XEM VÀ TRA CỨU PHƯƠNG TIỆN KIỂM ĐỊNH
Thời hạn tra cứu tính đến ngày:  30/06/2018
 
* Nếu không xem được chữ trên website, vui lòng tải font tại đây: downloadFont
STTBiển sốThời hạnNhãn hiệuChủ xeĐịa chỉ
1
43C-034.74T 30/06/2018 VEAM NguyÍn Hãng Trinh Tä 15 HÝa Thuºn Tµy, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
2
43S-6684 30/06/2018 TOYOTA BQL Dú An NLNT KV MiËn Trung 78A Duy Tµn, TP ‡¡ N³ng
3
43X-1904 30/06/2018 CHEVROLET Ph­m ThÙ Anh K126/23 NguyÍn Duy HiÎu
4
43A-087.51T 30/06/2018 TOYOTA Ph­m BŸ Kham Tä 16 Nam Dõçng, h¨i Chµu, TP ‡¡ n³ng
5
43B-018.27T 30/06/2018 MERCEDES HTX Vºn t¨i v¡ DVTH Ho¡ Vang Th­ch Nham , Ho¡ Nhçn, HV, TP ‡¡ N³ng
6
43R-004.88T 30/06/2018 CIMC Cáng Ty TNHH LOGISTICS Chim Bã Cµu 03 NguyÍn Xuµn KhoŸt, ST, ‡¡ N³ng
7
43A-010.93T 30/06/2018 KIA Tr·n V¯n Anh Tä 9 Ho¡ Cõéng B°c, TP ‡¡ N³ng
8
43C-010.54T 30/06/2018 THACO DNTN Phî Gia Tä2 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
9
92C-047.89T 30/06/2018 VEAM Cángty TNHH MTV VºnT¨i-ThõçngM­i-DÙchVò ThanhVµn Lá52,Ng¬tõNguyÍnHo¡ngThanhHoŸ,P.AnSçn,TP.TamKü,T.Q
10
43A-040.26T 30/06/2018 TOYOTA Tr·n Ngàc Sçn 02 LÅ ThŸnh Tán, HC, ‡¡ N³ng
11
43A-129.64T 30/06/2018 TOYOTA Tr·n ThÙ H¨i Tä 1 Ho¡ Thà ‡áng, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
12
92C-065.18T 30/06/2018 VEAM Cáng ty TNHH Phî Thà K7B ‡iÎn Nam ‡áng, ‡iÎn B¡n, Qu¨ng Nam
13
29D-061.76T 30/06/2018 SUZUKI CN Cáng Ty TNHH DVTM&XNK ViÎt Anh YÅn VØnh Kim Chung, Ho¡i ‡öc
14
43A-002.56T 30/06/2018 TOYOTA LÅ DÖnh Quû Tä 58 VØnh Trung, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
15
43C-095.54T 30/06/2018 SHACMAN CTY TNHH TM & TV NghÎ Giang 89 LÅ V¯n Hõu, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
16
43R-013.82T 30/06/2018 GOODTIMES CTY TNHH TM & TV NghÎ Giang 89 LÅ V¯n Hõu, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
17
92C-066.93T 30/06/2018 FOTON CTY TNHH Th­nh Trang Khu 2, Ÿi NghØa, ‡­i Læc, Qu¨ng Nam
18
43C-126.82T 30/06/2018 FOTON CTY TNHH VT Vß Nam 62 B NguyÍn V¯n C÷,LiÅn ChiÌu ,‡¡ N³ng
19
43C-157.01T 30/06/2018 HINO Cáng Ty CP V­n An ThÙnh PhŸt 214-216 Tr·n phî, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
20
92A-062.34T 30/06/2018 CHEVROLET NguyÍn T¶c Th¡nh BÖnh An, B.‡Ùnh B°c, Th¯ng BÖnh, Qu¨ng Nam
21
92A-093.22T 30/06/2018 TOYOTA Tr·n ‡Önh NiÅn ‡áng BÖnh , Duy Vinh, Duy XuyÅn , Qu¨ng Nam
22
43C-126.56T 30/06/2018 DONGFENG Cáng Ty CP ‡­t Phî ThÙnh Tä 27 Ho¡ Thà Tµy, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
23
43C-126.71T 30/06/2018 ISUZU Cáng ty TNHH MTV Trung Nam KhŸnh 20 Hã Sû Dõçng, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
24
43C-125.86T 30/06/2018 TOYOTA CT TNHH MTV TM&DV Ho¡ng Khang NguyÍn 552 Tr·n Cao Vµn, Thµnh KhÅ, ‡¡ N³ng
25
43C-125.88T 29/06/2018 SHACMAN Doanh NghiÎp Tõ Nhµn TiÆn Thanh KDC Nam C·u C¸m LÎ, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
26
43C-125.98T 29/06/2018 SHACMAN Doanh NghiÎp Tõ Nhµn TiÆn Thanh KDC Nam C·u C¸m LÎ, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
27
43C-126.84T 29/06/2018 ISUZU Cáng ty TNH TM & XD Quâc Th°ng Lá A 94 ‡iÎn BiÅn Phð, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
28
43C-125.36T 29/06/2018 SHACMAN Doanh NghiÎp Tõ Nhµn TiÆn Thanh KDC Nam C·u C¸m LÎ, Ho¡ Vang, TP ‡¡ N³ng
