CHUYỂN ĐỔI SỐ
Bộ GTVT phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý
  Với mục tiêu âng cao nhận thức vê chuyên đôi sô một cách sâu rộng trong lĩnh vực đăng kiểm, kiến tạo thể chế, hình thành CSDL tập trung của toàn ngành, chuyên đôi sô toàn diện các hoạt động đăng kiểm phương tiện, thiết bị giao thông đề thúc đây cải cách hành chính; hô trợ cho các quyết định chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm.
Triển khai sử dụng chính thức Nền tảng Công dân số thành phố Đà Nẵng
Nhằm thúc đẩy quá trình hình thành Công dân số - một hợp phần quan trọng của cả lĩnh vực Xã hội số, Kinh tế số và Chính quyến số theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng Nền tảng Công dân số My Portal (tại địa chỉ https://congdanso.danang.gov.vn hoặc https://myportal.danang.gov.vn và tích hợp trên app DaNang Smart City).
Infographic Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng
Nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Chuyển đổi số để các tầng lớp Nhân dân nhận thức hiểu đầy đủ, hình thành khái niệm, bước đầu có nhận thức ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng Chuyển đổi số để thúc đẩy tiến trình Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo kịp thời đại;
Triển khai khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thực hiện công văn số 4116/SGTVT-VP ngày 31/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai khảo sát mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Việt Nam tăng 2 bậc về Chính phủ điện tử trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc
Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử (E-Government Development Index – EGDI) năm 2020 được Liên hợp quốc công bố ngày 10/7/2020, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, tăng 02 bậc so với năm 2018. Việt Nam đã tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86.
  • Anh6