NỘI DUNG KHÁC
Tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Ngày 08/6/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025;

Nội dung chính của Kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa; phân loại rác thải và thu gom các loại rác thải riêng biệt...

2) Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

3) Giới thiệu những sản phẩm thân thiện với môi trường có thể thay thế những sản phẩm nhựa tiện lợi dùng một lần.

4) Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn dùng để hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân và tăng trưởng xanh,...

5) Kinh nghiệm trong công táç phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và trên thế giới; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào chống rác thải nhựa, tích cực sử dụng sản phẩm thân thiện rác thải nhựa. với môi trường; phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở GTVT thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên.

Sở GTVT
  • Anh6