DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN QUÁ HẠN ĐĂNG KIỂM
Danh sách phương tiện thủy nội địa quá hạn đăng kiểm hàng năm tính đến 28/02/2018
Để xem và cập nhật thường xuyên danh sách phương tiện Thủy nội địa quá hạn đăng kiểm hàng năm (tính đến ngày 28/02/2018), mời xem tại File: 
1. Danh sách phương tiện TNĐ do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng kiểm tra theo phân cấp:  S43_28022018.pdf
2. Danh sách phương tiện TNĐ do Chi cục Đăng kiểm 4 kiểm tra theo phân cấp:  V43_28022018.pdf
  • Anh6