TIN TỨC TRONG NGÀNH
Đảng ủy Cục ĐKVN: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ7, khóa XII của Đảng
Sáng 23/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục ĐKVN đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Ảnh: Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW phổ biến 
nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết TW7.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN cho biết, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước. Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ Bộ GTVT, Đảng ủy Cục ĐKVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ảnh: Nghị quyết số 26, 27, 28-NQ/TW đã được phổ biến tại Hội nghị này

Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành với những mục tiêu rất cụ thể cùng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 2 trọng tâm, 5 đột phá cho thấy tính toàn diện, khoa học và đổi mới của Đảng đối với một trong những nhiệm vụ then chốt. Đây là nghị quyết không chỉ thay thế Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn thể hiện một bước tiến mới về tư duy lãnh đạo của Trung ương, là căn cứ, định hướng quan trọng, đồng thời là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ.

Tính khả thi của Nghị quyết số 26-NQ/TW không chỉ ở các trọng tâm, đột phá, mà còn thể hiện ở các nhiệm vụ, giải pháp rất toàn diện. Mỗi nhóm nhiệm vụ, giải pháp đều được cụ thể từng nội dung để dễ nắm bắt. Ví dụ trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ ", bên cạnh việc đổi mới đánh giá cán bộ, Trung ương xác định luôn những việc rất cụ thể như xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học tập ngoại ngữ; xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài... Đổi mới công tác cán bộ là việc khó, nên đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân.

Ảnh: Đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN phát biểu tại Hội nghị

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII cũng đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với 11 nội dung cải cách và 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW7

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐKVN nhấn mạnh, để Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào thực tiễn, ngay sau khi tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết, các Đảng bộ, Chi bộ thông qua những hình thức khác nhau phải phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên có tư duy, hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị.
BVT (nguồn Cục ĐKVN)


  • Anh6