TIN NỘI BỘ
Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống COVID-19
Ngày 26/8, Bộ GTVT có Văn bản số 8895/BGTVT-PC yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống COVID-19 và một số nội dung PBGDPL khác.

Cụ thể, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 2830/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2021 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống COVID-19, Văn bản số 2231/BTP-PBGDPL ngày 08/7/2021 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Bộ GTVT đề nghị các Vụ trực thuộc Bộ; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Tổng cục Đường bộ VN, các Cục thuộc Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện những nội dung sau: 

1. Về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống COVID -19: 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và bộ ngành liên quan về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt tới cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh. 

- Nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tập trung vào quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016,… các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, chú trọng phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19. 

- Hình thức thông tin, PBGDPL về phòng, chống COVID-19 tổ chức phù hợp với điều kiện, tình hình phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan đơn, vị mình nhưng phải bảo đảm truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình quản lý. Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn, các cơ quan đơn vị có thể tham khảo tài liệu PBGDPL, tài liệu tham khảo khác liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips…) đã được Bộ Tư pháp soạn thảo, phát hành và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp. 

2. Tổ chức phổ biến nội dung Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình. 

3. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau trong những tháng cuối năm: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

- Tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định hướng dẫn thi hành. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các mô hình, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, phù hợp trong tình hình dịch COVID -19; kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế, điện thoại: 0973584911) để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Theo VR
  • Anh6