TIN NỔI BẬT
Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trại thái bình thường mới"
Ngày 21/9/2020 Sở GTVT ban hành công văn số 3883/SGTVT-VP yêu cầu các đơn vị phổ biến, triển khai quyết định số 3888/QĐ-BYT của Bộ Y tế về   ,  
Dưới đây xin trích toàn văn Sổ tay 2. Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"
  • Anh6