29
75A-093.54T 29/06/2018 CHEVROLET NguyÍn Phan TiÆn Ho¡ng 94/5 Dõçng V¯n An, TP HuÆ
30
43A-001.70X 29/06/2018 NISSAN Chi Còc Qu¨n Lû ThÙ Trõéng TP. ‡¡ N³ng 327 LÅ Thanh NghÙ, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
31
43R-017.69T 29/06/2018 DOOSUNG Cáng Ty Cä Ph·n BÖnh Vinh 01 ‡¡o Sõ TÏch, Ho¡ Minh, LiÅn ChiÌu, TP ‡¡ N³ng
32
37A-254.04T 29/06/2018 TOYOTA TT‡T nghË VT‡B-CTCPVT á tá sâ 5 Khâi 6, QuŸn B¡u, Vinh, NghÎ An
33
43A-112.92T 29/06/2018 TOYOTA Cáng Ty TNHH V.T V¡ XD Trµm Anh Tu¶n Phong Nam, Ho¡ Chµu, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
34
43A-301.42T 29/06/2018 KIA Hìp TŸc X¬ Ngñ H¡nh Sçn 583 NguyÍn T¶t Th¡nh, ‡¡ N³ng
35
43C-110.20T 29/06/2018 THACO Cty TNHH ThÆ Quµn Lá 1 ‡á ‡âc B¨o ,Ho¡ Xuµn,C¸m LÎ,‡¡ N³ng
36
43C-125.16T 29/06/2018 FORD Cáng Ty TNHH MTV Mai Ho¡ng Anh Phõèc Hºu, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, ‡¡ N³ng
37
43C-125.31T 29/06/2018 MITSUBISHI CTY TNHH TRUNG „U 11 An Dõçng Võçng, Ngñ H¡nh Sçn, ‡¡ N³ng
38
43C-126.34T 29/06/2018 THACO Cáng Ty CP XD&PT H­ T·ng 117 246 NguyÍn ‡Önh Túu, Thanh KhÅ, ‡¡ N³ng
39
43C-126.35T 29/06/2018 THACO Phan Cáng Dñng Tä 138 Ho¡ KhŸnh Nam, LiÅn ChiÌu, ‡¡ N³ng
40
43C-092.49T 29/06/2018 MAZDA CN CTCP XD DK PV OIL M.TRUNG T­i ‡N 197 CMT8, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
41
43C-095.99T 29/06/2018 DONGFENG CTY TNHH Phî Mþ Ho¡ 155 LÅ ‡Önh Lû, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
42
92C-066.30T 29/06/2018 THACO Tr·n Thanh Tu¶n VØnh Phõèc, ‡­i ‡ãng, ‡­i Læc, Q. Nam
43
43C-094.90T 29/06/2018 HOHAN CTy TNHH MTV Hõng HiÎp Huy 05 Trõçng ‡Ùnh , Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
44
43C-095.44T 29/06/2018 HOHAN Cáng Ty TNHH MTV Hõng HiÎp Huy 05 Trõçng ‡Ùnh, Sçn Tr¡, ‡¡ N³ng
45
43A-013.81T 29/06/2018 HONDA Ph­m V¯n HiËn 148/16 Lû tú Tràng, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
46
74A-043.34T 29/06/2018 TOYOTA NguyÍn ½öc Th¡nh KP5 -P5 -‡áng H¡ -Qu¨ng TrÙ
47
47A-113.19T 29/06/2018 HYUNDAI NguyÍn ThÙ H±ng 209/4 NguyÍn V¯n C÷, TP Buán Ma Thuæt
48
51A-633.02T 29/06/2018 TOYOTA Cáng Ty Cä Ph·n Hoa Linh Lan L6 TN FÙmexco 231-23 LTT B Th¡nh Q1
49
43C-095.66T 29/06/2018 THACO CTY TNHH Phî Mþ Ho¡ 155 LÅ ‡Önh Lû, H¨i Chµu, ‡¡ N³ng
50
43R-013.98T 29/06/2018 THACO DNTN GARAGE Hïng T. ‡¶t B2 -115 Xuµn Thuý, C¸m LÎ, ‡¡ N³ng
51
43A-165.72T 29/06/2018 HONDA ‡å ThÙ Thuû HiËn Tä 38 An H¨i B°c, Sçn Tr¡, TP ‡¡ N³ng
52
43A-080.70T 29/06/2018 KIA NguyÍn Ngµn Tä 41C Thuºn Phõèc, H¨i Chµu, TP ‡¡ N³ng
53
75A-050.00T 29/06/2018 HONDA H¡ V¯n Cú KV 2, TT Phî Læc, H. Phî Læc, TT HuÆ
54
43C-090.52T 29/06/2018 THACO CTy TNHH MTV Vñ TiÆn Minh 24 Hã ‡°c Di, C¸m LÎ, TP ‡¡ N³ng
55
92B-007.19T 29/06/2018 TOYOTA LÅ ThÙ KiËu Linh Thi ThŸi, Duy Th¡nh, Duy XuyÅn, Qu¨ng Nam
56
43C-014.24T 29/06/2018 SUZUKI Phïng V¯n Anh Phî Ho¡, Ho¡ Nhçn, Ho¡ Vang, Tp ‡¡ N³ng
57
43A-037.51T 29/06/2018 CHEVROLET Bïi Ngàc ViÅn Tä 13 Ho¡ HiÎp nam , LC, ½¡ N³ng
58
43A-129.59T 29/06/2018 TOYOTA Cáng Ty CP DL TM&XL Ngàc ThŸi 606 NguyÍn Hùu Thà, C¸m LÎ,, TP ‡¡ N³ng
59
43C-03025T 29/06/2018 THACO NguyÍn Thanh ViÎt C¸m To­i Trung, Ho¡ Phong, Ho¡ Vang,TP ‡¡ N³ng
60
43S-5059 29/06/2018 LEXUS LÅ Hùu TiÆn 91 Tr·n Quâc To¨n, TP ‡¡ N³ng
12345678910...
  • Anh6