TIN TỨC TRONG NGÀNH
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải triển khai chuyên đề công tác phòng, chống tham nhũng
Sáng ngày 16/3/2024, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị quán triệt nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành uỷ, UBND thành phố, Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố. Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của hơn 350 đảng viên, cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức và người lao động của toàn Ngành Giao thông vận tải.

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực triển khai các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay và các văn bản triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương và thành phố. Bên cạnh đó, liên hệ với tình hình thực tiễn của Ngành Giao thông vận tải trong thời gian qua, đồng chí Võ Công Chánh ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải trong công tác chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số của ngành; đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục chỉ đạo xử lý các nhiệm vụ liên quan đến kết luận của thanh tra, kiểm toán, các nhiệm vụ còn tồn đọng những năm trước; rà soát các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước của Sở; triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành.Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Đặng Nam Sơn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Thành uỷ, UBND thành phố, Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố gồm: Công văn 153-CV/ĐUK về triển khai  thực hiện Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố; Chương trình số 54-CTr/ĐUK, Kế hoạch số 182-KH/ĐUK, Chương trình số 04-CTr/BCĐ, Kế hoạch 184-KH/ĐUK, Kế hoạch 185-KH/ĐUK của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố; Kế hoạch số 191-KH/TU của Thành uỷ; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 193-KH/ĐUK ngày 14/3/2024 của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố về triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW; Kế hoạch số 04-KH/BCĐTU.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Trung - Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở chỉ đạo bí thư các chi bộ trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các phòng chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó đã phân công cụ thể, có tiến độ thực hiện cho từng đơn vị, đặc biệt là gắn trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Về công tác xây dựng đảng: đề nghị cấp ủy, các Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII), bổ sung các nội dung Nghị quyết vào nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của đơn vị; xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề xuất các giải pháp nỗ lực thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2024 “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trường kinh tế và đảm bảo an ninh xã hội” của thành phố và Chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng” của Đảng ủy Khối với những giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị; đồng thời giao các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung kết luận của thanh tra, kiểm toán; cấp ủy các chi bộ theo dõi chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch đã ban hành và hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác của đơn vị.

Qua Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU và trong công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị, đồng thời toàn Đảng bộ Sở Giao thông vận tải quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải
  • Anh6