 2-9, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
47
43A-002.60X 31/01/2018 TOYOTA Trung Tµm Y TÆ Quºn Sçn Tr¡ 1118 Ngá QuyËn,Sçn Tr¡,‡¡ N³ng
48
43C-145.50T 31/01/2018 FAW Cáng Ty TNHH TM DVVT Ho¡ng ChiÆn H101/09 K01 Ph­m Nhõ Xõçng, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
49
43A-003.81T 31/01/2018 AUDI Cáng Ty TNHH MTV Gia Ny 136-138 LÅ Du¸n, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
50
43A-00800T 31/01/2018 LEXUS Cáng Ty TNHH TM&DV B­ch ‡±ng 431 Ho¡ng DiÎu, H¨i Chµu, Tp ‡¡ N³ng
51
30A-438.07T 31/01/2018 MAZDA Dõçng ThÙ Thðy 96F4 Tä 41 ‡­i Kim, Ho¡ng Mai, HN
52
30E-345.34T 31/01/2018 FORD CTCP ‡TCN Song H¡ 108A4, ngß 128C, ‡.La, ‡.Tµm, HBT, H¡ Næi
53
43A-287.05T 31/01/2018 KIA TT ‡¡o t­o LŸi xe tá Mátá ‡N -STC 53 Phan ‡¯ng Lõu, H¨i Chµu, TP ‡¡ n³ng
54
43B-028.03T 31/01/2018 BAHAI Cáng ty TNHH MTV TM XD DV DL Hïng Ÿnh 52 Tâng Phõèc Phä, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
55
43B-028.13T 31/01/2018 THACO Cáng Ty CP HoŸ Ch¶t-Vºt Tõ KHKT Th¡nh Trung ‡õéng Sâ 6B KCN Ho¡ KhŸnh, Ho¡ KhŸnh B°c,LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
56
43B-035.05T 31/01/2018 MERCEDESBENZ NguyÍn ‡°c Th¡nh Tä 108 Thanh KhÅ Tµy, Thanh KhÅ, TP ‡¡ N³ng
57
43C-112.03T 31/01/2018 FORD CTY TNHH ViÎt Kü PhŸt 11 Kinh Dõçng Võçng, LiÅn ChiÌu, TP ‡N
58
43C-112.17T 31/01/2018 THACO Cáng ty TNHH MTV VT Xuµn Hoa QuŸ GiŸng 1, Ho¡ Phõèc, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
59
43C-112.96T 31/01/2018 THACO Cáng ty CP Anh Ho¡ng B¨o 761 NguyÍn Lõçng B±ng, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
60
43C-150.31T 31/01/2018 KIA Mai Xuµn TriÎu Tä 63 Tam Thuºn, Thanh KhÅ, Tp.‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6