5 XÂY 3 CHỐNG
Kế hoạch triển khai

Thực hiện kế hoạch số 958/KH-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Đà nẵng về việc triển khai thực hiện chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, kế hoạch số 61-KH/DUK ngày 10/02/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 25/3/2014, ngay từ đầu năm 2017 Trung tâm đã ban hành kế hoạch số 43/ĐK-ĐN ngày 23/02/2017 về việc tổ chức thực hiện chỉ thị 29/CT/TU để tổ chức quán triệt triển khai thực hiện trong toàn bộ CBVC-NLĐ của Trung tâm.


   Kế hoạch đã được triển khai đến tất cả đảng viên, công chức, viên chức của Trung tâm nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả và tinh thần phục vụ nhân dân.

Nội dung “5 xây” gồm:

Trách nhiệm: Xây dựng tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ, trách nhiệm đối với nhân dân của CBCCVC, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở quy định rõ, công khai quy trình, cơ chế trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trong việc phối hợp thực hiện hoạt động công vụ và tổ chức có hiệu quả thanh tra công vụ.

Chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ CBCCVC có kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng làm việc thành thạo, hiệu quả, gắn với từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của CBCCVC. Nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp, đảm bảo tuyển dụng công chức, viên chức phải trên cơ sở cạnh tranh, thực tài, bố trí cán bộ trên cơ sở yêu cầu tiêu chuẩn chức danh; chú trọng khâu đánh giá năng lực, kết quả làm việc của CBCCVC đảm bảo chính xác, khách quan; có cơ chế phát huy động lực làm việc, tạo môi trường làm việc, khuyến khích sự sáng tạo, cống hiến.

Trung thực: CBCCVC hình thành thói quen và trách nhiệm tự đánh giá bản thân, đánh giá và báo cáo tình hình công tác chuyên môn đúng bản chất sự việc, không nói quá, nói tránh dữ liệu, số liệu, kết quả so với thực tiễn; cung cấp thông tin chính xác, khoa học và có cơ sở tin cậy cho nhân dân và cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin chuyên ngành; xây dựng cơ chế công khai, minh bạch thông tin trong hoạt động quản lý; áp dụng các biện pháp quản lý và giám sát tính trung thực trong việc thông tin, báo cáo; nâng cao năng lực tổng hợp, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn.

Kỷ cương: Xây dựng thói quen, nền nếp tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của CBCCVC. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải quan tâm và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc CBCCVC tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm.

Gương mẫu: Mỗi CBCCVC phải là người tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng, phát huy các điển hình tiêu biểu, gắn với hình thành, nhân rộng các mô hình hiệu quả, thiết thực trong thực thi công vụ; có hình thức tuyên dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân gương mẫu, tiêu biểu.

Nội dung “3 chống"gồm:

Chống quan liêu: Mỗi CBCCVC, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của CBCCVC là “công bộc của nhân dân”, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, mệnh lệnh hành chính, xa rời quần chúng và thực tế công việc; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống biểu hiện thờ ơ, vô cảm khi tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân và trước khó khăn của nhân dân. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét về tác phong, thái độ của đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ, nhất là trên các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Chống tiêu cực: CBCCVC khi thi hành công vụ tuyệt đối không được có hành vi tiêu cực, tham nhũng, hối lộ, lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, nhũng nhiễu nhân dân; đồng thời không tiếp tay, bao che các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tăng cường các hình thức tiếp nhận và xử lý dứt điểm, công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Chống bệnh hình thức: Tập trung đấu tranh, chống bệnh hình thức, phô trương, lãng phí trong mọi hoạt động công vụ; kiên quyết xoá bỏ các biểu hiện chạy theo thành tích, không quan tâm đầy đủ, toàn diện đến hiệu lực, hiệu quả và tác động của các chính sách quản lý, điều hành của Nhà nước; đặc biệt chống các biểu hiện của bệnh hình thức, tuỳ tiện trong thực thi pháp luật, xử lý vi phạm, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi nước ngoài

 -  Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 25/3/2014

  

BVT.

   

  • Anh6