TIN NỔI BẬT
Tuyên truyền chủ trương giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thực hiện Công văn số 3925/SGTVT-VP ngày 16/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị mình các giải pháp phòng, chống dịch cụ thể được nêu tại Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố, Công văn số 5260/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND thành phố, qua đó cung cấp thông tin để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu được mức độ diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch của UBND thành phố nhằm triển khai thực hiện đúng quy định.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng đăng tải toàn văn Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể người dân được biết, thực hiện.

Chi tiết xem tại đây: 08-NQ/TU ngày 30/7/2021, 05/CT-UBND ngày 30/7/2021; 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021; 5260/UBND-KGVX ngày 15/8/2021.

Trân trọng!
  • Anh6