THỦ TỤC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

9. Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.

9.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 9.3 của thủ tục này;

Bước 2: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý:

                a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
                b) Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Bước 3: Trả kết quả cho khách hàng.

9.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng thuộc Sở giao thông vận tải Đà Nẵng

- Hoặc qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo địa chỉ: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng, 25 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 10 - Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.

2.  Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          9.4. Thời hạn giải quyết:

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

          9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới Đà Nẵng

          9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

          9.8. Phí, lệ phí: Không có.

          9.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị xóa phương tiện thuỷ nội địa. Mẫu số 10

          9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  : Không có.

          9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày  19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 08/06/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Khách hàng có thể download các biểu mẫu của Thông tư 75/2014/TT-BGTVT tại đây

                                                 DOWNLOAD BIỂU MẪU


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (13/7/2014)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (13/7/2014)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (13/7/2014)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (13/7/2014)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (13/7/2014)
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (13/7/2014)
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (13/7/2014)
12
  • Anh6