TIN TỨC TRONG NGÀNH
Áp dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn tự in tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng
- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành và sử dựng Hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC.
- Thực hiện Công văn số 2415/TCT-DNL ngày 13/7/2011 của Tổng cục thuế về thực hiện triển khai Hóa đơn điện tử.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng xin thông báo: 

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2018, Trung tâm áp dụng hóa đơn điện tử đã được Cơ quan thuế chấp nhận thay cho hóa đơn tự in trước đây.

Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn điện tử tại địa chỉ:   https://dangkiemdanang.vnpt-invoice.com.vn

Tên đăng nhập:  Là mã số thuế của đơn vị (nếu có) hoặc là biển số xe,

Mật khẩu: 123456 

Lưu ý: việc áp dụng Hóa đơn điện tử trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp. Kể từ ngày 01/7/2018 địa chỉ tra cứu hóa đơn điện tử như trên mới có hiệu lực. Trung tâm sẽ tiếp tục hướng dẫn khách hàng các thao tác tra cứu tại nội dung Thông báo tiếp theo.

Mọi thông tin cần thiết khách hàng có thể hỏi tại chuyên mục “Hỏi & đáp” trên webstie của Trung tâm hoặc liên lạc Bộ phận kế toán của Trung tâm theo số điện thoại: 0236.3730511 để được giải đáp.

Mời khách hàng xem các tài liệu liên quan tại các file sau:

- Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử: Quyetdinh.dbf

- Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (mẫu TB01/AC): MauTB01_AC.dbf

- Mẫu hóa đơn điện tử: Hoadonmau.dbf
BVT

  • Anh6