HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI NGÀNH GTVT
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019
Bộ GTVT vừa có Công văn số 4718/BGTVT-MT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019.


Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và Ngày Đại đương thế giới 08 tháng 6 năm 2019 với chủ đề “Giới và Đại dương”, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019: Quán triệt, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển đảo Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biến Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015; quán triệt, triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn; khuyến khích sử dụng khí nén tự nhiên làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông; huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát các nguồn khí thải phát sinh.
Tích cực triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”, triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo.
Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái sử dụng rác thải nhựa; Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở, giảm thiểu ô nhiễm không khí; Treo băng rôn, pano, áp phích khấu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 tại trụ sở cơ quan làm việc, các công trường thi công nhằm tuyên truyền rộng rãi tới các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải và các tố chức, cá nhân có liên quan.
Báo Giao thông vận tải, lạp chí Giao thông vận tải, Công Thông tin điện tử Bộ GTVT, Tạp chí Con đường xanh, Tạp chí cầu đường, Hội Môi trường GTVT Việt Nam tăng cường các bài viết tuyên truyền về chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại đương thế giới năm 2019 và công tác quản lý, kiểm soát khí thải, bảo vệ môi trường ngành Giao thông vận tải.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tố chức các hoạt động Hưởng ứng ngày Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 theo nhiệm vụ đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2019.
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường thế giới trong lĩnh vực đường thủy nội địa theo nội dung đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2019.
Gửi báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2019 theo mẫu tại các Phụ lục kèm theo Công văn số 2229/BTNMT- TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ TN&MT (gửi kèm theo) về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Môi trường) trước ngày 01/8/2018 để tổng hợp./.

BVT (nguồn mt.gov.vn)
  • Anh6