NĂM VĂN HÓA VĂN MINH ĐÔ THỊ
Suy nghĩ về thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa
Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương tuyên truyền, vận động toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa. Mục đích là "làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội".

Quá trình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về văn hóa, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa xã hội. Bước đầu đã hình thành những phong tục tập quán mới tiến bộ, lành mạnh. Có nhiều mô hình tốt, cách làm hay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa phương, công sở, đơn vị đạt chuẩn văn minh, văn hóa… Ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hàng năm, qua điều tra, phúc khảo… các địa phương, cơ quan, công sở được công nhận đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp; gia đình văn hóa; gương người tốt, việc tốt có tăng hơn trước; nhu cầu chính đáng trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của Nhân dân được quan tâm đúng mức; nhiều phong trào thiết thực như: "Vì đường phố, khu phố không rác", "mỗi tuần dành 15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp", "Nói không với các hành vi thiếu văn hóa"… được phát động rộng rãi, người dân đồng tình, hưởng ứng, tham gia ngày càng đông…

Tuy nhiên, nội dung, tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chủ trương, quy định của Nhà nước vẫn chưa thấm nhuần sâu rộng trong xã hội, từng hộ gia đình, từng người dân… Một số hủ tục, mê tín dị đoan, lối sống thực dụng, thiếu tính tôn trọng cộng đồng, tệ nạn xã hội, cách sống phi luật pháp, hành xử thiếu văn hóa… vẫn xảy ra! Nạn ghi đề phổ biến ở nhiều nơi; đánh bài ăn tiền, nhất là trong những ngày cận Tết, giáp Tết nơi này, nơi kia chộ rộ, công khai; trong tham gia giao thông, xe chạy hàng đôi, hàng ba, chạy xe trên lề, vượt đèn đỏ… thường xuyên xảy ra, đôi khi gây tai nạn, gieo thảm họa cho người khác! Trong quan hệ, giao tiếp, ứng xử, khi giải quyết mâu thuẫn, bất đồng, thì bất kể tình ruột thịt, huyết thống, họ hàng, xóm giềng… mặc sức mà mạt sát nhau, thậm chí đả thương nhau!… Những lời tổ tiên, ông bà ngàn đời truyền dạy như "Một câu nhịn, chín câu lành", "Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", "Bà con xa không bằng láng giềng gần"... hầu như có một số người quên lửng… 

Tập trung xây dựng nền văn hóa mới, con người mới trên nền tảng luôn gắn với bảo tồn, phát huy bản 
sắc văn hóa dân tộc. (Ảnh TL, TNN st)

Do đó, những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng văn hóa, trong đó đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 - Khóa X cần phải được tuyên truyền sâu rộng và có biện pháp vận động, cách làm cụ thể ở từng khu dân cư, từng hộ dân, nêu cao vai trò làm chủ, ý thức tự giác của nhân dân trong xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn về nếp sống văn minh, văn hóa. Các ngành chức năng về văn hóa - xã hội cần in ấn tài liệu tuyên truyền nhỏ, gọn, đầy đủ ý tứ về thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa. Các chi bộ Đảng, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội; Ban điều hành, quản lý khu dân cư, tổ dân phố chủ động tuyên truyền, vận động từng hộ dân nơi cư trú thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa, thu hút, thuyết phục, lôi cuốn mọi người, mọi lực lượng tham gia, nhất định sẽ tạo ra dư luận xã hội mạnh mẽ phê phán những việc làm chưa tốt. Đồng thời, cũng khuyến khích, động viên, tôn vinh những gương khu dân cư, hộ gia đình, tuyên dương những gương người tốt việc tốt trong thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa nhằm hướng đến thụ hưởng những ngày Tết thi vị, ý nghĩa, an lành, tiết kiệm…                                                            
Việc thực hiện nếp sống văn minh, đời sống văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết 33 của Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nếu được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và càng ngày càng lan tỏa đều khắp trong cộng đồng sẽ hướng xã hội đi vào trật tự, kỷ cương, tiến bộ, văn minh. Từ đó, sẽ lấn át những cái xấu, cái chưa tốt đi đến xóa bỏ các tệ nạn xã hội, tạo nên đời sống tinh thần tốt đẹp bền vững, tạo sự chuyển biến, đồng thuận từ nhận thức đến hành động, để mỗi một người dân tự giác góp phần xây dựng giá trị đích thực của nếp sống văn minh, đời sống văn hóa ngay tại cộng đồng dân cư quận nhà thân yêu của chúng ta.
BVT
  • Anh6